Vis innholdstyper

Treff (564)

Søkeresultat

 • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

  Rapporter 2014/31

  Spriket mellom dem som utdanner seg innen lærerfag og pleie- og omsorgsfag, og behovet for arbeidskraft, øker ytterligere i denne oppdaterte rapporten over tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter ulike typer utdanning.

  Publikasjon
 • Arbeidskraftkostnader

  Et oljeårsverk kostet 1,2 millioner kroner

  personalkostnader (for eksempel HMS, naturalytelser, arbeidsgiveravgift), næringshovedområder (for eksempel industri, varehandel, undervisning)

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Uendra arbeidsløyse

  AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken

  Statistikk
 • Sykefravær

  Fortsatt stabilt sykefravær

  sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent

  Statistikk
 • Ledige stillingar

  Framleis nedgang i talet på ledige stillingar

  jobbtilbod, næringsinndeling (for eksempel industri, undervisning, helsetenester …).

  Statistikk
 • Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

  Stabil sysselsetting for funksjonshemmede

  arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilrettelegging

  Statistikk
 • Arbeidskraftkostnadsindeks

  Arbeidskraftkostnadene opp 0,1 prosent i industri

  arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsette

  Statistikk
 • Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

  Rapporter 2014/28

  I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra høyskole eller universitet som var overkvalifiserte for jobben de utførte. Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers

  Publikasjon
 • Lønnsindeks

  Lønna opp 1,1 prosent i bygg og anlegg

  lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)

  Statistikk
 • Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

  Fire av ti arbeidsledige er innvandrere

  arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Flere kvinner jobber heltid

  AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatte

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

  Ledere tar jobben med hjem

  arbeidsforhold, fysisk arbeidsmiljø (for eksempel støy, arbeidsstilling, inneklima), ergonomi, psykososialt abeidsmiljø (for eksempel trivsel, konflikter, trusler), mobbing, organisatorisk arbeidsmiljø (for eksempel arbeidsmengde, arbeidstidsordninger, medbestemmelse), yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker

  Statistikk
 • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

  Rapporter 2014/25

  I rapporten beskrives hvordan innvandrerandelen blant de ansatte i virksomhetene har utviklet seg over tid, og hvordan den varierer etter næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke.

  Publikasjon
 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  Innvandringen ga økt sysselsetting i Norge

  innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)

  Statistikk