Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (563)

Søkeresultat

 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljeprisen ned, gassprisen opp

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljedriven vekst i industrien

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Varekonsumindeksen

  Klar oppgang i varekonsumet

  volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)

  Statistikk
 • Derfor vil nivået på BNP oppjusteres

  Nivået på BNP for 2011 vil bli justert opp med om lag 40 milliarder kroner, eller 1,5 prosent, når Statistisk sentralbyrå publiserer reviderte nasjonalregnskapstall 20. november. Oppjusteringen for tidligere år varierer mellom 1,5 og 2 prosent.

  Artikkel
 • Konjunkturoppgangen lar vente på seg

  Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi en tid framover. Litt høyere vekst i etterspørselen fra Fastlands-Norge er ikke tilstrekkelig til å hindre at BNP Fastlands-Norge ...

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene

  Økonomiske analyser 4/2014

  Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi framover. Vi regner med en klar bedring av konjunkturene i 2016

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 4/2014

  Veksten i ett års tid framover vil i større grad vil ligge under enn over trend. Mot slutten av 2015 eller begynnelsen av 2016 anslås det at en moderat konjunkturoppgang vil feste seg.

  Artikkel
 • Internasjonal økonomi

  Økonomiske analyser 4/2014

  Norges handelspartnere samlet passerer ikke konjunkturbunnen før sent neste år, og den påfølgende konjunkturoppgangen blir så svak at mange europeiske land fortsatt vil være i lavkonjunktur ved utgangen av prognoseperioden i 2017.

  Artikkel
 • Utenriksregnskap

  Lavere overskudd på driftsbalansen

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap, nasjonalregnskap

  God inntektsvekst i husholdningene

  husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytte

  Statistikk
 • Kvartalsvis nasjonalregnskap

  God vekst i fastlandsøkonomien

  bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-Norge

  Statistikk
 • Høyest velstand i små økonomier i Asia

  Asia står for en tredel av verdens økonomi. Kina og India er de dominerende landene. Prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) og personlig konsum per innbygger er imidlertid høyest i små økonomier som Macao, Brunei, Singapore og Hong Kong.

  Artikkel
 • Ordreindeks for industri

  Økte ordrereserver i industrien

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Store kontraster i Latin-Amerika

  Ifølge tall fra International Comparison Program (ICP) 2011 har statene i Latin-Amerika svært varierende velstandsnivå. Chile, Uruguay og Venezuela var landene med høyest prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2011.

  Artikkel