Vis innholdstyper

Treff (82)

Søkeresultat

 • Pyntet til pipa

  Rekordhøy import av julepynt og juletrebelysning borger for pent pyntede julehjem. Større innførsel av populære gavealternativer som mobiltelefoner og spillkonsoller er et tegn på at julen er nær.

  Artikkel
 • Korrigerte tall for import av snus

  Artikkel
 • Revised import figures on snuff

  Artikkel
 • Utanrikshandel med tenester

  Auke i importen av tenester

  import, eksport, ikkje-finansielle føretak, tenestetypar (for eksempel sjøtransport, petroleumstenester, forsking og utvikling), samhandel, næringsgrupper (for eksempel transport, forretningsmessig tenesteyting, bergverksdrift og utvinning)

  Statistikk
 • Eksport av laks

  Auke i eksportprisen for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Utenrikshandel med varer

  Fall i olje- og gasspriser ga lavere eksportinntekter

  import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)

  Statistikk
 • Fordringer og gjeld overfor utlandet

  Høy avkastning på investeringer i utlandet

  nettofordringer, IIP, beholdninger overfor utlandet, utenriksregnskapet, fordringer overfor utlandet, gjeld overfor utlandet, internasjonal investeringsposisjon

  Statistikk
 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Auke i internasjonale reservar

  valutastraumar, verdipapir, valutabehaldning

  Statistikk
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Større gjeld til utlandet

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Utenriksregnskap

  Overskuddet svakt ned

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

  Reduksjon i bankoverføringer fra utlandet

  valutaregisteret, valutaoverføringer, banktransaksjoner (for ikke-finansielle foretak og privatpersoner), inngående og utgående betalinger, landområder, næringshovedområder (for eksempel industri, kraft og vannforsyning, fiske)

  Statistikk
 • Landfordelt utenriksregnskap

  Stort overskudd på driftsbalansen overfor EU

  varebalanse, tjenestebalanse, driftsbalanse, eksport, import

  Statistikk
 • Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

  Eksportprisene fortsetter å falle

  import, eksport, prisutvikling, volumutvikling, varegrupper (for eksempel matvarer, råvarer, brenselsstoffer), anvendelsesområder (for eksempel energivarer, byggevarer, konsumvarer)

  Statistikk
 • Varehandel fortsatt viktigst, selv om tjenesteproduksjonen er større

  Hva er forskjellen på en vare og en tjeneste? Hvordan har fordelingen mellom varer og tjenester i Norges handel med utlandet utviklet seg? Er det noen sammenheng mellom varehandel og tjenestehandel?

  Artikkel
 • Norskkontrollerte føretaks aktivitet i utlandet

  Europa viktigast for norskkontrollerte føretak

  næringsinndeling (for eksempel industri, byggje- og anleggsverksemd, transport …), omsetting, sysselsetting, landinndeling.

  Statistikk