Vis innholdstyper

Treff (243)

Søkeresultat

 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2013

  Rapporter 2015/5

  Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene som utvinner olje og gass, tjenester tilknyttet utvinningen, bygging og innredning av oljeplattformer og drift av forsyningsbaser.

  Publikasjon
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Industriens optimisme dempes

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Fallende årsvekst i produsentprisindeksen

  Produsentprisindeksen for olje og gass, industri og bergverksdrift (PPI) gikk ned med 1,4 prosent fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 var det derimot en prisoppgang på 0,6 prosent. Vi må tilbake til 2009 for å finne en negativ årsvekst i den tota...

  Artikkel
 • Mer effektiv energiutnyttelse i 2013

  Industriens energibruk har steget mindre enn produksjonsøkningen, viser foreløpige tall for 2013. Dette skyldes at produksjonen øker mest i den delen av industrien som har lavt energiforbruk.

  Artikkel
 • Sal av petroleumsprodukt

  Samla petroleumssal uendra

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Elektrisitet, månedstall

  Oppgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Elektrisitet og naturgass opp, olje ned

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Liten nedgang i industriomsetningen

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Liten nedgang i industriproduksjonen

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene

  Notater 2014/45

  I dette notatet gir vi først en oversikt over dagens beholdning av oppvarmingsutstyr og endringene i disse i perioden 1993 til 2012.

  Publikasjon
 • Miljøvernutgifter i industri og bergverk

  Olje- og gassnæringen bruker mer på miljø

  miljøverninvesteringer, miljøvernutgifter, avfall, avløp, luftforurensing, klima, biologisk mangfold, jordforurensning, grunnvann

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet

  Liten nedgang i bearbeidingsverdien

  petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, sysselsatte, lønnskostnader, verdiskaping, produksjonsverdi, produktinnsats, bearbeidingsverdi, tjenester, oljeboring

  Statistikk
 • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013

  Rapporter 2014/40

  Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2013 og endringer fra 2012, men det gis også en del hovedtrekk tilbake til 2004.

  Publikasjon
 • Olje- og gassvirksomhet, investeringer

  Lavere anslag for 2014

  petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnader

  Statistikk