Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (556)

Søkeresultat

 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Moderat nedgang i sysselsettingen

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Oljeøkonomier i verdenstoppen

  Selv om Midtøsten bare utgjør 4,5 prosent av verdensøkonomien, finner vi mange av de rikeste landene i verden i nettopp denne regionen.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Olje og gass trakk i hver sin retning

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Industriens høge produksjon held fram

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Ny kartlegging av økonomisk levetid og verdifall for realkapital

  En spørreundersøkelse som SSB har gjennomført om levetid og verdifall viser stort spenn i hvor lang den forventede økonomiske levetiden er på ulike typer maskiner, kjøretøy, bygg og anlegg. For de fleste kapitaltyper synker verdien jevnt i løpet a...

  Artikkel
 • Varekonsumindeksen

  Nedgang i varekonsumet

  volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)

  Statistikk
 • Norsk økonomi i moderat fart

  Norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år, og den relativt beskjedne BNP-veksten ventes å fortsette til langt ut i 2015. Arbeidsledigheten har vært ganske stabil hittil i år, men vi regner med at den øker noe i t...

  Artikkel
 • Virkninger på norsk økonomi av et kraftig fall i oljeprisen

  Økonomiske analyser 3/2014

  Norsk økonomi er følsom for utviklingen i oljeprisen.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 3/2014

  Norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år.

  Artikkel
 • Internasjonal økonomi

  Økonomiske analyser 3/2014

  Veksten tok seg opp i verdensøkonomien i 2013.

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene

  Økonomiske analyser 3/2014

  Norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år.

  Artikkel
 • Utenriksregnskap

  Overskudd på 118 milliarder kroner

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap, nasjonalregnskap

  Fortsatt høy sparing

  husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytte

  Statistikk