3595_2003
3595_2003
kommunefakta
2017-11-20T08:34:00.000Z
no
Vadsø kommune

Kommunefakta

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

6 043 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 134 132
5-9 år 172 168
10-14 år 198 195
15-19 år 315 224
20-24 år 241 202
25-29 år 186 184
30-34 år 170 149
35-39 år 163 148
40-44 år 211 197
45-49 år 269 253
50-54 år 227 234
55-59 år 205 182
60-64 år 161 168
65-69 år 173 186
70-74 år 139 146
75-79 år 95 103
80-84 år 59 67
85-89 år 23 54
90-94 år 3 14
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 19 0 19 9 102 112 11 13 0 0
2017 22 3 19 8 103 107 13 11 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  71 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  52 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -27 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -58 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vadsø
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 5.3
Leier 19.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vadsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 312
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 907
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 663
Undervisning 281
Helse- og sosialtjenester 598
Personlig tjenesteyting 103

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 188000 418000 541000 298000
2006 198000 433000 565000 310000
2007 213000 468000 601000 345000
2008 225000 508000 656000 358000
2009 236000 519000 681000 382000
2010 242000 552000 700000 381000
2011 253000 577000 731000 397000
2012 268000 594000 753000 404000
2013 277000 608000 780000 412000
2014 283000 637000 790000 412000
2015 290000 646000 818000 425000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vadsø
Grunnskolenivå 1646
Videregående skole-nivå 1808
Universitets- og høgskolenivå kort 1071
Universitets- og høgskolenivå lang 394
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 110 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vadsø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern -2.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.9 4.5 7.3
2010K2 5.8 4.2 7.3
2010K3 6.2 4.4 8.1
2010K4 6.1 4.7 7.7
2011K1 6.3 4.8 7.8
2011K2 6.5 4.2 8.9
2011K3 7.4 4.4 10.7
2011K4 5.9 3.2 8.7
2012K1 6 4.3 7.7
2012K2 5.8 4.5 7.1
2012K3 5.7 4.3 7.2
2012K4 5.4 3.8 7.2
2013K1 5.9 4.6 7.2
2013K2 4.6 3.4 5.8
2013K3 5.3 4 6.7
2013K4 6.2 4.6 7.8
2014K1 6.1 4.7 7.6
2014K2 5.9 4.7 7.2
2014K3 5.7 4.4 7.2
2014K4 5.6 4.1 7.1
2015K1 5.3 3.9 6.7
2015K2 5.3 3.9 6.8
2015K3 5.6 4.5 6.8
2015K4 5.9 3.6 8.2
2016K1 6.1 4.9 7.4
2016K2 5 3.9 6.1
2016K3 4.7 3.7 5.7
2016K4 5.2 4 6.4
2017K1 4.9 3.6 6.3
2017K2 5.1 4.1 6.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 8.8 21.7 27.1 6.7 3.1 1.4 7.1
2008 9.4 8.9 21.7 28.8 7.2 3.2 1.4 8
2009 10 8.8 21.1 28.6 6.7 2.7 3.9 5.4
2010 9.9 8.2 21.1 27.6 8.4 4 4.4 4.8
2011 9.8 8.3 21.6 27.8 7.5 4.8 3.7 4.6
2012 9.7 8.2 20.4 28.6 8.2 3.9 3 4.8
2013 9.8 8 20.1 27.8 8.6 4.2 3.5 4.8
2014 6.5 7.6 20 28.5 9.7 5 1.2 3.3
2015 6.7 7.3 19.1 30.2 7.9 5.3 1.8 3.1
2016 5.6 7.2 18.7 29.2 7.9 3.5 2.9 5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  153 882 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.