Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (249)

Søkeresultat

 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Negative signaler fra industrien

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Sal av petroleumsprodukt

  Mindre bensin, meir diesel selt

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Norsk industri 2014

  Statistiske analyser 144

  Siden 2009 har norsk industri opplevd produksjonsvekst. Fra 2013 til 2014 var veksten på 3,3 prosent. Sammenlignet med Sverige, Danmark og eurosonen har norsk industri blitt mindre påvirket av finanskrisens etterdønninger.

  Publikasjon
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Olje og elektrisitet trakk i hver sin retning

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Små endringar i industriproduksjonen

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Fortsatt vekst i industriomsetningen

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Elektrisitet, månedstall

  Nedgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge

  Mer svensk og dansk eierskap

  verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globalisering

  Statistikk
 • Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

  Salg av egenproduserte varer økte

  produksjonsverdi (solgt produksjon), produksjonsvolum, industrivarer, PRODCOM, store foretak

  Statistikk
 • Energibruk i industrien

  Små endringer i industriens energibruk

  industrinæringer, energivarer (for eksempel elektrisitet, fyringsoljer, fjernvarme), energipriser, energikostnader, kraftintensiv industri, egenprodusert energi, innkjøpt energi, egentilvirket energi

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet, investeringer

  Investeringene flater ut i 2016

  petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnader

  Statistikk
 • Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning

  Vekst i kraftforsyning og eksportindustrien

  antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslag

  Statistikk
 • Elektrisitetspriser

  Små endringer i husholdningenes strømpris

  elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk
 • Review of indicators for measuring OfD Program goals in Lebanon

  Notater 2015/23

  Statistics Norway (SN) has experience in working with indicators and was asked by the Norwegian Oil for Development Secretariat to evaluate a set of indicators developed for a three-year cooperation project with Lebanon.

  Publikasjon