Historiske landbruksteljingar (1907-1999)

Jordbruksteljing 1907

Jordbruksteljing 1918

Skogbruksteljing 1920-1927

Jordbruksteljing 1929

Jordbruksteljing 1939

Jordbruksteljing 1949


Skogbruksteljing 1957


Jordbruksteljing 1959


Skogbrukstelling 1967


Jordbruksteljing 1969

Landbruksteljing 1979

Landbruksteljing 1989


Jordbruksteljing 1999. Endelege tal

Halvert brukstal, dobbelt så store driftseiningar, 70-80 prosent færre husdyrprodusentar og større buskapar. Dette er utviklinga i jordbruksnæringa frå 1969 til 1999. (03.04.2001)
» Les mer

   

Landbruksteljingar i hundre år

Den første jordbruksteljinga var i 1907, og sidan har det vore slike teljingar kvart tiår. I åra 1835-1900 var det kombinerte folke- og jordbruksteljingar. Dei tidlege jordbruksteljingane innehaldt opplysningar om produksjonen i landbruket (kornprodukt, kjøtt, grønsaker m.m.), landbruksreiskapar, husdyrhald, seterbruk, bruken av jordbruksarealet, likeins informasjon om eigarforhold, arbeidsstyrken i landbruket og talet på gardsbruk. Seinare blei også eige- og leigeforhold, inntekta og formuen til bøndene, frukt- og bærproduksjon, hagebruk, bøndenes alder og utdanning, skogbruk og bygningar tatt med. Etter teljinga i 1969 og 1999 blei det også publisert eigne hefte for alle fylka.


Landbruksteljinga 2010

I 2010 gjennomførte SSB ei fullstendig landbruksteljing. Formålet var å få tak i opplysningar om ressurs- og produksjonsgrunnlag, driftsmessige, miljømessige og økonomiske forhold innan landbruksnæringa. Teljinga omfatta alle landbrukseigedommar og alle jordbruksverksemder.

Resultat frå Landbruksteljing 2010.

Meir om Landbruksteljinga 2010.


Merknad til PDF-filene: Vi har utført tekstidentifisering (OCR - optical character recognition) på filene, slik at det er mogleg å søkje på heile innhaldet ved å bruke søkjefunksjonen, som i Adobe Acrobat Reader er den vesle kikkerten (ikonet). Obs! Hugs på at stavemåten av orda kan ha endra seg frå den gong publikasjonen blei laga.


bilde