Vis innholdstyper

Treff (498)

Søkeresultat

 • Fylkestall for utslipp av klimagasser

  Artikkel
 • Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning

  Omsette for 3,9 milliardar

  avfallshåndtering, materialgjenvinning, renseanlegg

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Byggeaktivitet i strandsonen

  Strandsonen fortsatt under press

  tilgjengelig strandsoneareal, kystlinje, dispensasjoner, vassdrag

  Statistikk
 • Miljøvernutgifter i industri og bergverk

  Mindre til miljøvern i 2012

  miljøverninvesteringer, miljøvernutgifter, avfall, avløp, luftforurensing, klima, biologisk mangfold, jordforurensning, grunnvann

  Statistikk
 • Justert tettstedsavgrensing

  Notater 2014/28

  Dette notatet dokumenterer justert metode for tettstedsavgrensing. Arbeidet er en videreutvikling av metode for tettstedsavgrensing publisert i «Tettstedsavgrensing og arealdekke innen tettsteder» (Dysterud et al. 1999).

  Publikasjon
 • Befolkning og areal i tettsteder

  Ny avgrensningsmetode for tettsteder gir mer nøyaktige tall

  tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresse

  Statistikk
 • Avfallsregnskapet

  Mer avfall, mindre gjenvinning

  avfallsbehandling, avfallskilder, avfallstyper, materialfordeling, kildesortering, husholdningsavfall, næringsavfall

  Statistikk
 • Avfall frå hushalda

  Vi kastar som aldri før

  hushaldsavfall, husrenovasjon, avfallshandsaming, attvinning, forbrenning, deponering, kjeldesortering, søppel, matavfall, avfallsmateriale (for eksempel papir, glass, plast), gebyr

  Statistikk
 • Kommunalt avløp

  Lav oppfyllelse av rensekravene

  avløpsnett, avløpsanlegg, avløpsgebyrer, slam, kloakk, pumpestasjoner, gråvann, svartvann

  Statistikk
 • Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner

  Miljøhensyn vektlegges ved høring av arealplaner

  reguleringsplaner,byggesøknader, dispensasjoner, innsigelser, saksbehandlingstid, gebyrer, strandsoner

  Statistikk
 • Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner

  Nedgang i nye dispensasjoner for utmarkskjøring

  naturforvaltning, kulturminnevern, fysisk planlegging, motorferdsel i utmark, dispensasjoner

  Statistikk
 • Kommunal vannforsyning

  Lite fornyelse av ledningsnettet

  vannledningsnett, vannverk, vannforbruk, vannkvalitet, drikkevann, vannlekkasjer, vanngebyrer

  Statistikk
 • Fritidsbyggområder

  Notater 2014/26

  Dette notatet dokumenterer metode og datagrunnlag for avgrensing og beregning av statistikk over fritidsbyggområder. Arbeidet er bidragsfinansiert av Miljøverndepartementet.

  Publikasjon
 • Bærekraftig utvikling – noen fremtidige utfordringer

  Indikatorene for bærekraftig utvikling viser et Norge med få akutte problemer, men med utfordringer knyttet til klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og offentlige finanser.

  Artikkel