Vis innholdstyper

Treff (286)

Søkeresultat

 • Skatterekneskap

  Reduksjon i oljeskattane

  skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifter

  Statistikk
 • Pleie- og omsorgstenester

  Stadig meir helsetenester i heimen

  eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)

  Statistikk
 • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

  Høyeste deltakelse i ordningen noen gang

  introduksjonsprogram, introduksjonsstønad

  Statistikk
 • Kommunehelsetenesta

  Nær 14 milliardar til kommunehelsetenester

  kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuarar

  Statistikk
 • Tannhelsetenesta

  Over 3 milliardar til den offentlege tannhelsetenesta

  tannstatus, karies, tannleger, tannpleiere, tannlegesekretærer, driftsutgifter

  Statistikk
 • Kommunale gebyrer

  Kommunale gebyrer opp 3,2 prosent

  gebyrsatser, vannavgift, avløpsgebyrer, tilknytningsgebyrer, driftskostnader

  Statistikk
 • Brann- og ulukkesvern

  4,7 milliardar til brann- og ulukkesvern

  Boligbranner, bygningsbranner, piper, feie- og tilsynsgebyr, feiere, utrykninger

  Statistikk
 • Toll- og avgiftsetaten - StatRes

  Antall narkotikabeslag øker

  statlig ressursbruk og resultater, grensekontroller, beslag (for eksempel av brennevin, narkotika og valuta), økonomiske kontroller (av tolldeklarasjoner, særavgiftspliktige og virksomheter), avgiftsinnkreving

  Statistikk
 • Statsforvaltningen - StatRes

  Økte samferdselsinvesteringer

  statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringer

  Statistikk
 • Forsvaret - StatRes

  Flere reaksjoner fra Kystvakten

  hæren, heimevernet, luftforsvaret, sjøforsvaret, kystvakten, marinen, seilingstimer, patruljedøgn, øvingsdøgn, inspeksjoner, reaksjoner, egenproduksjon, lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester, årsverk

  Statistikk
 • Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

  Nesten 7 prosent vekst i samferdselsutgiftene

  kollektivtransport, kollektivreiser, fylkesveier, kommuneveier, driftsutgifter

  Statistikk
 • Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

  Betra driftsresultat for kyrkjelege fellesråd

  kyrkjeøkonomi, driftsrekneskap, utgifter, investeringar, statlege overføringar, kommunetilskot

  Statistikk
 • Avfall frå hushalda

  Vi kastar som aldri før

  hushaldsavfall, husrenovasjon, avfallshandsaming, attvinning, forbrenning, deponering, kjeldesortering, søppel, matavfall, avfallsmateriale (for eksempel papir, glass, plast), gebyr

  Statistikk
 • Kommunalt avløp

  Lav oppfyllelse av rensekravene

  avløpsnett, avløpsanlegg, avløpsgebyrer, slam, kloakk, pumpestasjoner, gråvann, svartvann

  Statistikk
 • Kommunale boliger

  Flere kommunale boliger

  botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifter

  Statistikk