Statistikkområde: Jord, skog, jakt og fiskeri

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (141)

Søkeresultat

 • Mattilsynet - StatRes

  Flere tilsynsbesøk

  matsikkerhet, mattrygghet, tilsynsbesøk, drikkevann, dyrehelse, fiskehelse, fremmedstoffer, smittestoffer, matforgiftninger, plantehelse, importsertifikater, eksportsertifikater, grensekontroll.

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg

  Mer hogst og bedre priser

  tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmer

  Statistikk
 • Eksport av laks

  Prishopp på laks i påskeveka

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Registrerte jegere

  Flere jegere

  jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegere

  Statistikk
 • Husdyrhald

  Snaut 230 000 mjølkekyr

  gardsbruk, storfe, mjølkekyr, svin, sau, verpehøner, buskapsstorleik

  Statistikk
 • Kjøtproduksjon

  Auke i samla kjøtproduksjon

  kjøtkontroll, kontrollerte slakt

  Statistikk
 • Hjortejakt

  Jegerne felte flere hjort

  felte hjort, fellingsprosent, fellingskvote

  Statistikk
 • Elgjakt

  Flere elg skutt i nord

  felte elg, fellingsprosent, fellingskvote

  Statistikk
 • Jordbruk og miljø

  Rapporter 2014/10

  Statistikken i denne rapporten gjer greie for status og utvikling for miljømåla i jordbruksnæringa. Les mellom anna om økologisk jordbruk, gjødsling, plantevern og tilførsel av næringsstoff til vassdrag og hav.

  Publikasjon
 • Gårdbrukernes inntekt og formue

  Gårdbrukernes inntekter økte med 7 prosent

  jordbruksinntekt, næringsinntekt, bønder

  Statistikk
 • Skogeiernes inntekt

  Liten endring i skogbruksinntektene

  personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntekt

  Statistikk
 • Potet- og grovfôravlingar

  Låge engavlingar i 2013

  jordbruksavlingar, fôr, poteter, høy, raigras, silovekstar, grønfôr

  Statistikk
 • Landbruksteljing 2010

  Rapporter 2014/5

  Landbruksteljing 2010 omfatter jordbruksbedrifter, hagebruk og landbrukseigedomar

  Publikasjon
 • Overdragelser av landbrukseiendommer

  Flere landbrukseiendommer skiftet eier

  bruksformål (for eksempel landbruk, bolig, fritid), tinglyste omsetninger, kjøpesum, eierskifte, omsetningstyper (for eksempel tvangsauksjon, gave, fritt salg), jordbruksareal, skogareal

  Statistikk
 • Skogstatistikk

  Notater 2014/6

  Det er samlet inn og offentliggjort skogstatistikk fra midten av 1800-tallet

  Publikasjon