Vis innholdstyper

Treff (511)

Søkeresultat

 • Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere

  Norge klart under utslippsmålet for nitrogenoksider

  luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk
 • Utslipp av klimagasser

  Klimagassutslippene nesten uendret i 2014

  luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk
 • Byer og miljø

  Rapporter 2015/20

  Omtrent en tredjedel av Norges befolkning bor i byene som inngår i «Framtidens byer». Disse byene blir tettere og innbyggerne reiser mer miljøvennlig, men de fleste byene klarer ikke å holde seg innenfor tillatt antall døgn med for mye svevestøv.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Utslipp fra veitrafikken i Norge

  Notater 2015/22

  Statistisk sentralbyrå (SSB) endret i 2011 modell for beregning av norske utslipp til luft fra veitrafikk. Handbook of Emission Factors (HBEFA) og modellen beskrevet i denne benyttes nå for å beregne utslipp og utslippsfaktorer for Norge.

  Publikasjon
 • Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning

  Omsette for 4,1 milliardar

  avfallshåndtering, materialgjenvinning, renseanlegg

  Statistikk
 • Arealbruk i tettsteder

  Mest areal til bolig i tettstedene

  boligområder, fritidsbebyggelse, næringsområder, infrastruktur, rekreasjonsområder, jordbruksområder, skog, bosatte, ansatte

  Statistikk
 • Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

  Mye penger i søppel

  omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifter

  Statistikk
 • Jordbruk og miljø

  Rapporter 2015/18

  Rapporten gir status og utvikling for dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket. Mellom anna er talet på jordbruksbedrifter redusert med 38 prosent mellom 1999 og 2013.

  Publikasjon
 • Befolkning og areal i tettsteder

  Storbyveksten fortsetter

  tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresse

  Statistikk
 • Areal av land og ferskvatn

  Oppdaterte arealtal i statistikkbanken

  arealdekke, landareal, ferskvassareal, høgd over havet

  Statistikk
 • Beregning av CO2-faktor for utslipp fra fossil del av avfall brent i forbrenningsanlegg

  Notater 2015/8

  Hovedformålet med notatet er å beskrive beregningene bak tidsserien for CO2-faktoren for den fossile delen av avfallet brent i avfallsforbrenningsanlegg i Norge i perioden 1990-2013.

  Publikasjon
 • Materialstrømsregnskap

  Liten endring i uttak av naturressurser

  uttak av naturressurser (for eksempel biomasse, mineraler, fossile energibærere …)

  Statistikk
 • Nasjonalregnskap og miljø

  Litt mindre utslipp per krone

  miljøregnskap, økonomisk aktivitet, produksjon etter næring, utslippseffektivitet, utslippsintensitet etter næring, bruttoprodukt etter næring, frakobling, satellittregnskap

  Statistikk
 • Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv

  Reduserte utslipp av svevestøv

  luftforurensning, miljøgifter (for eksempel bly, kobber, kvikksølv), svevestøv, utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk