Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (589)

Søkeresultat

 • Varekonsumindeksen

  Markert vekst i varekonsumet

  volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)

  Statistikk
 • Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

  Fortsatt høy sparing

  husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytte

  Statistikk
 • Kvartalsvis nasjonalregnskap

  Svakt vekstbilde for norsk økonomi

  bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-Norge

  Statistikk
 • Årlig nasjonalregnskap

  Foreløpige tall for 2014 oppdatert

  bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-Norge

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  PPI uendret fra mars grunnet høyere oljepris

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Nedgang i industrien i 1. kvartal 2015

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Ordreindeks for industri

  Ordretilgangen går ned i industrien

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Svake tall for industrien

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • KVARTS i praksis V

  Notater 2015/21

  Dette notatet vil i hovedsak dreie seg om rutiner for å oppdatere databanker, simulere modellen, lage tabeller etc., men her presenteres en enkel skisse av hvordan hele KVARTS-systemet fungerer.

  Publikasjon
 • Samfunnsøkonomiske kostnader av å kreve inn skatteinntekter

  Rapporter 2015/15

  En vesentlig andel av de offentlige prosjektene finansieres av skatteinntekter. Skatter påvirker bedrifter og husholdninger sin bruk av ressurser.

  Publikasjon
 • Finansielle sektorregnskaper

  Gjeldsveksten i husholdningene flater ut

  finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE

  Statistikk
 • Forsterket konjunkturnedgang, men ingen krise

  Fall i oljeinvesteringene bidrar til at BNP Fastlands-Norge ventes å øke med bare 1,1 prosent i 2015, mot 2,3 prosent de to foregående årene. Arbeidsledigheten vil i så fall øke gradvis og anslås til 4,1 prosent i 2016. Det vil bidra til å dempe l...

  Artikkel
 • Perspektiver

  Økonomiske analyser 1/2015

  I 2014 skjedde det mange har fryktet: Et kraftig fall i oljeprisen som kan bli varig. Oljeprisen er selvsagt viktig for norsk økonomi, men den har ikke så stor betydning som mange synes å tro.

  Artikkel