Statistikkområde: Bygg, bolig og eiendom

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (109)

Søkeresultat

 • Byggeareal

  Færre byggetillatelser til næringsbygg

  byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytter

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Uendra røyrleggjarkostnader

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Boligprisene opp 1,2 prosent

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Stabile byggjekostnader

  byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks

  Statistikk
 • Byggeaktivitet i strandsonen

  Tilgjengelig strandsone krymper

  tilgjengelig strandsoneareal, kystlinje, dispensasjoner, vassdrag

  Statistikk
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Økte kostnader for veganlegg

  byggekostnader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Kommunale gebyrer

  Kommunale gebyrer økte med 4,9 prosent

  gebyrsatser, vannavgift, avløpsgebyrer, tilknytningsgebyrer, driftskostnader

  Statistikk
 • Kommunale boliger

  Flere flyktninger fikk tildelt kommunal bolig

  botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifter

  Statistikk
 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Økt omsetning i bygg og anlegg

  omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)

  Statistikk
 • Brann- og ulukkesvern

  Over 5 milliardar til brann- og ulukkesvern

  Boligbranner, bygningsbranner, piper, feie- og tilsynsgebyr, feiere, utrykninger

  Statistikk
 • Landbrukseiendommer

  Stadig færre bor på landbrukseiendom

  gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksareal

  Statistikk
 • Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

  Stabile driftsutgifter i eiendomsforvaltningen

  kommunal bygningsmasse, formålsbygg, vedlikehold, eiendomsdrift

  Statistikk
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Nye eneboliger 1,1 prosent dyrere

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk
 • Avfall fra byggeaktivitet

  1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet

  næringsavfall, avfallsbehandling, gjenvinning, forbrenning, deponering, nybygging, rehabilitering, riving

  Statistikk
 • Omsetningsindeks for næringslivstjenester

  Nedgang for forretningsmessig tjenesteyting

  verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteyting

  Statistikk