Statistikkområde: Jord, skog, jakt og fiskeri

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (144)

Søkeresultat

 • Eksport av laks

  Auke i eksportprisen for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Korn og oljevekster, areal og avlinger

  Gode kornavlinger i 2014

  gårdsbruk, hvete, bygg, havre, rug

  Statistikk
 • Sjøfiske etter laks og sjøaure

  Auka fangst i sjølaksefisket

  fangst, rømte oppdrettsfisk

  Statistikk
 • Fiskeri

  Framleis nedgang i fangstmengd og -verdi

  fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeolje

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg

  Mer hogst og høyere priser

  tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmer

  Statistikk
 • Bonden sprer 125 000 tonn nitrogen på åker og eng

  I 2013 ble det i alt tilført 124 700 tonn nitrogen og 15 200 tonn fosfor i form av mineral- og husdyrgjødsel i jordbruket. 38 prosent av dette nitrogenet kom fra husdyrgjødsel. I gjennomsnitt tilføres 17,7 kg nitrogen per dekar eng.

  Artikkel
 • Akvakultur

  Oppdrettsfisk til 40 milliarder

  fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatte

  Statistikk
 • Strukturen i skogbruket

  Størst hogstaktivitet i Hedmark

  skogeiendommer, skogeiere, hogstkvantum, produktivt skogareal, avvirkning, skogfond, skogplanting, tømmerhogst, kombinasjonsbruk

  Statistikk
 • Overdragelser av landbrukseiendommer

  Kjøpesummen opp 8 prosent

  bruksformål (for eksempel landbruk, bolig, fritid), tinglyste omsetninger, kjøpesum, eierskifte, omsetningstyper (for eksempel tvangsauksjon, gave, fritt salg), jordbruksareal, skogareal

  Statistikk
 • Registrert avgang av store rovdyr

  Færre jerver skutt

  ulv, bjørn, jerv, gaupe, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt, kvotejakt, lisensfelling, nødverge, havørn, hønsehauk, kongeørn

  Statistikk
 • Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

  Færre elg drept i trafikken

  elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt

  Statistikk
 • Landsskogtakseringen

  Mer tømmer

  trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrær

  Statistikk
 • Aktive jegere

  Flere jaktet

  småviltjegere, storviltjegere, jaktrapportering

  Statistikk
 • Småvilt- og rådyrjakt

  Flere felte ryper

  felte dyr, rypejakt, rypejegere, rådyrjakt, småvilt (for eksempel ringdue, hare, ender)

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon