3595_1014
3595_1014
kommunefakta
2018-02-25T08:36:00.000Z
no
Vennesla kommune

Kommunefakta

Vennesla - 1014 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 532 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 486 444
5-9 år 546 488
10-14 år 454 455
15-19 år 504 457
20-24 år 509 505
25-29 år 543 491
30-34 år 480 481
35-39 år 510 488
40-44 år 489 460
45-49 år 547 464
50-54 år 503 454
55-59 år 449 416
60-64 år 389 371
65-69 år 327 330
70-74 år 273 307
75-79 år 185 214
80-84 år 93 154
85-89 år 62 106
90-94 år 20 61
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 26 60 270 130 37 21 52 32 0 23
2017 23 67 291 129 48 25 48 31 0 22

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vennesla
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vennesla
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 2018
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2184
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 259
Undervisning 489
Helse- og sosialtjenester 1502
Personlig tjenesteyting 223

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 345000 471000 259000
2006 173000 371000 503000 282000
2007 188000 407000 548000 300000
2008 204000 450000 595000 318000
2009 212000 460000 606000 312000
2010 218000 476000 610000 320000
2011 229000 497000 633000 325000
2012 237000 523000 654000 342000
2013 243000 539000 678000 354000
2014 253000 561000 696000 354000
2015 256000 571000 704000 353000
2016 264000 576000 718000 369000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vennesla
Grunnskolenivå 3637
Videregående skole-nivå 5193
Universitets- og høgskolenivå kort 1843
Universitets- og høgskolenivå lang 348
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vennesla
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 17
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 4.5 8
2010K3 6.3 5.1 8.2
2010K4 5.6 4.4 7.3
2011K1 5.6 4.1 8
2011K2 5.8 4.4 8
2011K3 6.3 5.3 8
2011K4 5.9 5 7.4
2012K1 6.3 5.2 8
2012K2 5.6 4.5 7.2
2012K3 6.2 5 7.9
2012K4 5.7 4.7 7.1
2013K1 6 4.9 7.6
2013K2 5.3 4.4 6.6
2013K3 5.2 4.1 6.9
2013K4 5 3.9 6.6
2014K1 5.5 4.4 7.1
2014K2 5.4 4.3 7
2014K3 5.3 4.5 6.6
2014K4 5.3 4.4 6.6
2015K1 5.9 4.8 7.4
2015K2 5 4.2 6.3
2015K3 5.4 4.5 6.6
2015K4 5.4 4.4 6.9
2016K1 5.5 4.5 6.9
2016K2 5.3 4.1 6.9
2016K3 5.4 4.3 6.9
2016K4 5.5 4.4 7
2017K1 5.9 4.4 7.9
2017K2 5.5 4.1 7.3
2017K3 6.1 4.9 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.9 10.4 27.3 27.6 4.2 3.1 4.7 2.6
2008 5.8 11.8 26.2 28 4.4 3.3 4.6 2.4
2009 5.6 11.7 25.7 27.4 4.6 3.2 4.4 2.3
2010 5.5 12.3 25.9 27.7 4.7 3.8 2.8 2.5
2011 5.8 12.1 25.6 27.4 4.9 3.7 2.9 3
2012 5.6 13.8 24.7 30.1 4.6 3.6 3.2 3.1
2013 5.4 13.3 24.2 30.3 4.5 4 2.9 2.8
2014 5.3 13.7 23.2 31.5 4.6 4 3.3 2.7
2015 5.2 13.9 22.9 28.9 4.8 3.9 3.1 2.8
2016 5.2 13.3 23.6 29.6 5.1 3.8 3.3 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.