Vis innholdstyper

Treff (806)

Søkeresultat

 • Befolkningen på Svalbard

  Lavere folketall i de norske bosetningene på Svalbard

  folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, døde

  Statistikk
 • Døde

  Levealderen øker fortsatt

  forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighet

  Statistikk
 • Fødte

  Fruktbarheten ytterligere ned

  fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)

  Statistikk
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2012

  Rapporter 2014/11

  Les om to typer familieinnvandring: familiegjenforening og familieetablering. Rapporten omtaler også ekteskap og skilsmisser blant innvandrere og deres norskfødte barn.

  Publikasjon
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Økonomiske analyser 1/2014

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn tidligere år. Yrkesdeltakelsen i gruppen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært medvirkende til økende yrkesdeltakelse blant dem som er 62 år og eldre.

  Artikkel
 • Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2014/8

  Hvor vanlig er det å gifte seg innad eller på tvers av egen land- og innvandrerbakgrunn? I hvilke grupper er det vanligst å gifte seg med en partner med samme landbakgrunn og hvem gifter seg med en person uten innvandrerbakgrunn?

  Publikasjon
 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Fedre omfavner fedrekvoten

  kjønnslikestilling, likestilling, likestillingsindeks, kvinner og menn, indikatorer (for eksempel barnehagedekning, fedre med fedrekvote, kvinner i arbeidsstyrken), kommunerangering

  Statistikk
 • Folkemengd og befolkningsendringar

  Folkeveksten bremser noko opp

  innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflytting

  Statistikk
 • Folkemengden

  Folketalet var 5 109 000 ved årsskiftet

  folketal, folkemengde, folketilvekst, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre

  Statistikk
 • Ekteskap og skilsmisser

  Færre vigslar, skilsmisser og separasjonar

  vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar, partnarskap

  Statistikk
 • Samisk statistikk 2014

  Rapporter 2014/1

  Rapporten inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Den er en videreutvikling av publikasjoner som er offentliggjort hvert annet år siden 2006.

  Publikasjon
 • Samer

  Stabilt folketall i samisk bosettingsområde de siste årene

  sametingsvalget, befolkning, utdanning, sysselsetting, inntekt, reindrift, jordbruk, fiske, fangst.

  Statistikk
 • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

  Rapporter 2014/4

  Rapporten gir en oppdatert oversikt over hva vi vet om demografien hos innvandrerne i Norge og deres barn i dag, med vekt på analyser av utviklingen i fruktbarheten.

  Publikasjon
 • Navn

  Emma og Filip mest brukte fornavn i 2013

  fornavn, babynavn, guttenavn, jentenavn, mellomnavn, etternavn

  Statistikk
 • Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012

  Rapporter 2014/2

  Det er en tredobling i andelen barn som bor hos både mor og far i 2012 sammenlignet med i 2002. Færre barn bor fast hos mor, mens andelen barn som bor fast hos far, har ligget stabilt på 7-8 prosent i denne tiårsperioden

  Publikasjon