Vis innholdstyper

Treff (319)

Søkeresultat

 • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

  Størst økning i antall deltakere fra Syria

  introduksjonsprogram, introduksjonsstønad

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

  Notater 2015/26

  SSB har gjennomført en større spørreundersøkelse blant innvandrere med uoppgitt utdanning. Notatet «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i spørreundersøkelsen og gir statistikk om personer s...

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2015

  Rapporter 2015/30

  Denne rapporten er ein oppdatering per 2015. Det blir kartlagt nivå på foreldrebetaling i barnehagar og kva for betalingsreglar som er knytte til barnehagane.

  Publikasjon
 • Eigenbetaling i barnehagar, nivåtal

  Regionale forskjellar i barnehagesatsane

  foreldrebetaling, barnehagesatser, private barnehager, offentlige barnehager, inntektsavhengig betaling, søskenmoderasjon

  Statistikk
 • Gjennomstrømning i høyere utdanning

  Unge studenter fullfører oftere

  uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstid

  Statistikk
 • Gratis barnehagetid – et vellykket forsøk?

  Samfunnsspeilet 2/2015

  Barnehagebruken blant barn med innvandringsbakgrunn har økt 15 prosent etter at fem Oslo-bydeler begynte å tilby fire- og femåringer gratis kjernetid i barnehagen. Barn med slik bakgrunn i bydeler med gratisordning lærer lettere å lese og regne.

  Artikkel
 • Livslang læring

  Akademikere deltar mest på kurs, seminarer og konferanser

  lærevilkår, voksenopplæring, lærevilkårsmonitoren (lvm), videreutdanning

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Flere unge med høyere utdanning

  høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanning

  Statistikk
 • Fag- og forskingsbibliotek

  Fleire nedlastingar

  fagbibliotek, forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, nasjonalbibliotek, spesialbibliotek, utlån, innlån, samlingar, bøker, tidsskrift, digitale dokumentar, sysselsette, inntekter, utgifter

  Statistikk
 • Gjennomstrømning i videregående opplæring

  Færre slutter på videregående

  oppnådd studiekompetanse, oppnådd yrkeskompetanse, gjennomføringsgrad, elever, foreldrenes utdanningsnivå, allmennfaglig studieretning, yrkesfaglig studieretning, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, grunnskolepoeng, normert tid, fullført videregående opplæring

  Statistikk
 • Når Norge og EU utdanningsmålene som er satt for 2020?

  EU ligger an til å nå halvparten av utdanningsmålene som er satt for 2020, men variasjonen mellom landene er stor. For Norges del ligger utfordringene særlig i skolefrafall, regning og naturfag.

  Artikkel
 • Fagskoler

  Store kjønnsforskjeller i fagvalg

  fagskolestudenter

  Statistikk
 • Studiepoeng og fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler

  Flest kvinner fullfører utdanning på alle nivå

  høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieform

  Statistikk
 • Studenter ved universiteter og høgskoler

  Flere kvinner i høyere utdanning

  lærested, fagfelt (for eksempel samfunnsfag og juridiske fag, humanistiske og estetiske fag), utenlandsstudenter, studieland, skoleslag, eieform, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, foreldrenes utdanningsnivå

  Statistikk
 • Barnehager

  Nesten 94 000 ansatt i barnehage 1)

  private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærere

  Statistikk