Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (590)

Søkeresultat

 • KVARTS i praksis V

  Notater 2015/21

  Dette notatet vil i hovedsak dreie seg om rutiner for å oppdatere databanker, simulere modellen, lage tabeller etc., men her presenteres en enkel skisse av hvordan hele KVARTS-systemet fungerer.

  Publikasjon
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Framleis fallande industriproduksjon

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljeprodukter dro industriprisene opp

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Varekonsumindeksen

  Oppgang i varekonsumet

  volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)

  Statistikk
 • Samfunnsøkonomiske kostnader av å kreve inn skatteinntekter

  Rapporter 2015/15

  En vesentlig andel av de offentlige prosjektene finansieres av skatteinntekter. Skatter påvirker bedrifter og husholdninger sin bruk av ressurser.

  Publikasjon
 • Finansielle sektorregnskaper

  Gjeldsveksten i husholdningene flater ut

  finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE

  Statistikk
 • Forsterket konjunkturnedgang, men ingen krise

  Fall i oljeinvesteringene bidrar til at BNP Fastlands-Norge ventes å øke med bare 1,1 prosent i 2015, mot 2,3 prosent de to foregående årene. Arbeidsledigheten vil i så fall øke gradvis og anslås til 4,1 prosent i 2016. Det vil bidra til å dempe l...

  Artikkel
 • Perspektiver

  Økonomiske analyser 1/2015

  I 2014 skjedde det mange har fryktet: Et kraftig fall i oljeprisen som kan bli varig. Oljeprisen er selvsagt viktig for norsk økonomi, men den har ikke så stor betydning som mange synes å tro.

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Økonomiske analyser 1/2015

  Oljeprisfallet virker positivt for de fleste av Norges handelspartnerne, men veksten svekkes av høy gjeld i offentlig sektor og i husholdningene. Vi anslår en om lag uendret vekst i Norges eksportmarkeder i år, men en gradvis høyere vekst deretter.

  Artikkel
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2015

  Hvordan er utviklingen i husholdningenes inntekter, forbruk, gjeld, formue og sparing? Og hvordan varierer det med eldre aldersgrupper og unge barnefamilier? 

  Artikkel
 • Økonomisk vekst

  Økonomiske analyser 1/2015

  Her utdypes plasseringen av det norske inntektsnivået i "tid og rom" ved hjelp av nasjonalregnskapets tall og definisjoner. 

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 1/2015

  Fall i oljeinvesteringene bidrar til at BNP Fastlands-Norge ventes å øke med bare 1,1 prosent i 2015, mot 2,3 prosent i 2014 og 2013. Arbeidsledigheten vil i så fall øke gradvis og anslås til 4,1 prosent i 2016. Det vil bidra til å dempe lønnsveks...

  Artikkel
 • Helseregnskap

  Helseutgiftene vokser i takt med befolkningen

  helseutgifter, helsetjenester (for eksempel legetjenester, rehabilitering, sykehjemstjenester), finansieringskilder (for eksempel bedrifter, folketrygden, egenandel), satellittregnskap, sykehustjenester, egenandeler

  Statistikk
 • Utenriksregnskap

  Positiv rente- og stønadsbalanse

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk