Vis innholdstyper

Treff (289)

Søkeresultat

 • Kirkestatistikk i Statistisk sentralbyrå

  Notater 2014/33

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en samlet oversikt over arbeidet med kirkelig årsstatistikk og data for Den norske kirke (Dnk), fra 2001 frem til i dag.

  Publikasjon
 • Statsgjelden

  Oppdaterte tall for statsgjelden

  statsobligasjoner, statssertifikater, lån

  Statistikk
 • Skatterekneskap

  Nedgangen i skatteinnbetalingane held fram

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Skatteetaten - StatRes

  Stadig flere velger elektronisk selvangivelse

  arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.

  Statistikk
 • KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2014

  Notater 2014/31

  Publikasjon
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2014

  Notater 2014/30

  Dette notatet omfatter rapporter for 2014 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og veldikehold av rapporteringsinnholdet

  Publikasjon
 • Pleie- og omsorgstenester

  Stadig meir helsetenester i heimen

  eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)

  Statistikk
 • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

  Høyeste deltakelse i ordningen noen gang

  introduksjonsprogram, introduksjonsstønad

  Statistikk
 • Kommunehelsetenesta

  Nær 14 milliardar til kommunehelsetenester

  kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuarar

  Statistikk
 • Tannhelsetenesta

  Over 3 milliardar til den offentlege tannhelsetenesta

  tannstatus, karies, tannleger, tannpleiere, tannlegesekretærer, driftsutgifter

  Statistikk
 • Kommunale gebyrer

  Kommunale gebyrer opp 3,2 prosent

  gebyrsatser, vannavgift, avløpsgebyrer, tilknytningsgebyrer, driftskostnader

  Statistikk
 • Brann- og ulukkesvern

  4,7 milliardar til brann- og ulukkesvern

  Boligbranner, bygningsbranner, piper, feie- og tilsynsgebyr, feiere, utrykninger

  Statistikk
 • Toll- og avgiftsetaten - StatRes

  Antall narkotikabeslag øker

  statlig ressursbruk og resultater, grensekontroller, beslag (for eksempel av brennevin, narkotika og valuta), økonomiske kontroller (av tolldeklarasjoner, særavgiftspliktige og virksomheter), avgiftsinnkreving

  Statistikk
 • Statsforvaltningen - StatRes

  Økte samferdselsinvesteringer

  statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringer

  Statistikk
 • Forsvaret - StatRes

  Flere reaksjoner fra Kystvakten

  hæren, heimevernet, luftforsvaret, sjøforsvaret, kystvakten, marinen, seilingstimer, patruljedøgn, øvingsdøgn, inspeksjoner, reaksjoner, egenproduksjon, lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester, årsverk

  Statistikk