Vis innholdstyper

Treff (239)

Søkeresultat

 • Olje- og gassvirksomhet, produksjon

  Økt oljeproduksjon og redusert gassproduksjon

  petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfelt

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold

  Noe høyere oljepriser

  petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, oljeetterspørsel, oljepris, råolje, brent blend, naturgass, kondensat, NGL

  Statistikk
 • Sal av petroleumsprodukt

  Redusert sal av petroleumsprodukt

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Ordreindeks for industri

  Økte ordrereserver i industrien

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Elektrisitet, månedstall

  Høyere kraftproduksjon

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Prisnedgang for olje og gass

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Klår vekst i industrien frå 1. til 2. kvartal

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Uendret industriomsetning

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Moderat nedgang i sysselsettingen

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Energibruk i husholdningene

  Stadig flere anskaffer varmepumpe

  strømforbruk, energisparing, boligoppvarming, varmepumper, energivarer (for eksempel elektrisitet, fyringsolje, parafin), oppvarmingsutstyr (for eksempel peis, elektrisk ovn, varmepumpe)

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge

  Flere foretak kontrolleres fra utlandet

  verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globalisering

  Statistikk
 • Miljøvernutgifter i industri og bergverk

  Mindre til miljøvern i 2012

  miljøverninvesteringer, miljøvernutgifter, avfall, avløp, luftforurensing, klima, biologisk mangfold, jordforurensning, grunnvann

  Statistikk
 • Fjernvarme og fjernkjøling i Norge

  Rapporter 2014/26

  Her presenteres og analyseres utviklingen i de sentrale størrelsene innenfor fjernkjøling- og fjernvarmeområdet. Energikilder, investeringer og pris er blant temaene som omtales.

  Publikasjon