Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (250)

Søkeresultat

 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Nedgang i PPI dempet av økte strømpriser

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Energiregnskap

  Redusert energibruk i norsk økonomi

  energiregnskap, energiproduksjon og energibruk etter næringer, energiprodukter (for eksempel råolje, bensin, naturgass), energiintensiteter, dekomponering av energibruk

  Statistikk
 • Energibalanse

  Stor nedgang i bruk av strøm og biobrensel i 2014

  energibalanse, energiproduserende næringer, energibruk etter forbrukergrupper, energibruk i husholdninger, energiprodukter (for eksempel råolje, bensin, naturgass, biobrensler), fornybar energi, vedforbruk

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Framleis markert nedgang i industriproduksjonen

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Svake tall for industrien

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Elektrisitet, månedstall

  Oppgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Fjernvarme

  Redusert forbruk av fjernvarme

  varmesentraler, forbruk, produksjon, priser, ledningsnett, brensel (for eksempel spillvarme, elektrisitet, fyringsolje), sysselsatte, investeringer, salgsinntekter

  Statistikk
 • Elektrisitetspriser

  Økt forbruksavgift ga dyrere strøm for husholdningene

  elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk
 • Sal av petroleumsprodukt

  Auka sal av bensin og diesel

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Kraftig vekst for leverandørindustrien fra 2010 til 2013

  Petroleumsrelatert leverandørindustri hadde en verdiskaping på 126,8 milliarder kroner i 2013, 30 prosent mer enn i 2010. Les om hvordan SSB er kommes frem til disse tallene, og hvordan grensen trekkes mellom leverandørindustri og øvrig industri.

  Artikkel
 • Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Investeringsnedgang i 2015

  antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslag

  Statistikk
 • Ordreindeks for industri

  Ordrereservene faller i industrien

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Negative signaler fra industrien

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk