Vis innholdstyper

Treff (316)

Søkeresultat

 • Folkehøgskolar

  Alder verkar inn på val av fag

  deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgere

  Statistikk
 • Voksenopplæring, godkjente nettskoler

  Flest kvinnelige deltakere på nettkurs

  nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

  Rapporter 2015/11

  Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet.

  Publikasjon
 • Befolkning, sysselsetting og utdanning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Vi er blitt én million flere mennesker i Norge på under 30 år. Vi blir også stadig eldre. Hvordan er befolkning- og alderssammensetningen? Hvor mange eldre er det per 100 i arbeidsfør alder i de ulike fylkene?

  Artikkel
 • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  Flere kvinner tar studieforberedende

  videregående skoler, folkehøyskoler, fagskoler, elever, lærlinger, lærekandidater, utdanningsprogram, studieretninger, fagprøver, svenneprøver, kurstrinn, fullførte utdanninger, avbrutte utdanninger, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre

  Statistikk
 • Eigenbetaling i barnehagar, endringstal

  Høgare barnehagetakstar etter stortingsvedtak

  foreldrebetaling, barnehagesatsar, private barnehagar, offentlege barnehagar

  Statistikk
 • Dokumentasjon for FylkesKOSTRA videregående opplæring

  Notater 2015/13

  I dette notatet beskrives hele prosessen fra datainnhenting fram til publisering av KOSTRA-tall for videregående opplæring for 2012- og 2013-årgangen.

  Publikasjon
 • Nasjonale prøver

  Jevngode resultater i engelsk

  elever, grunnskoler, resultater, elevprestasjoner, mestringsnivå

  Statistikk
 • Fagskoler

  fagskolestudenter

  Statistikk
 • Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

  I 2013 var 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, kommet i arbeid eller utdanning. Halvparten av kvinnene og syv av ti menn var enten i arbeid, utdanning eller begge deler.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2015

  Hvor i landet går færrest barn i barnehage? Innenfor hvilken studieretning er fordelingen mellom kvinner og menn jevnest? Denne brosjyren presenterer hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge, fra barnehage til høyere utdanning.

  Publikasjon
 • Elevar i grunnskolen

  Færre elevar med spesialundervisning

  barneskolar, ungdomsskolar, kombinerte skolar, spesialundervisning, private skolar, skolestorleik, morsmålsopplæring, målform, bokmål, nynorsk, PC-tilgang

  Statistikk
 • Sosial reproduksjon av utdanning?

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år ved et universitet eller en høyskole. Sosial bakgrunn kan være med å forklare enkelte store forskjeller i hvordan det går med oss i utdanningssystemet.

  Artikkel
 • Regnskap for private barnehager

  Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene

  offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekter

  Statistikk
 • Karakterer ved avsluttet grunnskole

  Jentene får fortsatt best karakterer

  skoleresultater, karakternivå, eksamenskarakterer, standpunktkarakterer, grunnskolepoeng, fag (for eksempel norsk, engelsk, matematikk)

  Statistikk