Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (565)

Søkeresultat

 • KPI, inflasjonsstabilitet og realøkonomi

  Økonomiske analyser 5/2014

  Beregninger med SSBs makroøkonomiske modell KVARTS viser at en fullstendig stabilisering av inflasjonen de siste elleve årene ville gjort den realøkonomiske utviklingen klart mindre stabil enn den har vært.

  Artikkel
 • SSBs inflasjonsprognoser

  Økonomiske analyser 5/2014

  SSBs prognoser er betydelig mer treffsikre enn en naiv prognose, der anslaget settes lik sist kjente årsanslag ved prognosetidspunktet. Feil i anslag på kronekurs og elektrisitetspris er de viktigste kildene til feil i prognosene for prisveksten.

  Artikkel
 • Varekonsumindeksen

  Klar nedgang i varekonsumet

  volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)

  Statistikk
 • Satellittregnskap for turisme

  Turistkonsumet på vei opp igjen

  turistkonsum, reiselivsnæringer (for eksempel hotell- og restaurantvirksomhet, reisebyråer, bilutleie), utenlandske turister, norske turister, forretningsreiser, reiselivstjenester, sysselsatte, bruttoinvesteringer, bruttoprodukt

  Statistikk
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Venter utflating i industriproduksjonen

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljeprisen ned, gassprisen opp

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljedriven vekst i industrien

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Derfor vil nivået på BNP oppjusteres

  Nivået på BNP for 2011 vil bli justert opp med om lag 40 milliarder kroner, eller 1,5 prosent, når Statistisk sentralbyrå publiserer reviderte nasjonalregnskapstall 20. november. Oppjusteringen for tidligere år varierer mellom 1,5 og 2 prosent.

  Artikkel
 • Konjunkturoppgangen lar vente på seg

  Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi en tid framover. Litt høyere vekst i etterspørselen fra Fastlands-Norge er ikke tilstrekkelig til å hindre at BNP Fastlands-Norge ...

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene

  Økonomiske analyser 4/2014

  Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi framover. Vi regner med en klar bedring av konjunkturene i 2016

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 4/2014

  Veksten i ett års tid framover vil i større grad vil ligge under enn over trend. Mot slutten av 2015 eller begynnelsen av 2016 anslås det at en moderat konjunkturoppgang vil feste seg.

  Artikkel
 • Internasjonal økonomi

  Økonomiske analyser 4/2014

  Norges handelspartnere samlet passerer ikke konjunkturbunnen før sent neste år, og den påfølgende konjunkturoppgangen blir så svak at mange europeiske land fortsatt vil være i lavkonjunktur ved utgangen av prognoseperioden i 2017.

  Artikkel
 • Utenriksregnskap

  Lavere overskudd på driftsbalansen

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap, nasjonalregnskap

  God inntektsvekst i husholdningene

  husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytte

  Statistikk