Vis innholdstyper

Treff (312)

Søkeresultat

 • Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

  I 2013 var 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, kommet i arbeid eller utdanning. Halvparten av kvinnene og syv av ti menn var enten i arbeid, utdanning eller begge deler.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2015

  Hvor i landet går færrest barn i barnehage? Innenfor hvilken studieretning er fordelingen mellom kvinner og menn jevnest? Denne brosjyren presenterer hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge, fra barnehage til høyere utdanning.

  Publikasjon
 • Elevar i grunnskolen

  Færre elevar med spesialundervisning

  barneskolar, ungdomsskolar, kombinerte skolar, spesialundervisning, private skolar, skolestorleik, morsmålsopplæring, målform, bokmål, nynorsk, PC-tilgang

  Statistikk
 • Sosial reproduksjon av utdanning?

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år ved et universitet eller en høyskole. Sosial bakgrunn kan være med å forklare enkelte store forskjeller i hvordan det går med oss i utdanningssystemet.

  Artikkel
 • Regnskap for private barnehager

  Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene

  offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekter

  Statistikk
 • Karakterer ved avsluttet grunnskole

  Jentene får fortsatt best karakterer

  skoleresultater, karakternivå, eksamenskarakterer, standpunktkarakterer, grunnskolepoeng, fag (for eksempel norsk, engelsk, matematikk)

  Statistikk
 • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

  Rapporter 2014/31

  Spriket mellom dem som utdanner seg innen lærerfag og pleie- og omsorgsfag, og behovet for arbeidskraft, øker ytterligere i denne oppdaterte rapporten over tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter ulike typer utdanning.

  Publikasjon
 • Norske studenter bruker minst tid på studiene

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Norske bachelorstudenter bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid per uke. En internasjonal sammenligning viser at studenter ellers i Skandinavia studerer noe mer og jobber mindre enn det norske studenter er vant til.

  Artikkel
 • Norskopplæring for voksne innvandrere

  Innvandrerkvinner oppnår bedre resultater enn menn

  kvalifiseringstiltak, opplæring, samfunnskunnskap

  Statistikk
 • Kompetanseprofil i grunnskolen

  Rapporter 2014/30

  Om grunnskolelærere har fordypning i de fagene de underviser i, varierer mye. Størst er andelen med fordypning i norsk, mens det blant kroppsøvingslærerne er færrest som har faglig fordypning. Det kan være store kjønnsforskjeller, og lærerens alde...

  Publikasjon
 • I Norge tar mange over 25 år videregående utdanning

  Hvor gamle er folk i forskjellige OECD-land når de tar videregående utdanning? Hvor mange gjennomfører på normert tid? Hvor stor andel av innbyggerne har høyere utdanning? Artikkelen gir svar på disse spørsmålene og flere andre.

  Artikkel
 • Voksnes basisferdigheter - resultater fra PIAAC

  Rapporter 2014/29

  Norske resultater i ferdighetsundersøkelsen PIAAC ligger over det internasjonale gjennomsnittet i både lesing, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Men tidligere undersøkelser kan tyde på at leseferdigheten har gått ned siden 1998.

  Publikasjon
 • Universiteter og høgskoler - StatRes

  Størst studentøkning på høyere grad

  studenter, studieplasser, studiepoeng, søkere, fullførte utdanninger, fullføringstid, grader, forskningsaktiviteter, vitenskapelig publisering, publikasjonspoeng, driftsutgifter, lønnskostnader, årsverk

  Statistikk
 • Undersøkelse om voksne og læring 2012

  Notater 2014/32

  I denne rapporten beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av undersøkelsen om voksne og læring i 2012.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon