Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (300)

Søkeresultat

 • Avfall frå hushalda

  Materialattvinninga går ned

  hushaldsavfall, husrenovasjon, avfallshandsaming, attvinning, forbrenning, deponering, kjeldesortering, søppel, matavfall, avfallsmateriale (for eksempel papir, glass, plast), gebyr

  Statistikk
 • Økonomisk sosialhjelp

  Høyeste antall sosialhjelpsmottakere på 10 år

  sosialhjelpsmottakere, sosialtjenesten, stønadstid, stønadstilfeller, stønadstype (bidrag, lån), personell i sosialtjenesten (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, kontoransatte), driftsutgifter

  Statistikk
 • Tannhelsetenesta

  Over 1 million undersøkt og behandla i offentleg tannhelseteneste

  tannstatus, karies, tannleger, tannpleiere, tannlegesekretærer, driftsutgifter

  Statistikk
 • Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner

  Plankrav vektlegges mer ved høring av arealplaner

  reguleringsplaner,byggesøknader, byggesaker, dispensasjoner, innsigelser, saksbehandlingstid, gebyrer, strandsoner

  Statistikk
 • Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner

  Stadig færre nye tillatelser til utmarkskjøring

  naturforvaltning, kulturminnevern, fysisk planlegging, motorferdsel i utmark, dispensasjoner

  Statistikk
 • Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

  11 prosent mer til fylkesveinettet

  kollektivtransport, kollektivreiser, fylkesveier, kommuneveier, driftsutgifter

  Statistikk
 • Kommunale gebyrer

  Kommunale gebyrer økte med 4,9 prosent

  gebyrsatser, vannavgift, avløpsgebyrer, tilknytningsgebyrer, driftskostnader

  Statistikk
 • Kommunale boliger

  Flere flyktninger fikk tildelt kommunal bolig

  botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifter

  Statistikk
 • Kommunehelsetenesta

  Større utgifter og fleire årsverk

  kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuarar

  Statistikk
 • Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

  Nesten ein halv milliard brukt på kyrkjebygg

  kyrkjeøkonomi, driftsrekneskap, utgifter, investeringar, statlege overføringar, kommunetilskot

  Statistikk
 • Pleie- og omsorgstenester

  Omsorgstenester for 100 milliardar

  eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)

  Statistikk
 • Statistikk som samfunnsbistand

  Samfunnsspeilet 2/2015

  I mange utviklingsland dekker nasjononal statistikk store og viktige samfunnsområder dårlig. Derfor mangler politikerne pålitelig og solid faktakunnskap. I over 20 år har SSB bistått andre statistikkontorer med å bedre statistikken, særlig i Afrika.

  Artikkel
 • Kommunalt avløp

  Stadig færre tilknyttet avløpsanlegg som oppfyller rensekrav

  avløpsnett, avløpsanlegg, avløpsgebyrer, slam, kloakk, pumpestasjoner, gråvann, svartvann

  Statistikk
 • Kulturtilbod

  Ei av tre kulturkroner til idrett

  bibliotek, idrett, musikkskoler, kino, kunst, museum, driftsutgifter

  Statistikk
 • Brann- og ulukkesvern

  Over 5 milliardar til brann- og ulukkesvern

  Boligbranner, bygningsbranner, piper, feie- og tilsynsgebyr, feiere, utrykninger

  Statistikk