3595_1860
3595_1860
kommunefakta
2018-02-20T00:26:00.000Z
no
Vestvågøy kommune

Kommunefakta

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 377 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 336 305
5-9 år 321 383
10-14 år 371 345
15-19 år 392 397
20-24 år 442 347
25-29 år 331 332
30-34 år 325 311
35-39 år 304 330
40-44 år 302 332
45-49 år 420 370
50-54 år 378 383
55-59 år 369 354
60-64 år 355 358
65-69 år 337 323
70-74 år 269 248
75-79 år 165 185
80-84 år 113 167
85-89 år 77 125
90-94 år 24 52
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 43 49 109 48 30 74 34 42 0 0
2017 45 54 119 51 39 80 35 45 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Selveier 81.7
Andels- / aksjeeier 2.3
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 387
Sekundærnæringer 1102
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1444
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 233
Undervisning 512
Helse- og sosialtjenester 1499
Personlig tjenesteyting 157

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 343000 492000 271000
2006 164000 358000 518000 274000
2007 181000 393000 561000 305000
2008 196000 431000 604000 326000
2009 202000 445000 619000 332000
2010 207000 460000 635000 340000
2011 221000 498000 663000 356000
2012 229000 519000 688000 361000
2013 235000 528000 703000 380000
2014 246000 556000 721000 383000
2015 256000 570000 754000 402000
2016 263000 591000 770000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Grunnskolenivå 3178
Videregående skole-nivå 3436
Universitets- og høgskolenivå kort 1692
Universitets- og høgskolenivå lang 383
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 63

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 30.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 5.1 8
2010K3 6.8 5.3 8.5
2010K4 7 5 9.1
2011K1 7.4 5.3 9.7
2011K2 6.5 4.8 8.3
2011K3 7 5.6 8.5
2011K4 6.2 4.4 8.1
2012K1 6.7 4.8 8.8
2012K2 5.8 3.7 8.1
2012K3 6.4 4.6 8.3
2012K4 6.8 4.8 9
2013K1 7.2 5.1 9.3
2013K2 6.6 4.5 8.9
2013K3 7.2 4.9 9.9
2013K4 7.5 5.6 9.6
2014K1 7.5 5.7 9.6
2014K2 7 5.1 9.1
2014K3 7.6 5.8 9.7
2014K4 7.3 5.5 9.2
2015K1 7.5 5.3 9.7
2015K2 7 5 9.1
2015K3 7.6 5.9 9.5
2015K4 7.8 6.2 9.6
2016K1 8.7 6.4 11.1
2016K2 7.9 5.7 10.2
2016K3 7.8 5.9 9.9
2016K4 7.5 5.5 9.6
2017K1 6.7 5 8.6
2017K2 6.2 4.7 7.8
2017K3 7 5.6 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 9.5 22.2 35.1 3.2 1.8 4.3 2.5
2008 7.3 9.4 22.2 38.8 3.8 2 2 2.9
2009 7.5 8.9 22.1 37.1 4 1.7 2.4 2.7
2010 7 9.5 22.1 35.2 4.4 2.2 2.5 2.5
2011 7.2 9.8 22.2 35.3 4.5 4.3 2.1 2.5
2012 6.4 9.7 20.1 35.7 3.9 4.4 3.7 2.6
2013 5.6 9.6 19.5 37.2 4.2 5.2 3.5 2.9
2014 6.3 9.9 20.1 37.8 4.5 5.1 1.8 2.8
2015 6.6 10.3 19.3 36.9 4.4 4.6 1.9 3.1
2016 6.4 10.1 18.6 34.8 4.1 4.1 3.4 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.