Vis innholdstyper

Treff (490)

Søkeresultat

 • Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning

  Omsette for 3,9 milliardar

  avfallshåndtering, materialgjenvinning, renseanlegg

  Statistikk
 • Mildere på Svalbard

  Artikkelen beskriver natur- og miljøforholdene på Svalbard. Du kan blant annet lese om klima, isforhold, forurensning, transportaktivitet, jakt, fangst og indikator-arter. 

  Artikkel
 • Anslag på utslipp til luft av HCB i Norge 1990-2011

  Notater 2014/18

  Dette notatet dokumenterer metoden som er brukt for å beregne utslippene av heksaklorbenzen (HCB) til luft.

  Publikasjon
 • Kulturlandskap i endring

  I perioden 2000-2012 var det ein nedgang på vel 5 prosent i talet på beitande husdyr som gjekk minst fem veker på utmarksbeite. Les om korleis endringar i jordbruket påverkar kulturlandskapet.

  Artikkel
 • Jordbruk og miljø

  Rapporter 2014/10

  Statistikken i denne rapporten gjer greie for status og utvikling for miljømåla i jordbruksnæringa. Les mellom anna om økologisk jordbruk, gjødsling, plantevern og tilførsel av næringsstoff til vassdrag og hav.

  Publikasjon
 • Areal av land og ferskvatn

  Oppdaterte arealtal

  arealdekke, landareal, ferskvassareal, høgd over havet

  Statistikk
 • Norges kostnader til klimakvoter

  Documents 2014/15

  Denne rapporten undersøker noen tilnærmingsmåter for å kunne anslå kostnadene for myndighetene og bedriftene, samt den nasjonale økonomien sett under ett.

  Publikasjon
 • Fritidsbyggområder

  hytteområder, hyttelandsbyer, hyttebyer, hytte, fritidsbolig, fritidshus

  Statistikk
 • Hvordan integrere klimakvoter i statistikk for miljørelaterte skatter

  Documents 2014/5

  Publikasjon
 • Miljøvennlige varer og tjenester

  Documents 2014/4

  Det er stor etterspørsel nasjonalt og internasjonalt etter tall som viser produksjon av miljøvennlige varer og tjenester og hvor mange det er som er sysselsatt i denne produksjonen.

  Publikasjon
 • Regnskap for miljøvernutgifter

  Documents 2014/8

  Det er stor nasjonal og internasjonalt etterspørsel etter statistikk som setter miljø og økonomi i sammenheng. I 2012 ble EU-forordningen nr. 691/2011 om miljøøkonomiske regnskaper innlemmet i EØS-avtalen. Denne forordningen fastsetter et felles r...

  Publikasjon
 • Utslipp av klimagasser

  Nedgang i klimagassutslippene i 2012

  luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk
 • Nasjonalregnskap og miljø

  Økt produksjon, men utslippene går noe ned

  miljøregnskap, økonomisk aktivitet, produksjon etter næring, utslippseffektivitet, utslippsintensitet etter næring, bruttoprodukt etter næring, frakobling, satellittregnskap

  Statistikk
 • Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere

  Nærmere utslippsmålet for nitrogenoksider

  luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk
 • Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv

  Reduserte utslipp av miljøgifter fra industrien

  luftforurensning, miljøgifter (for eksempel bly, kobber, kvikksølv), svevestøv, utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)

  Statistikk