Vis innholdstyper

Treff (240)

Søkeresultat

 • Sal av petroleumsprodukt

  Liten auke i det totale salet av petroleumsprodukt

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Elektrisitet, månedstall

  Oppgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Olje og elektrisitet trakk PPI ned

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Norsk industri

  Statistiske analyser 141

  Publikasjonen sammenstiller statistikk om norsk industri, med hovedvekt på året 2013. Dette gjøres for å kunne gi et mest mulig oversiktlig bilde av tilstanden og den kortsiktige utviklingen i de ulike industrinæringene. Publikasjonen inneholder n...

  Publikasjon
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljedriven auke i 3. kvartal

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Liten oppgang i industriomsetningen

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Ordreindeks for industri

  Ordretilgangen tilbake på 2010-nivå

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Energiregnskap og energibalanse

  Mer bruk av gass og fjernvarme

  energiproduksjon, energibruk, energibruk etter næring, energiforbruk i husholdninger, energivarer (for eksempel råolje, bensin, naturgass), import, eksport, strømpriser, energipriser

  Statistikk
 • Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift

  Moderat omsetningsvekst i 2013

  omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifter

  Statistikk
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Venter utflating i industriproduksjonen

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • På verdenstoppen i bruk av strøm

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Ser vi på bruk av elektrisk strøm, er norske husholdninger nummer to etter Kuwait. I 2012 brukte hver husholdning i Norge i snitt 20 230 kWh energi til boligformål. Men dette er 3 prosent mindre enn i 2009, temperaturforskjellene tatt i betraktning.

  Artikkel
 • Fjernvarme

  Økt forbruk av fjernvarme og fjernkjøling

  varmesentraler, forbruk, produksjon, priser, ledningsnett, brensel (for eksempel spillvarme, elektrisitet, fyringsolje), sysselsatte, investeringer, salgsinntekter

  Statistikk
 • Elektrisitetspriser

  Lave strømpriser for husholdningene

  strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk
 • Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning

  Kraftig investeringsvekst i elektrisitetsnettet

  antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslag

  Statistikk