Vis innholdstyper

Treff (242)

Søkeresultat

 • Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene

  Notater 2014/45

  I dette notatet gir vi først en oversikt over dagens beholdning av oppvarmingsutstyr og endringene i disse i perioden 1993 til 2012.

  Publikasjon
 • Miljøvernutgifter i industri og bergverk

  Olje- og gassnæringen bruker mer på miljø

  miljøverninvesteringer, miljøvernutgifter, avfall, avløp, luftforurensing, klima, biologisk mangfold, jordforurensning, grunnvann

  Statistikk
 • Sal av petroleumsprodukt

  Auka sal av petroleumsprodukt

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet

  Liten nedgang i bearbeidingsverdien

  petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, sysselsatte, lønnskostnader, verdiskaping, produksjonsverdi, produktinnsats, bearbeidingsverdi, tjenester, oljeboring

  Statistikk
 • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013

  Rapporter 2014/40

  Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2013 og endringer fra 2012, men det gis også en del hovedtrekk tilbake til 2004.

  Publikasjon
 • Elektrisitet, månedstall

  Oppgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Råolje og gass drar PPI ned

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Auke i industriproduksjonen

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Omsetningsvekst i industrien

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet, investeringer

  Lavere anslag for 2014

  petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnader

  Statistikk
 • Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning

  Venter økte investeringer til neste år

  antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslag

  Statistikk
 • Bioenergi i energistatistikken

  Notater 2014/43

  Økt bruk av bioenergi på bekostning av fossil energibruk regnes av mange som et viktig tiltak til å redusere utslippene av klimagasser. Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en oversikt over hvordan bioenergi inngår i SSBs statistikker.

  Publikasjon
 • Elektrisitetspriser

  Lavere strømpriser for husholdningene

  strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet, produksjon

  Økt råoljeproduksjon, redusert gassproduksjon

  petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfelt

  Statistikk