Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (575)

Søkeresultat

 • Varekonsumindeksen

  Liten nedgang i varekonsumet

  volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)

  Statistikk
 • Levetid og verdifall på varige driftsmidler

  Rapporter 2015/9

  Rapporten dokumenterer en utvalgsundersøkelse om norske foretaks oppfatning av forventet levetid for ulike varige driftsmidler og hvordan depresieringsprofilen til driftsmidlene ser ut. Undersøkelsen ble gjennomført som en internettundersøkelse.

  Publikasjon
 • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

  Rapporter 2015/10

  De økonomiske utsiktene i Møre og Romsdal er, som i landet for øvrig, preget av at Norge kommer inne i en periode med svakere vekst etter at oljeprisen falt dramatisk gjennom andre halvdel av 2014 og inn i 2015.

  Publikasjon
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2015/8

  239 000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen. Alle næringer leverer produkter til petroleumsnæringen, viser denne rapporten som analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen.

  Publikasjon
 • Ordreindeks for industri

  Redusert ordretilgang fra hjemmemarkedet

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

  Fortsatt inntektsvekst i husholdningene

  husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytte

  Statistikk
 • Årlig nasjonalregnskap

  Foreløpige tall for 2014

  bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-Norge

  Statistikk
 • Kvartalsvis nasjonalregnskap

  Moderat vekst i norsk økonomi

  bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-Norge

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Prisoppgang i norsk industri

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Vekst i industriproduksjonen i 2014

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Industriens optimisme dempes

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Fallende årsvekst i produsentprisindeksen

  Produsentprisindeksen for olje og gass, industri og bergverksdrift (PPI) gikk ned med 1,4 prosent fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 var det derimot en prisoppgang på 0,6 prosent. Vi må tilbake til 2009 for å finne en negativ årsvekst i den tota...

  Artikkel
 • Process tables in the Norwegian national accounts

  Notater 2015/3

  Publikasjon
 • Goods sent abroad for processing and merchanting in the Norwegian national accounts

  Notater 2015/2

  Publikasjon