Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (586)

Søkeresultat

 • Lønnsindeks

  Små endringer i avtalt lønn

  lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)

  Statistikk
 • Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

  Økt arbeidsledighet blant menn fra EU-land

  arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Arbeidsløysa på 4,5 prosent

  AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken

  Statistikk
 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  Arbeidsledigheten har økt den siste tiden. Tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAV er imidlertid forskjellige. Det kommer av ulike definisjoner og metoder, men sammen bidrar begge målene til en nyansert diskusjon ...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Økt ledighet blant ungdom

  AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatte

  Statistikk
 • Sysselsatte på korttidsopphold

  Flere sysselsatte på korttidsopphold

  gjestearbeidere, arbeidsinnvandring, lønnstakere, selvstendig næringsdrivende

  Statistikk
 • Grunnlag for arbeidsgiveravgift

  Grunnlag for arbeidsgiveravgift økte med 4,7 prosent

  beregnet arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgiftssoner.

  Statistikk
 • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

  Rapporter 2015/29

  Om 35 år vil det være behov for rundt 40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten enn i dag, viser ny beregning. Sykehustjenester står for det største bemanningsbehovet.

  Publikasjon
 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  Fortsatt vekst blant sysselsatte innvandrere

  innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)

  Statistikk
 • Arbeidsulykker

  Nesten bare menn som dør i ulykker på jobben

  jobbulykker, ulykker, arbeidshelse, sikkerhet, yrkesskader

  Statistikk
 • Sysselsette i kommunal sektor

  Svak vekst i kommunane

  avtalte årsverk, kommunale tenester (for eksempel pleie- og omsorg, barnehagar, skole), fylkeskommunale tenester (for eksempel vidaregåande opplæring, tannhelse, administrasjon)

  Statistikk
 • Helse- og sosialpersonell

  Flere med utenlandsk bakgrunn jobber innenfor helse og sosial

  helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunn

  Statistikk
 • Sysselsetting, registerbasert

  Flere sysselsatte i de fleste fylkene

  arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidstid, yrker (for eksempel sykepleiere, kokker, bilmekanikere), utdanningsnivå, pendling, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet), offentlig sektor, privat sektor

  Statistikk
 • Arbeidskraftkostnadsindeks

  Auka arbeidskraftkostnader i byggjebransjen

  arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsette

  Statistikk