Statistikkområde: Bygg, bolig og eiendom

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (102)

Søkeresultat

 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Økning i kostnadene for veganlegg

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Omsatte for 370 milliarder kroner

  omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Små endringar i røyrleggjarkostnadene

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Boligprisene som i fjorårets første kvartal

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Inga endring i byggjekostnadene

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)

  Statistikk
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Prisstigning på nye eneboliger

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk
 • Byggeareal

  Flere nye boliger i februar

  byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytter

  Statistikk
 • Bygningsmassen

  Nettovekst i nesten 400 kommuner

  boligbygninger, fritidsbygninger, hytter, næringsbygg

  Statistikk
 • Omsetningsindeks for næringslivstjenester

  Liten vekst for arbeidskrafttjenester

  verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteyting

  Statistikk
 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Liten nedgang i ordrereserven

  ordretilganger, ordrereserver, verdiindekser, boligbygg, nybygg, rehabilitering

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Fortsatt økende bygge- og anleggsaktivitet

  nybygg, rehabilitering, anlegg

  Statistikk
 • Eiendomsomsetning

  Færre omsatte boliger og fritidshus

  tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)

  Statistikk
 • Overdragelser av landbrukseiendommer

  Flere landbrukseiendommer skiftet eier

  bruksformål (for eksempel landbruk, bolig, fritid), tinglyste omsetninger, kjøpesum, eierskifte, omsetningstyper (for eksempel tvangsauksjon, gave, fritt salg), jordbruksareal, skogareal

  Statistikk
 • Avfall fra byggeaktivitet

  1,9 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet

  næringsavfall, avfallsbehandling, gjenvinning, forbrenning, deponering, nybygging, rehabilitering, riving

  Statistikk
 • Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk

  Økt omsetning innenfor bygg og anlegg

  foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, bruttoinvesteringer, lønnskostnader, næringer (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging), foretaksstørrelse, nystartede foretak, opphørte foretak, oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

  Statistikk