Vis innholdstyper

Treff (291)

Søkeresultat

 • Offentlige innkjøp

  Offentlige innkjøp for 430 milliarder

  varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdrift

  Statistikk
 • Skatterekneskap

  Reduksjon i skatteinnbetalingane i 2014

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Barnevern

  Talet på barn med tiltak frå barnevernet stabiliserer seg

  kommunalt barnevern, barnevernstiltak, undersøkingssaker, uromeldingar, hjelpetiltak, omsorgstiltak, fosterheimar, besøksheimar, støttekontakt, ettervernsklientar, barnevernsinstitusjonar, beredskapsheimar, omsorgssvikt, barnemishandling, åtferdsvanskar, plasseringar, behandlingstid

  Statistikk
 • Elevar i grunnskolen

  Færre elevar med spesialundervisning

  barneskolar, ungdomsskolar, kombinerte skolar, spesialundervisning, private skolar, skolestorleik, morsmålsopplæring, målform, bokmål, nynorsk, PC-tilgang

  Statistikk
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes

  Antallet pensjonister forsetter å øke

  stønadsmottakere (av for eksempel dagpenger, attføring, sykepenger), bidragsmottakere, kontantstøttemottakere, alderspensjonister, uførepensjonister, AFP-pensjonister, arbeidsmarkedstiltak, driftsutgifter

  Statistikk
 • Pensjonsreformen – stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt

  Økonomiske analyser 6/2014

  Færre utsetter avgangen fra yrkesaktivitet enn det som ble lagt til grunn, og mange har tatt ut hel eller delvis pensjon mens de har fortsatt å arbeide. På kort sikt fører dette til at utgiftene til alderspensjon blir større enn tidligere beregnet.

  Artikkel
 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  Redusert overskudd

  statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.

  Statistikk
 • Statsregnskapets inntekter og utgifter

  Budsjettall oppdatert i Statistikkbanken

  avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekter

  Statistikk
 • Statsgjelden

  Oppdaterte tall for statsgjelden

  statsobligasjoner, statssertifikater, lån

  Statistikk
 • Offentlig sektor på Svalbard

  Annerledes offentlig sektor enn i Norge for øvrig

  Statistikk
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2014

  Notater 2014/39

  Publikasjon
 • Kulturtilbod

  9,8 milliardar kroner til kultur

  bibliotek, idrett, musikkskoler, kino, kunst, museum, driftsutgifter

  Statistikk
 • KOSTRA-rapportering 2014

  Notater 2014/36

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2014» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon
 • Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

  Rekordstor verdiøkning for statens finansformue

  statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, beholdning, transaksjoner, fordringer etter type (for eksempel obligasjoner, aksjer, utlån), nettofordringer, gjeld etter type (for eksempel sertifikater, obligasjoner, lån)

  Statistikk
 • Jernbaneverket - StatRes

  Investeringene firedoblet siden 2005

  banestrekninger (for eksempel Dovrebanen, Bergensbanen, Nordlandsbanen), investeringer, vedlikeholdskostnader, driftskostnader, planoverganger, tunneller, bruer, punktlighet, regularitet, forsinkelser, signalfeil, påkjørsler, reisetid

  Statistikk