Statistikkområde: Jord, skog, jakt og fiskeri

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (144)

Søkeresultat

 • Eksport av laks

  Nedgang i eksportpris for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Registrert avgang av store rovdyr

  Færre jerver skutt

  ulv, bjørn, jerv, gaupe, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt, kvotejakt, lisensfelling, nødverge, havørn, hønsehauk, kongeørn

  Statistikk
 • Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

  Færre elg drept i trafikken

  elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt

  Statistikk
 • Landsskogtakseringen

  Mer tømmer

  trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrær

  Statistikk
 • Aktive jegere

  Flere jaktet

  småviltjegere, storviltjegere, jaktrapportering

  Statistikk
 • Småvilt- og rådyrjakt

  Flere felte ryper

  felte dyr, rypejakt, rypejegere, rådyrjakt, småvilt (for eksempel ringdue, hare, ender)

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg

  Stabil hogst og høyere tømmerpriser

  tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmer

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Landbrukseiendommer

  Færre bor på landbrukseiendommer

  gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksareal

  Statistikk
 • Kommunal forvaltning av landbruksarealer

  Mindre omdisponering av dyrka jord

  nydyrking, omdisponering av jord, nedbygging av jordbruksareal, deling av eiendom, boplikt, konsesjonsloven, driveplikt

  Statistikk
 • Hagebruksavlingar

  Auka grønsaksproduksjon

  frukt, bær, grønsaker

  Statistikk
 • Akvakultur

  Oppdrettsfisk til 40 milliarder

  fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatte

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2014

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Mange bur på gard, færre er bønder

  Samfunnsspeilet 2/2014

  Ein av tolv nordmenn bur på eit gardsbruk. Det er registrert over 186 000 landbrukseigedomar i Noreg, men berre kvar fjerde har aktiv jordbruksdrift. I 1959 hadde nesten 200 000 gardar eiga drift.

  Artikkel
 • Skogkultur

  Mer markberedning

  skogplanting, ungskogpleie, grøfting, gjødsling, markberedning, offentlige tilskudd, sprøyting, rydding

  Statistikk