Vis innholdstyper

Treff (84)

Søkeresultat

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Nedgang i internasjonale reservar

  valutastraumar, verdipapir, valutabehaldning

  Statistikk
 • Eksport av laks

  Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Utanrikshandel med tenester

  Oppgang i tenesteeksporten til utlandet

  import, eksport, ikkje-finansielle føretak, tenestetypar (for eksempel sjøtransport, petroleumstenester, forsking og utvikling), samhandel, næringsgrupper (for eksempel transport, forretningsmessig tenesteyting, bergverksdrift og utvinning)

  Statistikk
 • Utenrikshandel med varer

  Svakere fastlandseksport

  import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)

  Statistikk
 • Fordringer og gjeld overfor utlandet

  Nedgang i nettofordringene mot utlandet

  nettofordringer, IIP, beholdninger overfor utlandet, utenriksregnskapet, fordringer overfor utlandet, gjeld overfor utlandet, internasjonal investeringsposisjon

  Statistikk
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Meir omløpsmiddel i utlandet

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Utenriksregnskap

  Høy rente- og stønadsbalanse

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

  Oppgang i bankoverføringer til og fra utlandet

  valutaregisteret, valutaoverføringer, banktransaksjoner (for ikke-finansielle foretak og privatpersoner), inngående og utgående betalinger, landområder, næringshovedområder (for eksempel industri, kraft og vannforsyning, fiske)

  Statistikk
 • Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

  Eksportnedgang både i volum og pris

  import, eksport, prisutvikling, volumutvikling, varegrupper (for eksempel matvarer, råvarer, brenselsstoffer), anvendelsesområder (for eksempel energivarer, byggevarer, konsumvarer)

  Statistikk
 • Porteføljeinvesteringer i utlandet

  7 809 milliarder kroner i verdipapirer

  fordringer, verdipapirer, aksjer, obligasjoner

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Fem ganger mer import enn eksport av IKT-varer

  I 2013 var importverdien av IKT-varer fem ganger høyere enn eksportverdien, og handelsunderskuddet for denne hovedvaregruppen var dermed 29,2 milliarder kroner. For IT-tjenester var handelsunderskuddet samme år på 1,6 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Norskkontrollerte føretaks aktivitet i utlandet

  Auka aktivitet blant norske føretak i utlandet

  næringsinndeling (for eksempel industri, byggje- og anleggsverksemd, transport …), omsetting, sysselsetting, landinndeling.

  Statistikk
 • Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen

  Notater 2015/9

  Oversikten er en viktig kilde i forbindelse med produksjon og publisering av utenrikshandelsstatistikk med varer. Prosedyrekodene endres med jevne mellomrom for å sikre korrekt informasjon til toll- og statistikkformål. Tollvesenet er eiere av opp...

  Publikasjon
 • Laveste våpeneksport siden 2005

  Norge eksporterte våpen for 1,8 milliarder kroner i 2014, det vil si 14 prosent lavere enn i 2013 og 40 prosent lavere enn i toppårene 2008 og 2009. De tre største mottakerne av norske våpen er USA, Polen og Sverige. Nærmere 80 prosent av norsk vå...

  Artikkel