Vis innholdstyper

Treff (379)

Søkeresultat

 • Arbeidsulykker

  jobbulykker, ulykker, arbeidshelse, sikkerhet, yrkesskader

  Statistikk
 • Sykefravær

  Stabilt sesongjustert sykefravær

  sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent

  Statistikk
 • Helseregnskap

  Helseutgiftene vokser i takt med befolkningen

  helseutgifter, helsetjenester (for eksempel legetjenester, rehabilitering, sykehjemstjenester), finansieringskilder (for eksempel bedrifter, folketrygden, egenandel), satellittregnskap, sykehustjenester, egenandeler

  Statistikk
 • Kvalitet i IPLOS-registeret

  Notater 2015/16

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra egne fagsystemer i pleie og omsorg til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer til registeret.

  Publikasjon
 • Etterspørselen etter individrettede tjenester hvor det offentlige sørger for mye av tilbudet

  Notater 2015/11

  Formålet med dette notatet er å presentere resultater og resonnementer fra empirisk forskning som er relevant når man skal tallfeste hvordan endringer i priser og inntekt(er) påvirker produksjonen av tjenester som er individrettede, men som i stor...

  Publikasjon
 • Røykevaner

  Fortsatt nedgang i røyking

  røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukere

  Statistikk
 • Helsestatistikk og styringsdata går hand i hand

  Sentrale helsemyndigheiter ønskjer gode styringsdata om helsetenester og helseforhold. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk tek sikte på å samordne behov for informasjon om helse- og omsorgstenesta og sosialtenesta.

  Artikkel
 • Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2015/1

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har sekretariatet for Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk, og i den forbindelse gir SSB ut årsrapport med oversikt over utvalgets arbeid.

  Publikasjon
 • Folkehelse i samhandlingens tegn

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Det er stadig behov for forebyggende helsearbeid, særlig blant lavt utdannede og dem som bor i nord. Forebygging er også en viktig del av samhandlingsreformen. Mer penger brukes på kommunale helse- og omsorgstjenester, og nye kommunale tilbud etab...

  Artikkel
 • Stadig mindre forskjell på menns og kvinners levealder

  Vi lever stadig lenger, både kvinner og menn. Selv om mennene tar innpå forspranget, lever kvinner fremdeles lengst. Samtidig opplever menn seg som friske en større del av livet enn det kvinner gjør.

  Artikkel
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

  Rapporter 2014/36

  Formålet med undersøkinga er å kartlegge situasjonen for dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid.

  Publikasjon
 • Pleie- og omsorgstjenesten 2013

  Rapporter 2014/33

  Rapporten gir et bilde av bruk og mottakere av pleie- og omsorgstjenestene i landet gjennom detaljert statistikk.

  Publikasjon
 • A healthy look at Norway

  Publikasjon
 • Allmennlegetjenesten

  Stabil bruk av allmennlegetjenesten

  fastlegetjenester, legevaktkonsultasjoner, konsultasjoner, bruk av fastleger, bruk av legevakt, legebesøk, doktorbesøk

  Statistikk
 • Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

  Stabil sysselsetting for funksjonshemmede

  arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilrettelegging

  Statistikk