Vis innholdstyper

Treff (364)

Søkeresultat

 • Pasienter på somatiske sykehus

  En av tre i kontakt med sykehus

  helseregioner, helseforetak, diagnoser, sykdommer, døgnopphold, innleggelser, polikliniske konsultasjoner, legebesøk, dagbehandlinger, liggedager

  Statistikk
 • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

  Rapporter 2014/14

  Rapporten presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tred...

  Publikasjon
 • Sykefravær

  Nedgangen i sykefraværet flater ut

  sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent

  Statistikk
 • Helseregnskap

  57 000 helsekroner per innbygger

  helseutgifter, helsetjenester (for eksempel legetjenester, rehabilitering, sykehjemstjenester), finansieringskilder (for eksempel bedrifter, folketrygden, egenandel), satellittregnskap, sykehustjenester, egenandeler

  Statistikk
 • Røykevaner

  Én av tre bruker snus eller røyker

  røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukere

  Statistikk
 • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

  Notater 2014/3

  Levekårsundersøkelsen om helse omsorg og sosial kontakt gjennomføres hvert tredje år og er en del av Statistisk sentralbyrås samlede levekårsundersøkelser. Dette notatet beskriver og dokumenterer gjennomføringen av undersøkelsen i 2012.

  Publikasjon
 • Allmennlegetjenesten

  En av fem har besøkt kommunal legevakt

  fastlegetjenester, legevaktkonsultasjoner, konsultasjoner, bruk av fastleger, bruk av legevakt, legebesøk, doktorbesøk

  Statistikk
 • Årsrapport 2013. Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2014/1

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har sekretariatet for Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk, og i den forbindelse gir SSB ut årsrapport med oversikt over utvalgets arbeid.

  Publikasjon
 • Innvandrerens møte med fastlegen

  Samfunnsspeilet 5/2013

  I gjennomsnitt bruker innvandrere fastlegen noe mindre enn hele befolkningen gjør. Innvandrere fra land i EU eller EØS går til fastlegen sjeldnere, mens de som kommer fra andre verdensdeler, oppsøker legen oftere enn befolkningen totalt.

  Artikkel
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2013

  Rapporter 2013/51

  Dette er ein rapport frå ei tilleggsundersøking til Arbeidskraftundersøkinga (AKU) 2. kvartal 2013 om situasjonen til dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden. Tilsvarande undersøkingar er blitt gjennomførte årleg sidan 2002.

  Publikasjon
 • Dødsårsaker

  Stadig flere dør av KOLS

  dødsårsaker (for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer, ulykker), dødsfall, dødssted, dødsulykker, selvmord, krybbedød, spebarnsdødelighet

  Statistikk
 • Pleie- og omsorgstjenesten 2012

  Rapporter 2013/43

  Denne rapporten presenterer foreløpige resultater fra Individbasert Pleie- og Omsorgsstatistikk (IPLOS) 2012.

  Publikasjon
 • Mange har god helse, færrest i Finland

  Samfunnsspeilet 4/2013

  Mange i Norden, færrest i Finland, mener at de har god helse. Utdanningsnivået er også viktig: Med svekket helse og lite utdanning er det mer sannsynlig at man er mindre yrkesaktiv enn om man hadde høy utdanning.

  Artikkel
 • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

  Én av seks yter ulønnet omsorgsarbeid

  frivillig omsorgsarbeid

  Statistikk
 • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

  De fleste har kontakt med familien

  venner, naboer, familie, fortrolige, nettverk, personlige problemer

  Statistikk