Statistikkområde: Bygg, bolig og eiendom

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (107)

Søkeresultat

 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Svakere vekst i bygg og anlegg

  omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Auke i byggjekostnadene

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)

  Statistikk
 • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

  Artikkel
 • Økt boliggjeld, men også økte inntekter

  Samfunnsspeilet 5/2014

  De fleste eier sin bolig, og andelen som leier, er størst blant unge. Boliggjelden og boutgiftene øker, men sett i forhold til inntekten er det ikke flere som sliter med boutgiftene. Aleneboende og enslige forsørgere opplever utgiftene som mest ty...

  Artikkel
 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Økt tilgang på byggeprosjekter

  ordretilganger, ordrereserver, verdiindekser, boligbygg, nybygg, rehabilitering

  Statistikk
 • Omsetningsindeks for næringslivstjenester

  Omsetningsnedgang for teknisk tjenesteyting

  verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteyting

  Statistikk
 • Byggeareal

  Flere nye bygg i oktober

  byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytter

  Statistikk
 • Modell for beregning av boligformue

  Notater 2014/40

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

  Publikasjon
 • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Notater 2014/42

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

  Publikasjon
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Uendra røyrleggjarkostnader

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Fortsatt høy anleggsaktivitet

  nybygg, rehabilitering, anlegg

  Statistikk
 • Næringslivstjenester, strukturstatistikk

  Svakere vekst for arbeidskrafttjenester

  eiendomsbransjen, eiendomsmeglere, utleiere, arkitekttjenester, advokattjenester, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, vakttjenester, rengjøringsvirksomhet, omsetning, sysselsatte, foretak

  Statistikk
 • Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk

  Svakere vekst innenfor bygg og anlegg

  foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, bruttoinvesteringer, lønnskostnader, næringer (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging), foretaksstørrelse, nystartede foretak, opphørte foretak, oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

  Statistikk
 • Eiendomsomsetning

  Omsetning av fast eiendom for mer enn 100 milliarder

  tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)

  Statistikk
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Økte kostnader for veganlegg

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk