Vis innholdstyper

Treff (552)

Søkeresultat

 • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

  Rapporter 2014/14

  Rapporten presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tred...

  Publikasjon
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte månadsvise tal

  Arbeidsløysa 3,5 prosent

  AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken

  Statistikk
 • Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst

  Rapporter 2014/13

  Hvordan påvirker mindre arbeid og mer fritid norsk økonomi på lang sikt? Denne rapporten svarer på hvordan en gradvis nedkortet arbeidsdag fra 7,5 til 6 timer frem mot 2060 påvirker det private forbruket og skatteinntektene.

  Publikasjon
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2012

  Rapporter 2014/12

  Rapporten beskriver omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og gassutvinning samt sysselsatte i virksomheter som i hovedsak leverer varer til disse.

  Publikasjon
 • Lønn, alle ansatte

  Månedslønna økte med 3,5 prosent

  månedslønn, heltidsansatte, deltidsansatte, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, arbeidstid, overtidsgodtgjørelse, bonus, uregelmessige tillegg

  Statistikk
 • Sykefravær

  Nedgangen i sykefraværet flater ut

  sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent

  Statistikk
 • Registrerte arbeidsledige

  Arbeidsledigheten ned i tre fylker

  arbeidsmarkedstiltak

  Statistikk
 • Sysselsette i kommunal sektor

  Svak auke i årsverk i kommunane

  avtalte årsverk, kommunale tenester (for eksempel pleie- og omsorg, barnehagar, skole), fylkeskommunale tenester (for eksempel vidaregåande opplæring, tannhelse, administrasjon)

  Statistikk
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Økonomiske analyser 1/2014

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn tidligere år. Yrkesdeltakelsen i gruppen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært medvirkende til økende yrkesdeltakelse blant dem som er 62 år og eldre.

  Artikkel
 • Lønn for tilsette i vatn, avlaup og renovasjon

  Månadslønna opp 1 100 kroner

  vassforsyning, avlaup, renovasjon, månadslønn, årslønn, heiltidstilsette, deltidstilsette, yrkesgrupper, overtidsgodtgjersle, bonus, uregelmessige tillegg

  Statistikk
 • Lønn for tilsette i kraftforsyning

  Månadslønna opp med 3 000 kroner

  elektrisitetsforsyning, månadslønn, årslønn, heiltidstilsette, deltidstilsette, yrkesgrupper, overtidsgodtgjersle, bonus, uregelmessige tillegg

  Statistikk
 • Enslige mindreårige flyktninger, 2011

  Rapporter 2014/9

  Rapporten beskriver dem som er kommet til landet som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011 og hvordan det går med dem i årene etter bosetting i Norge. Hovedtema er deltakelse i arbeid og utdanning.

  Publikasjon
 • Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet

  Månedslønna opp med 700 kroner

  månedslønn, årslønn, heltidsansatte, deltidsansatte, yrkesgrupper, overtidsgodtgjørelse, bonus, uregelmessige tillegg

  Statistikk
 • Arbeidskraftkostnadsindeks

  Arbeidskraftkostnadene opp 2,5 prosent i industri

  arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsette

  Statistikk
 • Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid

  1 500 kroner mer i månedslønn

  kulturvirksomhet, underholdningsvirksomhet, fritidsvirksomhet, kunsternisk virksomhet, biblioteker, museer, arkiv, sportsaktiviteter, månedslønn, årslønn, heltidsansatte, deltidsansatte, yrkesgrupper, overtidsgodtgjørelse, bonus, uregelmessige tillegg

  Statistikk