Vis innholdstyper

Treff (512)

Søkeresultat

 • Byggeaktivitet i strandsonen

  Tilgjengelig strandsone krymper

  tilgjengelig strandsoneareal, kystlinje, dispensasjoner, vassdrag

  Statistikk
 • Avfall frå hushalda

  Materialattvinninga går ned

  hushaldsavfall, husrenovasjon, avfallshandsaming, attvinning, forbrenning, deponering, kjeldesortering, søppel, matavfall, avfallsmateriale (for eksempel papir, glass, plast), gebyr

  Statistikk
 • Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner

  Plankrav vektlegges mer ved høring av arealplaner

  reguleringsplaner,byggesøknader, byggesaker, dispensasjoner, innsigelser, saksbehandlingstid, gebyrer, strandsoner

  Statistikk
 • Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner

  Stadig færre nye tillatelser til utmarkskjøring

  naturforvaltning, kulturminnevern, fysisk planlegging, motorferdsel i utmark, dispensasjoner

  Statistikk
 • Hvilke utslipp dekkes av statistikkene?

  Klimagassutslipp stammer fra mange forskjellige kilder. SSBs statistikk omfatter de menneskeskapte utslippene, og statistikken er enten knyttet til norsk territorium eller til norsk økonomisk aktivitet.

  Artikkel
 • Kommunalt avløp

  Stadig færre tilknyttet avløpsanlegg som oppfyller rensekrav

  avløpsnett, avløpsanlegg, avløpsgebyrer, slam, kloakk, pumpestasjoner, gråvann, svartvann

  Statistikk
 • Kommunal vannforsyning

  Én av tre liter drikkevann forsvinner

  vannledningsnett, vannverk, vannforbruk, vannkvalitet, drikkevann, vannlekkasjer, vanngebyrer

  Statistikk
 • Avfallsregnskapet

  Mer avfall etter statistikkutvidelse

  avfall, avfallsbehandling, avfallskilder, avfallstyper, materialfordeling, kildesortering, husholdningsavfall, næringsavfall

  Statistikk
 • Avfall fra byggeaktivitet

  1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet

  næringsavfall, avfallsbehandling, gjenvinning, forbrenning, deponering, nybygging, rehabilitering, riving

  Statistikk
 • Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning

  Omsette for 3,7 milliardar

  avfallshåndtering, materialgjenvinning, renseanlegg

  Statistikk
 • Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere

  Norge klart under utslippsmålet for nitrogenoksider

  luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk
 • Utslipp av klimagasser

  Klimagassutslippene nesten uendret i 2014

  luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk
 • Byer og miljø

  Rapporter 2015/20

  Omtrent en tredjedel av Norges befolkning bor i byene som inngår i «Framtidens byer». Disse byene blir tettere og innbyggerne reiser mer miljøvennlig, men de fleste byene klarer ikke å holde seg innenfor tillatt antall døgn med for mye svevestøv.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Utslipp fra veitrafikken i Norge

  Notater 2015/22

  Statistisk sentralbyrå (SSB) endret i 2011 modell for beregning av norske utslipp til luft fra veitrafikk. Handbook of Emission Factors (HBEFA) og modellen beskrevet i denne benyttes nå for å beregne utslipp og utslippsfaktorer for Norge.

  Publikasjon