Vis innholdstyper

Treff (270)

Søkeresultat

 • Skatterekneskap

  Moderat vekst i skatteinntektene

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Statens pensjonsfond Norge

  Økt beholdning av aksjer og obligasjoner

  folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapital

  Statistikk
 • KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

  Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

  kommunestatistikk, kommunal virksomhet, styringsinformasjon

  Statistikk
 • Fylkeskommuneregnskap

  Fremdeles gode resultater i fylkeskommunene

  fylkeskommunal økonomi, fylkeskommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, fylkeskommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, fylkeskommunale tjenester, fylkeskommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, FKF, IKS , interkommunalt samarbeid

  Statistikk
 • Kommuneregnskap

  Svak nedgang i netto driftsresultat

  kommuneøkonomi, kommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, kommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, kommunale tjenester, kommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, KF, IKS, interkommualt samarbeid

  Statistikk
 • Sysselsette i kommunal sektor

  Svak auke i årsverk i kommunane

  avtalte årsverk, kommunale tenester (for eksempel pleie- og omsorg, barnehagar, skole), fylkeskommunale tenester (for eksempel vidaregåande opplæring, tannhelse, administrasjon)

  Statistikk
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2014

  Forvaltningens utgifter økte nominelt med 6,3 % fra 2012 til 2013, mens samlede inntekter økte med 0,5 %. Antall sysselsatte i offentlig forvaltning økte i 2013 med 1,4 %, mens bruttoinvesteringer i fast kapital økte med 9,5 % målt i faste priser.

  Artikkel
 • Statsregnskapets inntekter og utgifter

  Lite endringer i vedtatt budsjett

  avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekter

  Statistikk
 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  Nedgang i petroleumsinntektene

  statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.

  Statistikk
 • Statsgjelden

  Oppdaterte tall for statsgjelden

  statsobligasjoner, statssertifikater, lån

  Statistikk
 • Elevar i grunnskolen

  Stadig færre grunnskolar

  barneskolar, ungdomsskolar, kombinerte skolar, spesialundervisning, private skolar, skolestorleik, morsmålsopplæring, målform, bokmål, nynorsk, PC-tilgang

  Statistikk
 • Kostnaden for det offentlige av flere innvandrere

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Med god integrering på arbeidsmarkedet kan høy innvandring i noen grad utsette, men i liten grad endre, eldrebølgens belastning for offentlige finanser på lang sikt. Innvandrere fra Asia og Afrika forsørges i større grad enn andre grupper av det o...

  Artikkel
 • Politi og påtale - StatRes

  Mer ressurser og økt aktivitet

  statlig ressursbruk, aktiviterer og resultater,totale utgifter, egenproduksjon, avtalte årsverk, anmeldelser, etterforskning, oppklaringsprosent

  Statistikk
 • Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes

  Ekstrakostnader ved domstolene gav høyere utgifter

  statlig ressursbruk, aktiviteter og resultater, totale utgifter, egenproduksjon, avtalte årsverk, sivilesaker, straffesaker, tingretter, lagmannsretter, høyesterett, jordskiftedomstoler

  Statistikk
 • Kriminalomsorgen - StatRes

  4 milliarder i kostnader

  statlig ressursbruk, aktiviteter og resultater,totale utgifter, egenproduksjon, avtalte årsverk, fengsler, friomsorgskontor, straffegjennomføring, fengselsbelegg, fullføringsprosent

  Statistikk