Statistikkområde: Jord, skog, jakt og fiskeri

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (150)

Søkeresultat

 • Eksport av laks

  Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Kjøtproduksjon

  Stor nedgang i slakt av fjørfe

  kjøtkontroll, kontrollerte slakt

  Statistikk
 • Strukturen i skogbruket

  Hogst på 11 prosent av skogeiendommene

  skogeiendommer, skogeiere, hogstkvantum, produktivt skogareal, avvirkning, skogfond, skogplanting, tømmerhogst, kombinasjonsbruk

  Statistikk
 • Overdragelser av landbrukseiendommer

  Kjøpesummen opp 36 prosent på 5 år

  bruksformål (for eksempel landbruk, bolig, fritid), tinglyste omsetninger, kjøpesum, eierskifte, omsetningstyper (for eksempel tvangsauksjon, gave, fritt salg), jordbruksareal, skogareal

  Statistikk
 • Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse

  Notater 2015/32

  Hovedformålet med dette notatet er å dokumentere de nye standardene for klassifisering av jordbruksbedriftene etter driftsform og økonomisk størrelse. Standardene tar utgangspunkt i EUs retningslinjer, men er tilpasset norske forhold.

  Publikasjon
 • Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

  Over 6 000 hjortevilt drept i trafikken

  elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt

  Statistikk
 • Registrert avgang av store rovdyr

  Over dobbelt så mange bjørner skutt

  ulv, bjørn, jerv, gaupe, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt, kvotejakt, lisensfelling, nødverge, havørn, hønsehauk, kongeørn

  Statistikk
 • Landsskogtakseringen

  Mer tømmer og økt tilvekst

  trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrær

  Statistikk
 • Pilot survey on land rent statistics

  Notater 2015/30

  This report is limited to the documentation of a survey on agricultural land rents and the possibilities of establishing an annual land rent statistics in Norway, based on the Eurostat target methodology.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Småvilt- og rådyrjakt

  Fortsatt oppgang for rypejakta

  felte dyr, rypejakt, rypejegere, rådyrjakt, småvilt (for eksempel ringdue, hare, ender)

  Statistikk
 • Aktive jegere

  Flere på småviltjakt

  jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapportering

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg

  Mer hogst, men lavere priser

  tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmer

  Statistikk
 • Landbrukseiendommer

  Stadig færre bor på landbrukseiendom

  gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksareal

  Statistikk
 • Kommunal forvaltning av landbruksarealer

  Mer nydyrking

  nydyrking, omdisponering av jord, nedbygging av jordbruksareal, deling av eiendom, boplikt, konsesjonsloven, driveplikt

  Statistikk