Definisjoner av statistiske enheter.

En statistisk enhet er bærer av de statistiske egenskapene i en statistisk undersøkelse eller et register.

Listen over statistiske enheter er ennå ikke fullstendig, den vil kompletteres etter hvert som variabler fra nye statistikkområder dokumenteres. Listen vil være begrenset og kun inneholde statistiske enheter som det publiseres statistikk for i SSB.

Aksjonær
Aksjonær er en person eller sammenslutning som eier aksjer i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.
Arbeidskonflikt
Med arbeidskonflikt menes en midlertidig arbeidsstans av minst en dags varighet. I utgangspunktet skilles det mellom to ulike hovudtyper av arbeidskonflikter, streik og lockout. Med streik menes nedlegging av arbeidet fra de ansattes side, mens en lockout innebærer at arbeidsgiver utestenger de ansatte fra arbeidet.
Avfallsanlegg
Et anlegg for behandling/disponering eller forbehandling av avfall ved bedrifter som har dette som hovedaktivitet.
Avløpsanlegg
Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
Bedrift
Se Virksomhet
Bolig
En bolig er en boenhet bestående av ett eller flere rom som er bygd eller ombygd til helårs privatbolig for en eller flere personer, og som har egen atkomst til rommet/rommene uten at man må gå gjennom annen bolig. En bolig er enten en leilighet eller en hybel. En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken (leilighet inkluderer også enebolig, rekkehus osv.). En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Dette inkluderer også hybler i hybelbygg med felles inngang og kjøkken, typisk studenthybler og enheter i bofellesskap for eldre, funksjonshemmede o.l. "Hybler" uten egen inngang (f.eks. rom i en privatbolig) regnes ikke som bolig.
Bygning
Bygninger i Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB), som inngår i norsk statistikk, er definert til å omfatte byggverk som kan angis med bruksareal. Måling av bruksareal følger Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger.
Familie
En familie består av personer som er fast bosatt i samme bolig, og som er knyttet til hverandre som ektefeller, samboere, registrerte partnere og/eller som foreldre og ugifte barn (uansett det ugifte barnets alder). En familie kan høyst bestå av to (påfølgende) generasjoner, og kun ett ektepar/partnerskap/samboerpar. Som familie regnes også enkeltpersoner, slik at alle personer er med i en familie og en husholdning, enten sammen med andre personer, eller alene.
Fiskefartøy
Fartøy som er registrert i Fiskeridirektoratets Register over merkepliktige fiskefarkoster per 31.12. hvert år. Dette registeret omfatter alle fiskefartøy som blir benyttet til inntektsgivende fiske.
Foretak
Et foretak er definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til ei viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. I statistikken behandles en juridisk enhet som et foretak. Eksempler på juridiske enheter er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltpersonforetak.
Grunneiendom
Grunneiendom er eiendom som er avgrenset ved eiendomsgrenser på jordoverflaten og som strekker seg så langt loddrett nedover i grunnen og oppover i lufta som privat eiendomsrett rekker etter alminnelige regler.
Husholdning
En husholdning består av personer som er fast bosatt i samme bolig (boenhet) eller institusjon. En privathusholdning består av personer som er fast bosatt i samme bolig, der denne boligen ikke er en institusjon. Privathusholdninger deles inn i bo- og kosthusholdninger. Bohusholdninger består av personer som er fast bosatt i samme bolig, mens kosthusholdning består av personer som er fast bosatt i samme bolig og har felles kost. En felleshusholdning består av personer som er fast bosatt, og får dekket sine behov for kost, pleie og omsorg, på en institusjon.
Internett-abonnement
En tjeneste som gir sluttbrukere tilgang til Internett. F.eks. oppnår ofte medlemmene i en husholdning tilgang til Internett gjennom det samme abonnementet. Samtidig er det mange som har flere abonnement hos ulike leverandører av Internett-tilgang. Det er derfor ikke direkte samsvar mellom antall abonnement og antall personer og bedrifter med Internett-tilgang.
Kjøretøy
Et kjøretøy er en innretning som er bestemt til å kjøre på bakken.
Kurs
Et kurs er en utdanningsaktivitet.
Landbrukseiendom
Eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk. Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer).
Offentlig forvaltning
Offentlig forvaltning består av offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner som er kontrollert av myndighetene, og som ikke utøver sin virksomhet på et forretningsmessig grunnlag
Region
Et geografisk/administrativt område. Brukes som fellesbetegnelse på f.eks. kommuner, tettsteder, økonomiske regioner og arbeidsgiveravgiftssoner.
Sak
En sak er en registrering av et tilfelle i et (offentlig) register eller på et (offentlig) kontor, som skal behandles/avgjøres eller allerede har vært behandlet/avgjort.
Skip
Skip betegner en farkost som brukes til transport av personer eller gods til vanns. Med skip forstår man gjerne en farkost som er større enn en båt, men det er ingen klar, definert grense mellom skip og båt. Et skille kan settes ved bemanning fordi et skip alltid krever flere personer med forskjellige oppgaver for å kunne fylle sin funksjon.
Skogareal
Skogareal har et krav til tresetting på seks trær som er, eller kan bli, 5 meter høye, per dekar. Trærne bør være jevnt fordelt på arealet.
Tinglyst omsetning
Omfatter hjemmelsoverføring, inngåelse av festekontrakt og overføring av festekontrakt. En omsetning kan omfatte hele eller del av én eller flere grunneiendommer, festegrunner eller eierseksjoner.
Virksomhet
Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver aktivitet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgruppering).