3595_0515
3595_0515
kommunefakta
2018-02-20T00:16:00.000Z
no
Vågå kommune

Kommunefakta

Vågå - 0515 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 634 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 81 62
5-9 år 106 99
10-14 år 107 106
15-19 år 116 115
20-24 år 111 93
25-29 år 86 90
30-34 år 86 82
35-39 år 112 97
40-44 år 118 116
45-49 år 107 121
50-54 år 136 115
55-59 år 140 117
60-64 år 137 125
65-69 år 114 127
70-74 år 104 116
75-79 år 72 93
80-84 år 52 58
85-89 år 34 41
90-94 år 17 22
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 30 18 3 30 9 3 18 0 0
2017 6 27 20 4 34 6 3 14 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågå
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågå
Jordbruk, skogbruk og fiske 167
Sekundærnæringer 467
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 505
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 74
Undervisning 145
Helse- og sosialtjenester 391
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 311000 457000 270000
2006 162000 328000 483000 293000
2007 181000 361000 523000 298000
2008 193000 386000 567000 329000
2009 195000 394000 575000 325000
2010 203000 414000 594000 327000
2011 220000 449000 626000 355000
2012 223000 481000 655000 362000
2013 235000 497000 682000 371000
2014 248000 500000 703000 386000
2015 249000 524000 711000 389000
2016 254000 540000 731000 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågå
Grunnskolenivå 958
Videregående skole-nivå 1386
Universitets- og høgskolenivå kort 477
Universitets- og høgskolenivå lang 118
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vågå
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 31.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.6 3.9 5.5
2010K3 4.2 3.8 4.8
2010K4 5.4 5.4 5.5
2011K1 6 4.5 7.9
2011K2 5.4 4 7.2
2011K3 5.6 3.8 7.8
2011K4 4.5 3.2 6.2
2012K1 5.4 3.8 7.6
2012K2 4.9 3.6 6.7
2012K3 4.9 3.9 6.2
2012K4 3.6 2.3 5.2
2013K1 4.2 2.8 6.1
2013K2 3.8 2.3 5.7
2013K3 4.6 3.5 6
2013K4 4.5 3.1 6.2
2014K1 4.8 3.5 6.5
2014K2 4.9 3.9 6.1
2014K3 4.8 4.1 5.7
2014K4 4.8 3.5 6.5
2015K1 5.5 3.7 7.4
2015K2 5.5 3.4 7.8
2015K3 5.3 3.7 7.2
2015K4 4.6 3.4 6
2016K1 5.4 4.4 6.6
2016K2 5.2 4 6.7
2016K3 4.7 3.5 6.2
2016K4 4.7 2.9 6.9
2017K1 4.9 3.3 6.7
2017K2 5.1 3.2 7.3
2017K3 6.1 4.3 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 7.5 18.2 34 2.7 1.1 6 4.7
2008 8.8 8 17 34.4 2.5 0.8 5.5 3.9
2009 8.1 8.5 17.6 33.4 2.8 1 5.8 4.2
2010 7.5 8.1 18.2 34.7 3 0.8 5.2 3.9
2011 6.7 7.7 18.1 34.5 3 1 5 4.6
2012 6.8 8.1 17.7 37.7 3 1.3 4.9 4.1
2013 6.2 7.4 16.3 38.4 3.4 1.2 5.5 4
2014 5.6 8.2 17.2 40.6 3.6 1.2 5.5 3.7
2015 6.1 7.8 17.6 38.6 3.4 1.1 5.2 3.6
2016 5.6 7.6 18 39.1 3.6 1.6 5.7 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.