Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (545)

Søkeresultat

 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Prisfall på energiprodukter

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Vekst i industriproduksjonen

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst

  Rapporter 2014/13

  Hvordan påvirker mindre arbeid og mer fritid norsk økonomi på lang sikt? Denne rapporten svarer på hvordan en gradvis nedkortet arbeidsdag fra 7,5 til 6 timer frem mot 2060 påvirker det private forbruket og skatteinntektene.

  Publikasjon
 • Varekonsumindeksen

  Elektrisitet trakk varekonsumet ned

  volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)

  Statistikk
 • Finansielle sektorregnskaper

  Svakere gjeldsvekst for husholdningene

  finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE

  Statistikk
 • Svak konjunkturutvikling

  Det siste årets moderate aktivitetsvekst ventes å fortsette et par år til. Bortfall av kraftige vekstimpulser fra petroleumsinvesteringene erstattes av moderat vekstøkning i annen etterspørsel. Arbeidsledigheten vil fortsette å øke litt, til nær 4...

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Økonomiske analyser 1/2014

  Den økonomiske veksten internasjonalt tiltok litt i fjor, og særlig blant Norges viktigste handelspartnere. I euroområdet ser resesjonen ut til å være et tilbakelagt stadium etter tre kvartaler med økt BNP. I framvoksende økonomier er bildet blandet.

  Artikkel
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2014

  Husholdningene, og spesielt eldre aldersgrupper, har opplevd en betydelig økning i disponibel realinntekt de senere årene. I fjor avtok veksten i konsum noe, mens sparingen var rekordhøy.

  Artikkel
 • Økonomisk vekst

  Økonomiske analyser 1/2014

  Disponibel inntekt for Norge var 509 000 kroner per innbygger i 2013. Denne inntektens reelle kjøpekraft var 91 % høyere enn i 1990 og 85 % høyere enn gjennomsnittsinntekten i OECD-området. Samtidig jobber nordmenn i gjennomsnitt mindre enn før.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 1/2014

  Nær to år med moderat konjunkturoppgang ble mot slutten av 2012 avløst av en periode med svak nedgang. De foreløpige nasjonalregnskapstallene viser at veksten i BNP Fastlands-Norge som årsgjennomsnitt var 2 prosent i 2013, ned fra 3,4 prosent i 2012.

  Artikkel
 • Perspektiver

  Økonomiske analyser 1/2014

  Den viktigste kilden til økonomisk vekst på lang sikt er produktivitetsvekst. Men det er samfunnsøkonomisk lønnsomhet som bør styre myndighetenes ressursbruk, også når ressursene går til produktivitetsfremmende tiltak.

  Artikkel
 • Helseregnskap

  57 000 helsekroner per innbygger

  helseutgifter, helsetjenester (for eksempel legetjenester, rehabilitering, sykehjemstjenester), finansieringskilder (for eksempel bedrifter, folketrygden, egenandel), satellittregnskap, sykehustjenester, egenandeler

  Statistikk
 • Utenriksregnskap

  Overskudd på 319 milliarder kroner i 2013

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Årlig institusjonelt sektorregnskap, nasjonalregnskap

  Lavere sparing for Norge

  offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytte

  Statistikk