Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (585)

Søkeresultat

 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Arbeidsløysa på 4,3 prosent

  AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Økt ledighet blant ungdom

  AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatte

  Statistikk
 • Sysselsatte på korttidsopphold

  Flere sysselsatte på korttidsopphold

  gjestearbeidere, arbeidsinnvandring, lønnstakere, selvstendig næringsdrivende

  Statistikk
 • Grunnlag for arbeidsgiveravgift

  Grunnlag for arbeidsgiveravgift økte med 4,7 prosent

  beregnet arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgiftssoner.

  Statistikk
 • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

  Rapporter 2015/29

  Om 35 år vil det være behov for rundt 40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten enn i dag, viser ny beregning. Sykehustjenester står for det største bemanningsbehovet.

  Publikasjon
 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  Fortsatt vekst blant sysselsatte innvandrere

  innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)

  Statistikk
 • Arbeidsulykker

  Nesten bare menn som dør i ulykker på jobben

  jobbulykker, ulykker, arbeidshelse, sikkerhet, yrkesskader

  Statistikk
 • Sysselsette i kommunal sektor

  Svak vekst i kommunane

  avtalte årsverk, kommunale tenester (for eksempel pleie- og omsorg, barnehagar, skole), fylkeskommunale tenester (for eksempel vidaregåande opplæring, tannhelse, administrasjon)

  Statistikk
 • Helse- og sosialpersonell

  Flere med utenlandsk bakgrunn jobber innenfor helse og sosial

  helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunn

  Statistikk
 • Sysselsetting, registerbasert

  Flere sysselsatte i de fleste fylkene

  arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidstid, yrker (for eksempel sykepleiere, kokker, bilmekanikere), utdanningsnivå, pendling, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet), offentlig sektor, privat sektor

  Statistikk
 • Arbeidskraftkostnadsindeks

  Auka arbeidskraftkostnader i byggjebransjen

  arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsette

  Statistikk
 • Lønnsindeks

  Endring i avtalt lønn

  lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)

  Statistikk
 • Ledige stillingar

  Ledige stillingar i olje og gass meir enn halvert

  jobbtilbod, næringsinndeling (for eksempel industri, undervisning, helsetenester …).

  Statistikk
 • Arbeidskonfliktar

  148 000 tapte arbeidsdagar

  streik, lockout, tapte arbeidsdagar

  Statistikk
 • Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

  Størst økning blant innvandrere fra EU-land i øst

  arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid

  Statistikk