Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (296)

Søkeresultat

 • Barnehager

  90 prosent med barnehagelærerutdanning

  private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærere

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013

  Rapporter 2015/19

  Hvilke kommuner er dyre eller billige i drift? Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet? Det er store forskjeller i kommunenes kostnader, og inntekter de har til disposisjon etter at minstestandarder og lovpålagte tjenester er dekket.

  Publikasjon
 • Skatterekneskap

  Nedgang i samla skatteinnbetalingar

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Samfunnsøkonomiske kostnader av å kreve inn skatteinntekter

  Rapporter 2015/15

  En vesentlig andel av de offentlige prosjektene finansieres av skatteinntekter. Skatter påvirker bedrifter og husholdninger sin bruk av ressurser.

  Publikasjon
 • Statens pensjonsfond Norge

  Verdien av Statens Pensjonsfond Norge økte

  folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapital

  Statistikk
 • En analyse av størrelsen på skattefinansieringskostnaden med spesiell relevans til norsk økonomi

  Rapporter 2015/13

  Publikasjon
 • KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

  Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

  kommunestatistikk, kommunal virksomhet, styringsinformasjon

  Statistikk
 • Sysselsette i kommunal sektor

  Litt færre kommunale årsverk

  avtalte årsverk, kommunale tenester (for eksempel pleie- og omsorg, barnehagar, skole), fylkeskommunale tenester (for eksempel vidaregåande opplæring, tannhelse, administrasjon)

  Statistikk
 • Fylkeskommuneregnskap

  10 prosent økning i langsiktig gjeld i fylkeskommunene

  fylkeskommunal økonomi, fylkeskommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, fylkeskommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, fylkeskommunale tjenester, fylkeskommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, FKF, IKS , interkommunalt samarbeid

  Statistikk
 • Kommuneregnskap

  Bedret netto driftsresultat for kommunene

  kommuneøkonomi, kommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, kommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, kommunale tjenester, kommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, KF, IKS, interkommualt samarbeid

  Statistikk
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Hvordan er utviklingen i offentlig forvaltnings inntekter, utgifter, fordringer og gjeld, forbruk, sysselsetting og investeringer? Hvor stor andel utgjør petroleumsinntektene av inntektene samlet? Hva bruker staten og kommunene mest penger på?

  Artikkel
 • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  Flere kvinner tar studieforberedende

  videregående skoler, folkehøyskoler, fagskoler, elever, lærlinger, lærekandidater, utdanningsprogram, studieretninger, fagprøver, svenneprøver, kurstrinn, fullførte utdanninger, avbrutte utdanninger, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre

  Statistikk
 • Statsregnskapets inntekter og utgifter

  Budsjettall oppdatert i statistikkbanken

  avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekter

  Statistikk
 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  Reduserte petroleumsinntekter

  statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.

  Statistikk