Vis innholdstyper

Treff (505)

Søkeresultat

 • Arealbruk i tettsteder

  Mindre ubebygd areal i tettstedene

  boligområder, fritidsbebyggelse, næringsområder, infrastruktur, rekreasjonsområder, jordbruksområder, skog, bosatte, ansatte

  Statistikk
 • Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning

  Omsette for 4,5 milliardar

  avfallshåndtering, materialgjenvinning, renseanlegg

  Statistikk
 • Beregning av CO2-faktor for utslipp fra fossil del av avfall brent i forbrenningsanlegg

  Notater 2015/8

  Hovedformålet med notatet er å beskrive beregningene bak tidsserien for CO2-faktoren for den fossile delen av avfallet brent i avfallsforbrenningsanlegg i Norge i perioden 1990-2013.

  Publikasjon
 • Materialstrømsregnskap

  Liten endring i uttak av naturressurser

  uttak av naturressurser (for eksempel biomasse, mineraler, fossile energibærere …)

  Statistikk
 • Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere

  Utslippsmålet for nitrogenoksider nådd i 2013

  luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk
 • Utslipp av klimagasser

  Liten nedgang i klimagassutslippene i 2013

  luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk
 • Nasjonalregnskap og miljø

  Litt mindre utslipp per krone

  miljøregnskap, økonomisk aktivitet, produksjon etter næring, utslippseffektivitet, utslippsintensitet etter næring, bruttoprodukt etter næring, frakobling, satellittregnskap

  Statistikk
 • Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv

  Reduserte utslipp av svevestøv

  luftforurensning, miljøgifter (for eksempel bly, kobber, kvikksølv), svevestøv, utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk
 • Fritidsbyggområder

  Flest enkeltstående fritidsbygg

  hytteområder, hyttelandsbyer, hyttebyer, hytte, fritidsbolig, fritidshus

  Statistikk
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2014/41

  Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsa...

  Publikasjon
 • Utslipp og rensing av kommunalt avløp

  Nye beregninger for kommunalt avløp 2002-2013

  avløpsanlegg, renseanlegg, slam, gråvann, svartvann, kloakk, utslipp til vann, nitrogenutslipp, fosforutslipp, tungmetaller, organiske miljøgifter, organisk materiale (KOF og BOF5), avløpsgebyrer

  Statistikk
 • Arealbruk og arealressurser

  2 prosent av landarealet er bebygd

  Statistikk
 • Miljøvernutgifter i industri og bergverk

  Olje- og gassnæringen bruker mer på miljø

  miljøverninvesteringer, miljøvernutgifter, avfall, avløp, luftforurensing, klima, biologisk mangfold, jordforurensning, grunnvann

  Statistikk
 • Farlig avfall

  Mengden farlig avfall øker

  avfallsbehandling, avfallstyper, spesialavfall, avfallskilder

  Statistikk
 • Avfall fra tjenesteytende næringer

  Over 2 millioner tonn avfall fra tjenesteyterne

  næringsavfall (fra for eksempel varehandel, hotell og restauranter, sykehus), avfallstyper (for eksempel papir, metall, plast), ee-avfall (elektriske og elektroniske komponenter)

  Statistikk