Vis innholdstyper

Treff (288)

Søkeresultat

 • Skatterekneskap

  Framleis nedgang i skatteinnbetalingane

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Jernbaneverket - StatRes

  Investeringene firedoblet siden 2005

  banestrekninger (for eksempel Dovrebanen, Bergensbanen, Nordlandsbanen), investeringer, vedlikeholdskostnader, driftskostnader, planoverganger, tunneller, bruer, punktlighet, regularitet, forsinkelser, signalfeil, påkjørsler, reisetid

  Statistikk
 • Statens pensjonsfond Norge

  Økt beholdning i Statens pensjonsfond Norge

  folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapital

  Statistikk
 • Bruk av IKT i staten

  IKT-prosjekter forbedrer statlige tjenester

  informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektronisk kommunikasjon, elektronisk saksbehandling, elektroniske tjenester, elektroniske skjemaer, internettbruk, IT-systemer, IT-strategi, sikkerhetsløsninger

  Statistikk
 • Statens vegvesen - StatRes

  Statens riksveiutgifter økte kraftig i 2013

  riksveier, fartsgrenser, sykkelveier, gangveier, tunneller, rasutsatte strekninger, midtrekkverk, bilbeltebruk, støyplager, miljøindikatorer, transportytelser

  Statistikk
 • Statsregnskapets inntekter og utgifter

  Lavere inntekter i statsregnskapet

  avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekter

  Statistikk
 • Innvandringsregulering - StatRes

  Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøknader

  arbeidstillatelse, oppholdstillatelse, utvisning, visum, familieinnvandring, mottaksplasser, omgjøringsanmodninger, klagesaker, returer, utlendingsdirektoratet, UDI, utlendingsnemnda, UNE, asylmottak, asylsaker, saksbehandlingstid.

  Statistikk
 • Offentlige foretak, regnskap

  Olje- og gassutvinning største bidragsyter til et stort overskudd

  statlige foretak, kommunale foretak, statens forretningsdrift, resultatregnskap, balanseregnskap, næringsfordelt regnskap

  Statistikk
 • Kystverket - StatRes

  Flere seilaser med farledsbevis

  Statistikk
 • Universiteter og høgskoler - StatRes

  Størst studentøkning på høyere grad

  studenter, studieplasser, studiepoeng, søkere, fullførte utdanninger, fullføringstid, grader, forskningsaktiviteter, vitenskapelig publisering, publikasjonspoeng, driftsutgifter, lønnskostnader, årsverk

  Statistikk
 • Offentlige innkjøp

  Offentlige innkjøp overstiger 400 milliarder

  varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdrift

  Statistikk
 • Kirkestatistikk i Statistisk sentralbyrå

  Notater 2014/33

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en samlet oversikt over arbeidet med kirkelig årsstatistikk og data for Den norske kirke (Dnk), fra 2001 frem til i dag.

  Publikasjon
 • Statsgjelden

  Oppdaterte tall for statsgjelden

  statsobligasjoner, statssertifikater, lån

  Statistikk
 • Skatteetaten - StatRes

  Stadig flere velger elektronisk selvangivelse

  arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.

  Statistikk
 • KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2014

  Notater 2014/31

  Publikasjon