Vis innholdstyper

Treff (314)

Søkeresultat

 • Eigenbetaling i barnehagar, endringstal

  Høgare barnehagetakstar etter stortingsvedtak

  foreldrebetaling, barnehagesatsar, private barnehagar, offentlege barnehagar

  Statistikk
 • Dokumentasjon for FylkesKOSTRA videregående opplæring

  Notater 2015/13

  I dette notatet beskrives hele prosessen fra datainnhenting fram til publisering av KOSTRA-tall for videregående opplæring for 2012- og 2013-årgangen.

  Publikasjon
 • Nasjonale prøver

  Jevngode resultater i engelsk

  elever, grunnskoler, resultater, elevprestasjoner, mestringsnivå

  Statistikk
 • Fagskoler

  fagskolestudenter

  Statistikk
 • Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

  I 2013 var 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, kommet i arbeid eller utdanning. Halvparten av kvinnene og syv av ti menn var enten i arbeid, utdanning eller begge deler.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2015

  Hvor i landet går færrest barn i barnehage? Innenfor hvilken studieretning er fordelingen mellom kvinner og menn jevnest? Denne brosjyren presenterer hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge, fra barnehage til høyere utdanning.

  Publikasjon
 • Elevar i grunnskolen

  Færre elevar med spesialundervisning

  barneskolar, ungdomsskolar, kombinerte skolar, spesialundervisning, private skolar, skolestorleik, morsmålsopplæring, målform, bokmål, nynorsk, PC-tilgang

  Statistikk
 • Sosial reproduksjon av utdanning?

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år ved et universitet eller en høyskole. Sosial bakgrunn kan være med å forklare enkelte store forskjeller i hvordan det går med oss i utdanningssystemet.

  Artikkel
 • Regnskap for private barnehager

  Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene

  offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekter

  Statistikk
 • Karakterer ved avsluttet grunnskole

  Jentene får fortsatt best karakterer

  skoleresultater, karakternivå, eksamenskarakterer, standpunktkarakterer, grunnskolepoeng, fag (for eksempel norsk, engelsk, matematikk)

  Statistikk
 • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

  Rapporter 2014/31

  Spriket mellom dem som utdanner seg innen lærerfag og pleie- og omsorgsfag, og behovet for arbeidskraft, øker ytterligere i denne oppdaterte rapporten over tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter ulike typer utdanning.

  Publikasjon
 • Norske studenter bruker minst tid på studiene

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Norske bachelorstudenter bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid per uke. En internasjonal sammenligning viser at studenter ellers i Skandinavia studerer noe mer og jobber mindre enn det norske studenter er vant til.

  Artikkel
 • Norskopplæring for voksne innvandrere

  Innvandrerkvinner oppnår bedre resultater enn menn

  kvalifiseringstiltak, opplæring, samfunnskunnskap

  Statistikk
 • Kompetanseprofil i grunnskolen

  Rapporter 2014/30

  Om grunnskolelærere har fordypning i de fagene de underviser i, varierer mye. Størst er andelen med fordypning i norsk, mens det blant kroppsøvingslærerne er færrest som har faglig fordypning. Det kan være store kjønnsforskjeller, og lærerens alde...

  Publikasjon
 • I Norge tar mange over 25 år videregående utdanning

  Hvor gamle er folk i forskjellige OECD-land når de tar videregående utdanning? Hvor mange gjennomfører på normert tid? Hvor stor andel av innbyggerne har høyere utdanning? Artikkelen gir svar på disse spørsmålene og flere andre.

  Artikkel