Statistikkområde: Bygg, bolig og eiendom

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (109)

Søkeresultat

 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Økt tilgang på boligprosjekter

  ordretilganger, ordrereserver, verdiindekser, boligbygg, nybygg, rehabilitering

  Statistikk
 • Omsetningsindeks for næringslivstjenester

  Oppgang for teknisk tjenesteyting

  verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteyting

  Statistikk
 • Byggeareal

  Stabilt antall byggetillatelser

  byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytter

  Statistikk
 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Omsetningsøkning i bygg og anlegg

  omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Vekst i røyrleggjarkostnadene

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Små endringar i byggjekostnadene

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Mindre anleggsaktivitet på slutten av året

  nybygg, rehabilitering, anlegg

  Statistikk
 • Eiendomsomsetning

  Økt salg av fritidseiendommer

  tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)

  Statistikk
 • Modell for beregning av boligformue

  Notater 2015/7

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

  Publikasjon
 • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Notater 2015/6

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

  Publikasjon
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Kostnadene for veganlegg øker

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Boligprisene opp 5,8 prosent

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Nye eneboliger 1,9 prosent dyrere

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk
 • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

  122 000 personer i Norge bor trangt eller har en økonomisk situasjon som gjør at de er vanskeligstilte på boligmarkedet. Særlig er personer i husholdninger med barn utsatt.

  Artikkel
 • Økt boliggjeld, men også økte inntekter

  Samfunnsspeilet 5/2014

  De fleste eier sin bolig, og andelen som leier, er størst blant unge. Boliggjelden og boutgiftene øker, men sett i forhold til inntekten er det ikke flere som sliter med boutgiftene. Aleneboende og enslige forsørgere opplever utgiftene som mest ty...

  Artikkel