Statistikkområde: Jord, skog, jakt og fiskeri

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (143)

Søkeresultat

 • Hjortejakt

  Færre hjort ble felt

  felte hjort, fellingsprosent, fellingskvote

  Statistikk
 • Elgjakt

  Dårligste elgjaktutbytte på 23 år

  felte elg, fellingsprosent, fellingskvote

  Statistikk
 • Kjøtproduksjon

  Liten nedgang i samla kjøtproduksjon

  kjøtkontroll, kontrollerte slakt

  Statistikk
 • Eksport av laks

  Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Gårdbrukernes inntekt og formue

  Gårdbrukernes gjeld øker

  jordbruksinntekt, næringsinntekt, bønder

  Statistikk
 • Skogeiernes inntekt

  Stabil skoginntekt

  personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntekt

  Statistikk
 • Potet- og grovfôravlingar

  Store potetavlingar i 2014

  jordbruksavlingar, fôr, poteter, høy, raigras, silovekstar, grønfôr

  Statistikk
 • Landbruksundersøkinga

  Halvparten dreiv med tilleggsnæringar

  jordbruk, hagebruk, skogbruk, gardsbruk, tilleggsnæringar (for eksempel campingplassar, jakt- og fiskerettar, utleigeverksemd), arbeidsinnsats, vedlikehald, maskinar og reiskapar, energibruk, investeringar

  Statistikk
 • Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye

  Svak nedgang i elvefisket

  elvar, fangst, fang og slepp, gjenutsetjing

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg

  Kraftig økning i tømmerhogsten

  tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmer

  Statistikk
 • Fiskeri

  Auka fangstmengd og -verdi

  fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeolje

  Statistikk
 • Villreinjakt

  Flere felte villrein

  felte villrein, villreinområder, fellingsprosent, fellingskvote

  Statistikk
 • Strukturen i jordbruket

  Meir eng – mindre korn

  gardsbruk, bønder, melkeprodusentar, kjøttprodusentar, kornprodusentar, jordbruksareal, husdyr, jordbruksareal etter bruk (for eksempel til korn, poteter, eng)

  Statistikk
 • Korn og oljevekster, areal og avlinger

  Gode kornavlinger i 2014

  gårdsbruk, hvete, bygg, havre, rug

  Statistikk
 • Sjøfiske etter laks og sjøaure

  Auka fangst i sjølaksefisket

  fangst, rømte oppdrettsfisk

  Statistikk