Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (296)

Søkeresultat

 • Statsregnskapets inntekter og utgifter

  Redusert overskudd for staten

  avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekter

  Statistikk
 • Skatterekneskap

  Oljeskattane fortset å falle

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Statsgjelden

  Oppdaterte tall for statsgjelden

  statsobligasjoner, statssertifikater, lån

  Statistikk
 • Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land

  Andelen til utviklingshjelp reduseres

  u-hjelp, bistand, offentlige utgifter, internasjonale sammenligninger

  Statistikk
 • Bruk av IKT i staten

  IKT-utstyr på avveier i statlige virksomheter

  informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektronisk kommunikasjon, elektronisk saksbehandling, elektroniske tjenester, elektroniske skjemaer, internettbruk, IT-systemer, IT-strategi, sikkerhetsløsninger

  Statistikk
 • Den norske kirke

  Stadig færre blir døpt

  statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatte

  Statistikk
 • Barnehager

  Nesten 94 000 ansatt i barnehage

  private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærere

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013

  Rapporter 2015/19

  Hvilke kommuner er dyre eller billige i drift? Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet? Det er store forskjeller i kommunenes kostnader, og inntekter de har til disposisjon etter at minstestandarder og lovpålagte tjenester er dekket.

  Publikasjon
 • Samfunnsøkonomiske kostnader av å kreve inn skatteinntekter

  Rapporter 2015/15

  En vesentlig andel av de offentlige prosjektene finansieres av skatteinntekter. Skatter påvirker bedrifter og husholdninger sin bruk av ressurser.

  Publikasjon
 • Statens pensjonsfond Norge

  Verdien av Statens Pensjonsfond Norge økte

  folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapital

  Statistikk
 • The size of the marginal cost of public funds

  Rapporter 2015/13

  Publikasjon
 • KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

  Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

  kommunestatistikk, kommunal virksomhet, styringsinformasjon

  Statistikk
 • Sysselsette i kommunal sektor

  Litt færre kommunale årsverk

  avtalte årsverk, kommunale tenester (for eksempel pleie- og omsorg, barnehagar, skole), fylkeskommunale tenester (for eksempel vidaregåande opplæring, tannhelse, administrasjon)

  Statistikk
 • Fylkeskommuneregnskap

  10 prosent økning i langsiktig gjeld i fylkeskommunene

  fylkeskommunal økonomi, fylkeskommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, fylkeskommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, fylkeskommunale tjenester, fylkeskommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, FKF, IKS , interkommunalt samarbeid

  Statistikk