Vis innholdstyper

Treff (564)

Søkeresultat

 • Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

  Rapporter 2014/28

  I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra høyskole eller universitet som var overkvalifiserte for jobben de utførte. Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers

  Publikasjon
 • Lønnsindeks

  Lønna opp 1,1 prosent i bygg og anlegg

  månedslønn, avtalt lønn, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje), uregelmessige tillegg, bonuser, heltidsansatte

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Stabil arbeidsløyse

  AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken

  Statistikk
 • Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

  Fire av ti arbeidsledige er innvandrere

  arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Flere kvinner jobber heltid

  AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatte

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

  Ledere tar jobben med hjem

  arbeidsforhold, fysisk arbeidsmiljø (for eksempel støy, arbeidsstilling, inneklima), ergonomi, psykososialt abeidsmiljø (for eksempel trivsel, konflikter, trusler), mobbing, organisatorisk arbeidsmiljø (for eksempel arbeidsmengde, arbeidstidsordninger, medbestemmelse), yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker

  Statistikk
 • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

  Rapporter 2014/25

  I rapporten beskrives hvordan innvandrerandelen blant de ansatte i virksomhetene har utviklet seg over tid, og hvordan den varierer etter næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke.

  Publikasjon
 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  Innvandringen ga økt sysselsetting i Norge

  innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)

  Statistikk
 • Sysselsatte på korttidsopphold

  Fortsatt vekst i sysselsatte på korttidsopphold

  gjestearbeidere, arbeidsinnvandring, lønnstakere, selvstendig næringsdrivende

  Statistikk
 • Grunnlag for arbeidsgiveravgift

  Svakere vekst i arbeidsgiveravgift

  beregnet arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgiftssoner.

  Statistikk
 • Hva vet vi om innvandrere som verken jobber, studerer eller mottar ytelser?

  Samfunnsspeilet 3/2014

  I 2011 hadde 16 prosent av innvandrerne i alderen 20-66 år svak tilknytning til arbeidsmarkedet, det vil her si at de verken jobbet, søkte arbeid, studerte eller mottok ytelser knyttet til fravær av arbeidsinntekt.

  Artikkel
 • Mindre skjemavelde, sikrere tall

  Samfunnsspeilet 3/2014

  Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Én elektronisk melding fra arbeidsgiver vil erstatte dagens fem skjem...

  Artikkel
 • Sysselsette i kommunal sektor

  Framleis vekst i kommunane

  avtalte årsverk, kommunale tenester (for eksempel pleie- og omsorg, barnehagar, skole), fylkeskommunale tenester (for eksempel vidaregåande opplæring, tannhelse, administrasjon)

  Statistikk
 • Helse- og sosialpersonell

  Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning

  helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunn

  Statistikk