Vis innholdstyper

Treff (302)

Søkeresultat

 • Folkehøgskolar

  Fleire utanlandske deltakarar på kortkurs

  deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgere

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen

  Rapporter 2013/65

  Her presenteres statistikk og analyser av hvordan innvandrerelever og norskfødte elever med innvandrerforeldre presterer i grunnskolen sammenlignet med de øvrige elevene.

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2014

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012.

  Publikasjon
 • Eigenbetaling i barnehagar, endringstal

  Høgare barnehagetakstar

  foreldrebetaling, barnehagesatsar, private barnehagar, offentlege barnehagar

  Statistikk
 • Den europeiske studentundersøkelsen 2013

  Notater 2014/9

  Den europeiske studentundersøkelsen, også kalt «Eurostudent V,» er den femte undersøkelsen i regi av Eurostudent. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og gjennomføres hvert tredje år

  Publikasjon
 • Nasjonale prøver

  Store forskjeller mellom fylkene

  elever, grunnskoler, resultater, elevprestasjoner, mestringsnivå

  Statistikk
 • Utdanning 2013

  Statistiske analyser 138

  Hvor mange barnehagebarn, elever og studenter har vi i Norge, hva påvirker deres studievalg, resultater og muligheter i arbeidslivet? Utdanning 2013 tar for seg et bredt spekter av temaer innenfor utdanningsfeltet og alle nivåer i utdanningssystem...

  Publikasjon
 • Norskopplæring for voksne innvandrere

  Stabilt antall deltakere i norskopplæringen

  kvalifiseringstiltak, opplæring, samfunnskunnskap

  Statistikk
 • Elevar i grunnskolen

  Stadig færre grunnskolar

  barneskolar, ungdomsskolar, kombinerte skolar, spesialundervisning, private skolar, skolestorleik, morsmålsopplæring, målform, bokmål, nynorsk, PC-tilgang

  Statistikk
 • Språket – første skritt mot integrering

  Samfunnsspeilet 5/2013

  37 000 personer deltok i gratis norskopplæring for nyankomne innvandrere i regi av kommunene i 2011. Mange består muntlig norskprøve, men det er høy strykprosent på de skriftlige prøvene. Kvinner består oftere enn menn, de med høyere utdanning fra...

  Artikkel
 • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Sverige har flest innvandrere, både i absolutte tall og i forhold til folketallet. Norge har relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn Sverige og Danmark har hatt. Hvordan det går med innvandrere, henger ofte sammen med forskjeller i...

  Artikkel
 • Introduksjonsordningen i kommunene

  Rapporter 2013/55

  SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte. Det er store forskjeller mellom kommunene, men ulikhetene kan ikke forklares på en enkel måte.

  Publikasjon
 • Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage

  Rapporter 2013/56

  Denne delrapporten inneholder foreløpige analyser om tilbudet om gratis kjernetid i barnehage i utvalgte bydeler påvirker barnas prestasjoner på nasjonale kartleggingsprøver i første klasse.

  Publikasjon
 • Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny GIV : Første delrapport

  Rapporter 2013/54

  Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har en del elever med faglige svake prestasjoner midtveis i 10. fått tilbud om tilpasset intensivundervisning trinn siden våren 2011. I denne rapporten presenteres de første resultatene fra den pågående effekte...

  Publikasjon
 • Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse - PIAAC

  Notater 2013/47

  Statistisk sentralbyrå gjennomførte fra august 2011 til april 2012 den internasjonale undersøkelsen Programme for the International Assessment of Adult Comptetencies (PIAAC), som måler lese- og tallforståelse i voksenbefolkningen.

  Publikasjon