Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (850)

Søkeresultat

 • Flyttinger

  Innenlands flytterekord i fjor

  flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap

  Statistikk
 • Om kvaliteten på den norske inn- og utvandringsstatistikken

  Notater 2015/17

  Viktige momenter i rapporten:1. Inn- og utvandringsstatistikk inngår begrepsmessig i fagområder som statistikk og demografi, og preges av det.2. Inn- og utvandringer, og statistikk over disse, har betydning i seg selv og som to av de faktorene som...

  Publikasjon
 • 50-årsjubilant med behov for oppgradering

  Samfunnsspeilet 1/2015

  Fra 2029 vil vi begynne å gå tom for nye identifikasjonsnummer. Tiden er derfor moden for en modernisering av fødselsnummeret som vil gi mer korrekt kunnskap om befolkningen.

  Artikkel
 • Vil landene i øst ta igjen landene i vest?

  Samfunnsspeilet 1/2015

  25 år etter Berlinmurens fall er det fortsatt et skille i levekår mellom «Øst» og «Vest». De østlige og sentraleuropeiske landene i Europa ligger bak de vestlige landene i satsing på helsevesen, forventet levealder, spedbarnsdødelighet og økonomis...

  Artikkel
 • Befolkning og areal i tettsteder

  Storbyveksten fortsetter

  tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresse

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Høyt folketall til å være midt på vinteren

  folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, døde

  Statistikk
 • Utvandring blant innvandrere i Norge

  Rapporter 2015/17

  Hvorfor flytter årlig mer enn 20 000 innvandrere fra Norge? I denne rapporten har vi forsøkt å belyse hva som gjør at noen innvandrere utvandrer.

  Publikasjon
 • Døde

  Hver tredje kvinne vil bli over 90 år

  forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighet

  Statistikk
 • Fødte

  Fruktbarheten fortsetter å falle gradvis

  fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)

  Statistikk
 • Befolkning, sysselsetting og utdanning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Vi er blitt én million flere mennesker i Norge på under 30 år. Vi blir også stadig eldre. Hvordan er befolkning- og alderssammensetningen? Hvor mange eldre er det per 100 i arbeidsfør alder i de ulike fylkene?

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Nesten 100 000 med polsk bakgrunn

  utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn

  Statistikk
 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Flere kvinnelige ledere

  kjønnslikestilling, likestilling, likestillingsindeks, kvinner og menn, indikatorer (for eksempel barnehagedekning, fedre med fedrekvote, kvinner i arbeidsstyrken), kommunerangering

  Statistikk
 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Lågaste talet på døde på 37 år

  innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflytting

  Statistikk
 • Folkemengde

  Nær 10 prosent med utanlandsk statsborgarskap

  folketal, folkemengde, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre, alder, kjønn

  Statistikk
 • Ekteskap og skilsmisser

  Stadig færre skilsmisser og separasjonar

  vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar, partnarskap

  Statistikk