Statistikkområde: Jord, skog, jakt og fiskeri

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (148)

Søkeresultat

 • Eksport av laks

  Auke i eksportpris for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Landbrukseiendommer

  Stadig færre bor på landbrukseiendom

  gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksareal

  Statistikk
 • Kommunal forvaltning av landbruksarealer

  Mer nydyrking

  nydyrking, omdisponering av jord, nedbygging av jordbruksareal, deling av eiendom, boplikt, konsesjonsloven, driveplikt

  Statistikk
 • Akvakultur

  Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen

  fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatte

  Statistikk
 • Bruk av gjødselressurser i jordbruket 2013

  Rapporter 2015/24

  90 prosent av jordbruksarealet i Norge ble gjødslet minst én gang i 2013. Mineralgjødsel ble dobbelt så mye brukt som husdyrgjødsel.

  Publikasjon
 • Hagebruksavlingar

  Gode hagebruksavlingar i 2014

  frukt, bær, grønsaker

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Skogsveier

  Flere ombygde skogsveier

  skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengde

  Statistikk
 • Skogkultur

  Økt skogplanting

  skogplanting, ungskogpleie, grøfting, gjødsling, markberedning, offentlige tilskudd, sprøyting, rydding

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg

  Økt tømmerhogst

  tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmer

  Statistikk
 • Jordbruk og miljø

  Rapporter 2015/18

  Rapporten gir status og utvikling for dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket. Mellom anna er talet på jordbruksbedrifter redusert med 38 prosent mellom 1999 og 2013.

  Publikasjon
 • Registrerte jegere

  Aldri har så mange betalt jegeravgift

  jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegere

  Statistikk
 • Husdyrhald

  Fleire verpehøner

  gardsbruk, storfe, mjølkekyr, svin, sau, verpehøner, buskapsstorleik

  Statistikk
 • Hjortejakt

  Færre hjort ble felt

  felte hjort, fellingsprosent, fellingskvote

  Statistikk
 • Elgjakt

  Dårligste elgjaktutbytte på 23 år

  felte elg, fellingsprosent, fellingskvote

  Statistikk