Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (572)

Søkeresultat

 • Fylkesfordelt nasjonalregnskap

  Oslo og Vestlandsfylker på BNP-toppen

  bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdningene, inntekter i husholdningene, disponibel inntekt, bruttoprodukt etter næring, lønnskostnader, sysselsatte

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Råolje og gass drar PPI ned

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Reguleringer av arbeidsmarkedet – ubetinget positivt?

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Det er velkjent at reguleringer av arbeidsmarkedet, slik som minimumslønn, kan redusere inntektsforskjeller. Men det er mindre kjent at en stor del av forskjellene i arbeidsledighet mellom land og over tid også kan forklares av de samme regulering...

  Artikkel
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Auke i industriproduksjonen

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Markert, men kortvarig konjunkturnedgang

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 6/2014

  Vi venter en klar, men kortvarig konjunkturnedgang. Til tross for høy vekst i oljepengebruken og enda lavere renter ventes BNP Fastlands-Norge å øke med bare 1,0 prosent i 2015, mens arbeidsledigheten når 4 prosent i 2016.

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene

  Økonomiske analyser 6/2014

  Oljeprisen har i løpet av 3 måneder falt 30 dollar per fat. Det vil forsterke fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen å bidra til en markert, men kortvarig norsk konjunkturnedgang med en forventet økonomisk vekst på bare 1,0 prosent i 2015.

  Artikkel
 • Revidert finansregnskap 1995-2013

  Økonomiske analyser 6/2014

  Husholdningenes finansielle eiendeler er oppjustert med vel 360 milliarder etter hovedrevisjonen av finansregnskapet. Det skjer som følge av blant annet nytt og utvidet datagrunnlag for unoterte aksjer og reservene i livs- og pensjonsforsikring.

  Artikkel
 • Revidert BNP 1995-2013

  Økonomiske analyser 6/2014

  Et hovedresultat av den nylig gjennomførte hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet er en oppjustering av nivået på bruttonasjonalproduktet for alle år, varierende mellom 1,5 - 2,1 prosent. Dette er en mindre oppjustering enn i de fleste andre land. 

  Artikkel
 • Internasjonal økonomi

  Økonomiske analyser 6/2014

  Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere avtatt i 2014, etter en positiv utvikling gjennom fjoråret.  Vi venter ingen konjunkturoppgang før ved inngangen til 2016, noe tidligere i USA og noe senere for euroområdet. 

  Artikkel
 • Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

  40 milliarder offentlige midler til drift av frivillige organisasjoner

  frivillig arbeid, dugnadsinnsats, verdiskaping.

  Statistikk
 • Utenriksregnskap

  Overskuddet svakt ned

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

  Svak nedjustering av Norges nasjonalinntekt og sparing

  offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytte

  Statistikk
 • Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

  Inntektsvekst i husholdningene

  husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytte

  Statistikk