Vis innholdstyper

Treff (512)

Søkeresultat

 • Miljøøkonomiske virkemidler

  Økte inntekter fra avgifter på klimagassutslipp

  miljø, grønne skatter, miljøskatt, avgift, miljøøkonomiske virkemidler, energiskatt, CO2-avgift

  Statistikk
 • Arealbruk og arealressurser

  2 prosent av landarealet er bebygd

  areal

  Statistikk
 • Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning

  Omsette for 4,4 milliardar

  avfallshåndtering, materialgjenvinning, renseanlegg

  Statistikk
 • Samferdsel og miljø 2015

  Rapporter 2015/34

  I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet. Les norsk og internasjonal statistikk om samf...

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Byggeaktivitet i strandsonen

  Tilgjengelig strandsone krymper

  tilgjengelig strandsoneareal, kystlinje, dispensasjoner, vassdrag

  Statistikk
 • Avfall frå hushalda

  Materialattvinninga går ned

  hushaldsavfall, husrenovasjon, avfallshandsaming, attvinning, forbrenning, deponering, kjeldesortering, søppel, matavfall, avfallsmateriale (for eksempel papir, glass, plast), gebyr

  Statistikk
 • Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner

  Plankrav vektlegges mer ved høring av arealplaner

  reguleringsplaner,byggesøknader, byggesaker, dispensasjoner, innsigelser, saksbehandlingstid, gebyrer, strandsoner

  Statistikk
 • Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner

  Stadig færre nye tillatelser til utmarkskjøring

  naturforvaltning, kulturminnevern, fysisk planlegging, motorferdsel i utmark, dispensasjoner

  Statistikk
 • Hvilke utslipp dekkes av statistikkene?

  Klimagassutslipp stammer fra mange forskjellige kilder. SSBs statistikk omfatter de menneskeskapte utslippene, og statistikken er enten knyttet til norsk territorium eller til norsk økonomisk aktivitet.

  Artikkel
 • Kommunalt avløp

  Stadig færre tilknyttet avløpsanlegg som oppfyller rensekrav

  avløpsnett, avløpsanlegg, avløpsgebyrer, slam, kloakk, pumpestasjoner, gråvann, svartvann

  Statistikk
 • Kommunal vannforsyning

  Én av tre liter drikkevann forsvinner

  vannledningsnett, vannverk, vannforbruk, vannkvalitet, drikkevann, vannlekkasjer, vanngebyrer

  Statistikk
 • Avfallsregnskapet

  Mer avfall etter statistikkutvidelse

  avfall, avfallsbehandling, avfallskilder, avfallstyper, materialfordeling, kildesortering, husholdningsavfall, næringsavfall

  Statistikk
 • Avfall fra byggeaktivitet

  1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet

  næringsavfall, avfallsbehandling, gjenvinning, forbrenning, deponering, nybygging, rehabilitering, riving

  Statistikk
 • Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere

  Norge klart under utslippsmålet for nitrogenoksider

  luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk