Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (1944)

Søkeresultat

 • Arbeidsledigheten mot en topp i 2016

  Norsk økonomi har nå i ett år vært i en oljedrevet konjunkturnedgang som ventes å bli avløst av en beskjeden oppgang i andre halvår 2016. Arbeidsledigheten ventes å nå toppen i 2016 med 4,6 prosent som årsgjennomsnitt.

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene

  Økonomiske analyser 3/2015

  Norsk økonomi er inne i en klar konjunkturnedgang, og arbeidsledigheten stiger. Hvilken politikk dette bør møtes med, vil avhenge av utviklingstrekkene i økonomien på kort sikt og en avveining mot mer langsiktige hensyn.

  Artikkel
 • Internasjonal økonomi

  Økonomiske analyser 3/2015

  Den økonomiske veksten internasjonalt er fremdeles lav og vekstbildet de siste kvartalene er blandet. Vi regner imidlertid med at konjunkturbunnen er nær, og at Norges handelspartnere sett under ett er på vei inn i en ny oppgangskonjunktur neste år.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 3/2015

  Norsk økonomi har nå i ett år vært i en oljedrevet konjunkturnedgang som ventes å bli avløst av en beskjeden oppgang i andre halvår 2016. Arbeidsledigheten ventes å nå toppen i 2016 med 4,6 prosent som årsgjennomsnitt.

  Artikkel
 • Utenriksregnskap

  Høy rente- og stønadsbalanse

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Varekonsumindeksen

  Uendret varekonsum

  volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)

  Statistikk
 • Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

  Uendret sparing

  husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytte

  Statistikk
 • Building national capacity for monitoring the economic development in an African country: The case of Malawi

  Notater 2015/31

  From the early 2000s and over the course of more than a decade Norway has supported the development of statistics and economic planning in Malawi on a number of subject areas. A main area was support to economic statistics and planning.

  Publikasjon
 • Kvartalsvis nasjonalregnskap

  Fortsatt svak aktivitetsvekst i norsk økonomi

  bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-Norge

  Statistikk
 • Ordreindeks for industri

  Ordrereservene faller i industrien

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Prisfall på energivarer trakk ned PPI

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Nedgang i industriproduksjonen i 2. kvartal

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Negative signaler fra industrien

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk