Vis innholdstyper

Treff (81)

Søkeresultat

 • Eksport av laks

  Nedgang i eksportpris for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Utenrikshandel med varer

  Økt fiskeeksport

  import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)

  Statistikk
 • Utenlandsgjeld

  Tallene er oppdatert

  lånegjeld, bruttogjeld, gjeld

  Statistikk
 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Nedgang i internasjonale reservar

  valutastraumar, verdipapir, valutabehaldning

  Statistikk
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Norske føretak auka sine totale eigedelar i utlandet

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Utenriksregnskap

  Lavere overskudd på driftsbalansen

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Norskkontrollerte føretaks aktivitet i utlandet

  Europa viktigast for norskkontrollerte føretak

  næringsinndeling (for eksempel industri, byggje- og anleggsverksemd, transport …), omsetting, sysselsetting, landinndeling.

  Statistikk
 • Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

  Reduksjon i pengestrømmene

  valutaregisteret, valutaoverføringer, banktransaksjoner (for ikke-finansielle foretak og privatpersoner), inngående og utgående betalinger, landområder, næringshovedområder (for eksempel industri, kraft og vannforsyning, fiske)

  Statistikk
 • Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

  Fortsatt nedgang i eksporten

  import, eksport, prisutvikling, volumutvikling, varegrupper (for eksempel matvarer, råvarer, brenselsstoffer), anvendelsesområder (for eksempel energivarer, byggevarer, konsumvarer)

  Statistikk
 • Utanrikshandel med tenester

  Auka tenestehandel med utlandet

  import, eksport, ikkje-finansielle føretak, tenestetypar (for eksempel sjøtransport, petroleumstenester, forsking og utvikling), samhandel, næringsgrupper (for eksempel transport, forretningsmessig tenesteyting, bergverksdrift og utvinning)

  Statistikk
 • Verdien av eiendeler utenlands nesten doblet

  Norske foretak skaffet seg stadig mer eiendeler og gjeld i utlandet i perioden 2005-2012. Eiendelene oversteg gjelden, og gjeldsstrukturen var hovedsakelig i samsvar med eiendelsstrukturen. Denne artikkelen viser utviklingen i syvårsperioden.

  Artikkel
 • Minifakta om Norge 2014

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning

  Svakere vekst i direkteinvesteringene i utlandet

  FDI, utlandet, investeringer, beholdninger, eierkapital, lån, utbytte, renteavkastning

  Statistikk
 • Markant fall i våpeneksporten

  Verdien av norsk våpeneksport gikk ned med over 400 millioner i 2013, og endte på omtrent 2,1 milliarder kroner. Eksporten av våpen har falt sammenhengende siden 2008. Varegruppen våpen og våpendeler falt mest, med en nedgang på 580 millioner kroner.

  Artikkel
 • Ikke ski, men nettbrett i julegave?

  Under juletreet vil vi antagelig finne mange nettbrett, men færre spillkonsoller og ski enn i fjor. Juleribben vil ikke være så norsk som i 2012. Dessuten er fyrverkeriet og julepynten blitt dyrere.

  Artikkel