Barn1 i fabrikkindustrien.2 1870-1915

    1870   1875   1879   1885   1890   1895   1900   1905   1910   1915
I alt   1 928   3 335   2 685   2 316   7 148   5 561   2 404   2 750   4 224   4 860
Keramisk industri   219   466   488   331   569   444   320   363   354   273
Metallindustri   101   42   36   88   365   420   143   158   358   356
Tilvirking av maskiner, vektøy, instrumenter og transportmidler   35   92   41   15   733   622   250   428   467   677
Kjemisk industri   224   510   525   294   646   256   62   45   103   143
Tilvirking av varme og belysningsstoffer, fett, oljer o.l.   ..   50   41   17   48   17   10   16   39   29
Tekstilindustri   305   443   300   278   1 033   1 058   418   574   547   600
Papir-, lær og gummiindustri   51   82   64   102   573   375   103   148   308   287
Tilvirking av trevarer   501   884   612   563   1 794   1 228   302   336   585   508
Tilvirking av nærings- og nytelsesmidler   482   774   570   622   1 214   879   594   462   1 028   1 500
Tilvirking av klesstoffer   ..   22   4   3   63   167   74   122   251   289
Polygrafisk industri   4   ..   4   ..   23   27   128   98   184   198
Anlegg for tilvirking av produkter som hører inn under flere grupper   6   ..   ..   3   87   68   ..   ..   ..   ..
1  1870-1885 barn under 15 år, 1890-1895 barn under 18 år, 1900-1915 barn under 16 år.
2  1870-1895 antall personer, 1900-1915 antall årsverk.
Kilde: Statistiske Opgaver til Belysning af Norges industrielle Forholde i Aarene 1870-74, Statistik over Norges Fabrikanlæg, 1875, 1879, 1885, 1890, 1895, Industristatistik, Utgit af Riksforsikringsanstalten, 1905,1910,1915.

Standardtegn i tabeller