Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (248)

Søkeresultat

 • Review of indicators for measuring OfD Program goals in Lebanon

  Notater 2015/23

  Statistics Norway (SN) has experience in working with indicators and was asked by the Norwegian Oil for Development Secretariat to evaluate a set of indicators developed for a three-year cooperation project with Lebanon.

  Publikasjon
 • Sal av petroleumsprodukt

  Liten nedgang i samla sal

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Høyere industripriser unntatt i petroleumsindustrien

  Etter flere år med stigende priser for samlet industri i PPI begynte veksten å avta våren 2011. Utflatingen har vedvart og skyldes særlig lavere oljepriser. Industri utenom petroleums- og kullindustrien viser derimot en sterkere prisvekst i perioden.

  Artikkel
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  PPI uendret fra mars grunnet høyere oljepris

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Nedgang i industrien i 1. kvartal 2015

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Stabil industriomsetning

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Ordreindeks for industri

  Ordretilgangen går ned i industrien

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Elektrisitet, månedstall

  Oppgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Energiregnskap og energibalanse

  Rekordvarmt vær ga lavere energiforbruk i 2014

  energiproduksjon, energibruk, energibruk etter næring, energiforbruk i husholdninger, energivarer (for eksempel råolje, bensin, naturgass), import, eksport, strømpriser, energipriser

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Svake tall for industrien

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Matvarer – en stor og viktig norsk industri

  Samfunnsspeilet 1/2015

  Næringsmiddelindustrien bidro med 17 prosent av industriens samlede verdiskapning i 2012. 20 prosent av alle ansatte i industrien jobbet med bearbeiding og produksjon av mat.

  Artikkel
 • Strømprisen avhengig av hvor man bor

  Samfunnsspeilet 1/2015

  Mellom 2009 og 2013 var strømprisene lavest for husholdninger i Finnmark, mens husholdningene i Nord-Trøndelag måtte betale mest.

  Artikkel
 • Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift

  Økt verdiskapning i industrien i 2013

  omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifter

  Statistikk