Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (244)

Søkeresultat

 • Elektrisitetspriser

  Lavere strømpriser i 2014

  strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk
 • Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning

  Vekst i 2014 – fortsetter i 2015

  antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslag

  Statistikk
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2015/8

  239 000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen. Alle næringer leverer produkter til petroleumsnæringen, viser denne rapporten som analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen.

  Publikasjon
 • Sal av petroleumsprodukt

  Redusert sal av petroleumsprodukt

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Ordreindeks for industri

  Redusert ordretilgang fra hjemmemarkedet

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Prisoppgang i norsk industri

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Elektrisitet, månedstall

  Oppgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Vekst i industriproduksjonen i 2014

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Tilnærmet uendret industriomsetning i 2014

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2013

  Rapporter 2015/5

  Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene som utvinner olje og gass, tjenester tilknyttet utvinningen, bygging og innredning av oljeplattformer og drift av forsyningsbaser.

  Publikasjon
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Industriens optimisme dempes

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Fallende årsvekst i produsentprisindeksen

  Produsentprisindeksen for olje og gass, industri og bergverksdrift (PPI) gikk ned med 1,4 prosent fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 var det derimot en prisoppgang på 0,6 prosent. Vi må tilbake til 2009 for å finne en negativ årsvekst i den tota...

  Artikkel
 • Mer effektiv energiutnyttelse i 2013

  Industriens energibruk har steget mindre enn produksjonsøkningen, viser foreløpige tall for 2013. Dette skyldes at produksjonen øker mest i den delen av industrien som har lavt energiforbruk.

  Artikkel
 • Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene

  Notater 2014/45

  I dette notatet gir vi først en oversikt over dagens beholdning av oppvarmingsutstyr og endringene i disse i perioden 1993 til 2012.

  Publikasjon