Vis innholdstyper

Treff (289)

Søkeresultat

 • Innvandringsregulering - StatRes

  Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøknader

  arbeidstillatelse, oppholdstillatelse, utvisning, visum, familieinnvandring, mottaksplasser, omgjøringsanmodninger, klagesaker, returer, utlendingsdirektoratet, UDI, utlendingsnemnda, UNE, asylmottak, asylsaker, saksbehandlingstid.

  Statistikk
 • Offentlige foretak, regnskap

  Olje- og gassutvinning største bidragsyter til et stort overskudd

  statlige foretak, kommunale foretak, statens forretningsdrift, resultatregnskap, balanseregnskap, næringsfordelt regnskap

  Statistikk
 • Kystverket - StatRes

  Flere seilaser med farledsbevis

  Statistikk
 • Universiteter og høgskoler - StatRes

  Størst studentøkning på høyere grad

  studenter, studieplasser, studiepoeng, søkere, fullførte utdanninger, fullføringstid, grader, forskningsaktiviteter, vitenskapelig publisering, publikasjonspoeng, driftsutgifter, lønnskostnader, årsverk

  Statistikk
 • Offentlige innkjøp

  Offentlige innkjøp overstiger 400 milliarder

  varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdrift

  Statistikk
 • Kirkestatistikk i Statistisk sentralbyrå

  Notater 2014/33

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en samlet oversikt over arbeidet med kirkelig årsstatistikk og data for Den norske kirke (Dnk), fra 2001 frem til i dag.

  Publikasjon
 • Statsgjelden

  Oppdaterte tall for statsgjelden

  statsobligasjoner, statssertifikater, lån

  Statistikk
 • Skatterekneskap

  Nedgangen i skatteinnbetalingane held fram

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Skatteetaten - StatRes

  Stadig flere velger elektronisk selvangivelse

  arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.

  Statistikk
 • KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2014

  Notater 2014/31

  Publikasjon
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2014

  Notater 2014/30

  Dette notatet omfatter rapporter for 2014 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og veldikehold av rapporteringsinnholdet

  Publikasjon
 • Pleie- og omsorgstenester

  Stadig meir helsetenester i heimen

  eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)

  Statistikk
 • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

  Høyeste deltakelse i ordningen noen gang

  introduksjonsprogram, introduksjonsstønad

  Statistikk
 • Kommunehelsetenesta

  Nær 14 milliardar til kommunehelsetenester

  kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuarar

  Statistikk
 • Tannhelsetenesta

  Over 3 milliardar til den offentlege tannhelsetenesta

  tannstatus, karies, tannleger, tannpleiere, tannlegesekretærer, driftsutgifter

  Statistikk