Statistikkområde: Jord, skog, jakt og fiskeri

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (150)

Søkeresultat

 • Korn og oljevekster, areal og avlinger

  Gode kornavlinger i 2015

  gårdsbruk, hvete, bygg, havre, rug

  Statistikk
 • Eksport av laks

  Auke i eksportpris for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Sjøfiske etter laks og sjøaure

  Auka fangst i sjølaksefisket

  fangst, rømte oppdrettsfisk

  Statistikk
 • Fiskeri

  Auka fangstmengd og -verdi

  fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeolje

  Statistikk
 • Akvakultur

  Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen

  fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatte

  Statistikk
 • Plantevern

  En tredjedel av jordbruksarealet sprøytes

  sprøytet jordbruksareal, soppmidler, ugressmidler, skadedyrmidler, vekstregulerende midler, bladdrepningsmidler

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg

  Mer hogst tross lavere priser

  tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmer

  Statistikk
 • Kjøtproduksjon

  Stor nedgang i slakt av fjørfe

  kjøtkontroll, kontrollerte slakt

  Statistikk
 • Strukturen i skogbruket

  Hogst på 11 prosent av skogeiendommene

  skogeiendommer, skogeiere, hogstkvantum, produktivt skogareal, avvirkning, skogfond, skogplanting, tømmerhogst, kombinasjonsbruk

  Statistikk
 • Overdragelser av landbrukseiendommer

  Kjøpesummen opp 36 prosent på 5 år

  bruksformål (for eksempel landbruk, bolig, fritid), tinglyste omsetninger, kjøpesum, eierskifte, omsetningstyper (for eksempel tvangsauksjon, gave, fritt salg), jordbruksareal, skogareal

  Statistikk
 • Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse

  Notater 2015/32

  Hovedformålet med dette notatet er å dokumentere de nye standardene for klassifisering av jordbruksbedriftene etter driftsform og økonomisk størrelse. Standardene tar utgangspunkt i EUs retningslinjer, men er tilpasset norske forhold.

  Publikasjon
 • Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

  Over 6 000 hjortevilt drept i trafikken

  elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt

  Statistikk
 • Registrert avgang av store rovdyr

  Over dobbelt så mange bjørner skutt

  ulv, bjørn, jerv, gaupe, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt, kvotejakt, lisensfelling, nødverge, havørn, hønsehauk, kongeørn

  Statistikk
 • Landsskogtakseringen

  Mer tømmer og økt tilvekst

  trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrær

  Statistikk
 • Pilot survey on land rent statistics

  Notater 2015/30

  This report is limited to the documentation of a survey on agricultural land rents and the possibilities of establishing an annual land rent statistics in Norway, based on the Eurostat target methodology.

  Publikasjon