Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (293)

Søkeresultat

 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  Reduserte petroleumsinntekter

  statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.

  Statistikk
 • Skatterekneskap

  Auke i skatteinnbetalingar i januar

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Statsgjelden

  Oppdaterte tall for statsgjelden

  statsobligasjoner, statssertifikater, lån

  Statistikk
 • Dokumentasjon for FylkesKOSTRA videregående opplæring

  Notater 2015/13

  I dette notatet beskrives hele prosessen fra datainnhenting fram til publisering av KOSTRA-tall for videregående opplæring for 2012- og 2013-årgangen.

  Publikasjon
 • Offentlige foretak, regnskap

  Nedgang i olje- og gassutvinning, men fortsatt største bidragsyter

  statlige foretak, kommunale foretak, statens forretningsdrift, resultatregnskap, balanseregnskap, næringsfordelt regnskap

  Statistikk
 • Offentlige innkjøp

  Offentlige innkjøp for 430 milliarder

  varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdrift

  Statistikk
 • Barnevern

  Talet på barn med tiltak frå barnevernet stabiliserer seg

  kommunalt barnevern, barnevernstiltak, undersøkingssaker, uromeldingar, hjelpetiltak, omsorgstiltak, fosterheimar, besøksheimar, støttekontakt, ettervernsklientar, barnevernsinstitusjonar, beredskapsheimar, omsorgssvikt, barnemishandling, åtferdsvanskar, plasseringar, behandlingstid

  Statistikk
 • Elevar i grunnskolen

  Færre elevar med spesialundervisning

  barneskolar, ungdomsskolar, kombinerte skolar, spesialundervisning, private skolar, skolestorleik, morsmålsopplæring, målform, bokmål, nynorsk, PC-tilgang

  Statistikk
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes

  Antallet pensjonister forsetter å øke

  stønadsmottakere (av for eksempel dagpenger, attføring, sykepenger), bidragsmottakere, kontantstøttemottakere, alderspensjonister, uførepensjonister, AFP-pensjonister, arbeidsmarkedstiltak, driftsutgifter

  Statistikk
 • Pensjonsreformen – stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt

  Økonomiske analyser 6/2014

  Færre utsetter avgangen fra yrkesaktivitet enn det som ble lagt til grunn, og mange har tatt ut hel eller delvis pensjon mens de har fortsatt å arbeide. På kort sikt fører dette til at utgiftene til alderspensjon blir større enn tidligere beregnet.

  Artikkel
 • Statsregnskapets inntekter og utgifter

  Budsjettall oppdatert i Statistikkbanken

  avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekter

  Statistikk
 • Offentlig sektor på Svalbard

  Annerledes offentlig sektor enn i Norge for øvrig

  Statistikk
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2014

  Notater 2014/39

  Publikasjon
 • Kulturtilbod

  9,8 milliardar kroner til kultur

  bibliotek, idrett, musikkskoler, kino, kunst, museum, driftsutgifter

  Statistikk
 • KOSTRA-rapportering 2014

  Notater 2014/36

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2014» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon