Vis innholdstyper

Treff (239)

Søkeresultat

 • Sal av petroleumsprodukt

  Liten auke i salet av petroleumsprodukt

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • På verdenstoppen i bruk av strøm

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Ser vi på bruk av elektrisk strøm, er norske husholdninger nummer to etter Kuwait. I 2012 brukte hver husholdning i Norge i snitt 20 230 kWh energi til boligformål. Men dette er 3 prosent mindre enn i 2009, temperaturforskjellene tatt i betraktning.

  Artikkel
 • Fjernvarme

  Økt forbruk av fjernvarme og fjernkjøling

  varmesentraler, forbruk, produksjon, priser, ledningsnett, brensel (for eksempel spillvarme, elektrisitet, fyringsolje), sysselsatte, investeringer, salgsinntekter

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljeprisen ned, gassprisen opp

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Elektrisitet, månedstall

  Lavere kraftproduksjon

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljedriven vekst i industrien

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Stabil utvikling i industriomsetningen

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Elektrisitetspriser

  Lave strømpriser for husholdningene

  strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet, investeringer

  Noe lavere anslag for 2014

  petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnader

  Statistikk
 • Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning

  Kraftig investeringsvekst i elektrisitetsnettet

  antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslag

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet, produksjon

  Økt oljeproduksjon og redusert gassproduksjon

  petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfelt

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold

  Noe høyere oljepriser

  petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, oljeetterspørsel, oljepris, råolje, brent blend, naturgass, kondensat, NGL

  Statistikk
 • Ordreindeks for industri

  Økte ordrereserver i industrien

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Moderat nedgang i sysselsettingen

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk