Statistikkområde: Jord, skog, jakt og fiskeri

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (143)

Søkeresultat

 • Eksport av laks

  Fall i eksportprisen for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Skogeiernes inntekt

  Stabil skoginntekt

  personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntekt

  Statistikk
 • Potet- og grovfôravlingar

  Store potetavlingar i 2014

  jordbruksavlingar, fôr, poteter, høy, raigras, silovekstar, grønfôr

  Statistikk
 • Landbruksundersøkinga

  Halvparten dreiv med tilleggsnæringar

  jordbruk, hagebruk, skogbruk, gardsbruk, tilleggsnæringar (for eksempel campingplassar, jakt- og fiskerettar, utleigeverksemd), arbeidsinnsats, vedlikehald, maskinar og reiskapar, energibruk, investeringar

  Statistikk
 • Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye

  Svak nedgang i elvefisket

  elvar, fangst, fang og slepp, gjenutsetjing

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg

  Kraftig økning i tømmerhogsten

  tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmer

  Statistikk
 • Fiskeri

  Auka fangstmengd og -verdi

  fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeolje

  Statistikk
 • Villreinjakt

  Flere felte villrein

  felte villrein, villreinområder, fellingsprosent, fellingskvote

  Statistikk
 • Strukturen i jordbruket

  Meir eng – mindre korn

  gardsbruk, bønder, melkeprodusentar, kjøttprodusentar, kornprodusentar, jordbruksareal, husdyr, jordbruksareal etter bruk (for eksempel til korn, poteter, eng)

  Statistikk
 • Korn og oljevekster, areal og avlinger

  Gode kornavlinger i 2014

  gårdsbruk, hvete, bygg, havre, rug

  Statistikk
 • Sjøfiske etter laks og sjøaure

  Auka fangst i sjølaksefisket

  fangst, rømte oppdrettsfisk

  Statistikk
 • Bonden sprer 125 000 tonn nitrogen på åker og eng

  I 2013 ble det i alt tilført 124 700 tonn nitrogen og 15 200 tonn fosfor i form av mineral- og husdyrgjødsel i jordbruket. 38 prosent av dette nitrogenet kom fra husdyrgjødsel. I gjennomsnitt tilføres 17,7 kg nitrogen per dekar eng.

  Artikkel
 • Akvakultur

  Oppdrettsfisk til 40 milliarder

  fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatte

  Statistikk
 • Strukturen i skogbruket

  Størst hogstaktivitet i Hedmark

  skogeiendommer, skogeiere, hogstkvantum, produktivt skogareal, avvirkning, skogfond, skogplanting, tømmerhogst, kombinasjonsbruk

  Statistikk
 • Overdragelser av landbrukseiendommer

  Kjøpesummen opp 8 prosent

  bruksformål (for eksempel landbruk, bolig, fritid), tinglyste omsetninger, kjøpesum, eierskifte, omsetningstyper (for eksempel tvangsauksjon, gave, fritt salg), jordbruksareal, skogareal

  Statistikk