Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (391)

Søkeresultat

 • Norge nest best i mest, nesten…

  Norge er blant landene med flest leger og sykepleiere per innbygger, og ingen andre land bruker like mange offentlige penger per innbygger på helse. Men kneoperasjonen din? Den må du vente på.

  Artikkel
 • Kvalitet i IPLOS-registeret

  Notater 2015/40

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra egne fagsystemer for helse- og omsorgstjenesten til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer til registeret.

  Publikasjon
 • Kommunal variasjon i omsorgstjenester

  Rapporter 2015/44

  Små kommuner har høyere dekning av hjemmesykepleie enn storbyene, viser en oversikt over kommunale forskjeller i tildeling av omsorgstjenester.

  Publikasjon
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014

  Rapporter 2015/42

  6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 6 av 10 er kvinner, men andelen  menn vokser i takt med at deres levealder øker.

  Publikasjon
 • Stadig mer hjelp til dem under 67 år

  Samfunnsspeilet 3/2015

  Pleie- og omsorgstjenesten har endret seg svært de siste 20 årene. Flere bor nå i omsorgsboliger og færre i institusjon. Hjemmetjenester har økt sterkere enn institusjonsplasser og boliger. Veksten i bruken av tjenester er sterkest for dem under 6...

  Artikkel
 • Institusjon eller omsorgsbolig?

  Samfunnsspeilet 3/2015

  Mens Sverige og Danmark avviklet sine institusjoner i eldreomsorgen fra omkring 1990, har Norge beholdt sykehjemmene. Rundt 32 000 av den norske eldrebefolkningen (67 år+) bor i dag på sykehjem, bare 8 000 i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

  Artikkel
 • Utgifter til behandling hos tannlege

  Rapporter 2015/40

  Alder og behandlingsbehov har størst betyding for kven som mottar refusjonar frå folketrygda ved tannbehandling.

  Publikasjon
 • Sykefravær

  Redusert publisering av sykefraværstall

  sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent

  Statistikk
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

  Rapporter 2015/39

  Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning.

  Publikasjon
 • Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

  Stabil sysselsetting for funksjonshemmede

  arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilrettelegging

  Statistikk
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Tannhelsetenesta

  Over 1 million undersøkt og behandla i offentleg tannhelseteneste

  tannstatus, karies, tannleger, tannpleiere, tannlegesekretærer, driftsutgifter

  Statistikk
 • Kommunehelsetenesta

  Større utgifter og fleire årsverk

  kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuarar

  Statistikk
 • Pleie- og omsorgstenester

  Omsorgstenester for 100 milliardar

  eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)

  Statistikk
 • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

  Rapporter 2015/29

  Om 35 år vil det være behov for rundt 40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten enn i dag, viser ny beregning. Sykehustjenester står for det største bemanningsbehovet.

  Publikasjon