3595_0515
3595_0515
kommunefakta
2017-10-17T00:19:00.000Z
no
Vågå kommune

Kommunefakta

Vågå - 0515 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

3 626 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 81 62
5-9 år 106 99
10-14 år 107 106
15-19 år 116 115
20-24 år 111 93
25-29 år 86 90
30-34 år 86 82
35-39 år 112 97
40-44 år 118 116
45-49 år 107 121
50-54 år 136 115
55-59 år 140 117
60-64 år 137 125
65-69 år 114 127
70-74 år 104 116
75-79 år 72 93
80-84 år 52 58
85-89 år 34 41
90-94 år 17 22
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 30 18 3 30 9 3 18 0 0
2017 6 27 20 4 34 6 3 14 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  19 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  49 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  5 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  2 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vågå
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vågå
Jordbruk, skogbruk og fiske 167
Sekundærnæringer 467
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 505
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 74
Undervisning 145
Helse- og sosialtjenester 391
Personlig tjenesteyting 41

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 311000 457000 270000
2006 162000 328000 483000 293000
2007 181000 361000 523000 298000
2008 193000 386000 567000 329000
2009 195000 394000 575000 325000
2010 203000 414000 594000 327000
2011 220000 449000 626000 355000
2012 223000 481000 655000 362000
2013 235000 497000 682000 371000
2014 248000 500000 703000 386000
2015 249000 524000 711000 389000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vågå
Grunnskolenivå 958
Videregående skole-nivå 1386
Universitets- og høgskolenivå kort 477
Universitets- og høgskolenivå lang 118
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 692 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vågå
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 31.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  112 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 7.5 18.2 34 2.7 1.1 6 4.7
2008 8.8 8 17 34.4 2.5 0.8 5.5 3.9
2009 8.1 8.5 17.6 33.4 2.8 1 5.8 4.2
2010 7.5 8.1 18.2 34.7 3 0.8 5.2 3.9
2011 6.7 7.7 18.1 34.5 3 1 5 4.6
2012 6.8 8.1 17.7 37.7 3 1.3 4.9 4.1
2013 6.2 7.4 16.3 38.4 3.4 1.2 5.5 4
2014 5.6 8.2 17.2 40.6 3.6 1.2 5.5 3.7
2015 6.1 7.8 17.6 38.6 3.4 1.1 5.2 3.6
2016 5.6 7.6 18 39.1 3.6 1.6 5.7 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  76 247 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.