Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (592)

Søkeresultat

 • Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD

  Rapporter 2015/41

  Utdanner vi nok lærere? I denne rapporten er behovet for lærere i framtiden beregnet.

  Publikasjon
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Arbeidsløysa på 4,3 prosent

  AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken

  Statistikk
 • Framskrivinger av arbeidstilbud fordelt etter utdanning

  Notater 2015/36

  I notatet gis en overordet beskrivelse av MOSART-modellen, som blant annet brukes til å framskrive tilbud av arbeidskraft etter utdanning. Vi beskriver dataene som ligger til grunn for modellen, og hvordan de er kategorisert.

  Publikasjon
 • Endringer i sykefraværstatistikken

  På grunn av endringer i datagrunnlaget kan SSB foreløpig ikke publisere tall for sykefraværsprosenten, som er det viktigste måltallet for sykefraværet. I tillegg er det brudd i tidsserien for det alternative måltallet vi publiserer, som er andel a...

  Artikkel
 • Sykefravær

  Redusert publisering av sykefraværstall

  sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent

  Statistikk
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

  Rapporter 2015/39

  Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning.

  Publikasjon
 • Ledige stillingar

  Nedgang i ledige stillingar i industrien, opp i bygg og anlegg

  jobbtilbod, næringsinndeling (for eksempel industri, undervisning, helsetenester …).

  Statistikk
 • Arbeidskraftkostnadsindeks

  Arbeidskraftkostnadene opp 0,3 prosent i industri

  arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsette

  Statistikk
 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  Økonomiske analyser 3/2015

  Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAVs ledighetstall har ulike definisjoner av å være arbeidsledig og målemetodene er forskjellige. Sammen bidrar de to til å nyansere bildet for utviklingen på arbeidsmarkedet.

  Artikkel
 • Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

  Stabil sysselsetting for funksjonshemmede

  arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilrettelegging

  Statistikk
 • Lønnsindeks

  Små endringer i avtalt lønn

  lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)

  Statistikk
 • Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

  Økt arbeidsledighet blant menn fra EU-land

  arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid

  Statistikk
 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  Arbeidsledigheten har økt den siste tiden. Tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAV er imidlertid forskjellige. Det kommer av ulike definisjoner og metoder, men sammen bidrar begge målene til en nyansert diskusjon ...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Økt ledighet blant ungdom

  AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatte

  Statistikk