Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (292)

Søkeresultat

 • Statsregnskapets inntekter og utgifter

  Budsjettall tilgjengelig i statistikkbanken

  avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekter

  Statistikk
 • Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

  Finansformue nedjustert

  statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, beholdning, transaksjoner, fordringer etter type (for eksempel obligasjoner, aksjer, utlån), nettofordringer, gjeld etter type (for eksempel sertifikater, obligasjoner, lån)

  Statistikk
 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  Lavere overskudd

  statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.

  Statistikk
 • Offentlig sektor på Svalbard

  Stor vekst i utgiftene

  Statistikk
 • Statsgjelden

  Oppdaterte tall for statsgjelden

  statsobligasjoner, statssertifikater, lån

  Statistikk
 • Skatterekneskap

  Petroleumsskattane redusert med 30 prosent

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2015

  Notater 2015/42

  Publikasjon
 • KOSTRA- rapportering 2015

  Notater 2015/39

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2015» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon
 • Statens pensjonsfond Norge

  Verdien av Statens Pensjonsfond Norge økte

  folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapital

  Statistikk
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Økonomiske analyser 3/2015

  Hvordan påvirker en reduksjon i selskapsskatten fra dagens 28 prosent til 25 prosent, og tilsvarende økning i personskatten, velferden og investeringer?

  Artikkel
 • Evaluering av pensjonsreformen

  Rapporter 2015/37

  Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

  Publikasjon
 • Statlige virksomheter, utgifter

  Dobling av utgiftene til alderspensjoner

  statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringer

  Statistikk
 • KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2015

  Notater 2015/28

  Publikasjon
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2015

  Notater 2015/27

  Dette notatet omfatter rapporter for 2014 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet.

  Publikasjon
 • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

  Størst økning i antall deltakere fra Syria

  introduksjonsprogram, introduksjonsstønad

  Statistikk