3595_1835
3595_1835
kommunefakta
2018-02-19T19:20:00.000Z
no
Træna kommune

Kommunefakta

Træna - 1835 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 456 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 7 7
5-9 år 18 10
10-14 år 20 12
15-19 år 18 15
20-24 år 17 21
25-29 år 10 12
30-34 år 24 9
35-39 år 10 15
40-44 år 12 17
45-49 år 24 26
50-54 år 13 9
55-59 år 21 12
60-64 år 14 10
65-69 år 14 11
70-74 år 15 6
75-79 år 6 5
80-84 år 6 9
85-89 år 3 5
90-94 år 0 1
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 13 60 0 0 0 7 0 0 0
2017 0 9 66 0 0 0 8 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Træna
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Træna
Jordbruk, skogbruk og fiske 33
Sekundærnæringer 87
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 31
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 19
Undervisning 15
Helse- og sosialtjenester 36
Personlig tjenesteyting 8

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 259000 460000 286000
2006 172000 285000 502000 310000
2007 201000 301000 568000 309000
2008 218000 347000 574000 329000
2009 199000 393000 598000 344000
2010 219000 393000 623000 344000
2011 232000 455000 633000 337000
2012 241000 436000 664000 363000
2013 256000 446000 660000 352000
2014 249000 476000 716000 382000
2015 251000 500000 768000 397000
2016 267000 557000 851000 480000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Træna
Grunnskolenivå 137
Videregående skole-nivå 148
Universitets- og høgskolenivå kort 70
Universitets- og høgskolenivå lang 14
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Træna
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 21.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 42.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 2.8 6.4
2010K3 6 5.6 6.3
2010K4 2.8 2 3.8
2011K1 3.1 1 5.2
2011K2 6.2 3.2 9.3
2011K3 6 3.5 8.7
2011K4 4.6 2.4 7
2012K1 6.6 4.6 9
2012K2 8.5 5.4 11.7
2012K3 8 4.5 11.3
2012K4 8.2 4.6 12
2013K1 7.6 4.7 10.7
2013K2 6.1 4.8 7.5
2013K3 11.5 11.3 11.6
2013K4 8 8.4 7.5
2014K1 7.1 5.3 9
2014K2 6.5 3 9.8
2014K3 5.8 1.7 9.7
2014K4 5.6 3.6 7.7
2015K1 6.8 2.5 11.1
2015K2 5.5 3 7.9
2015K3 3.4 0.6 6.3
2015K4 5.6 4.4 6.6
2016K1 6.5 4.9 7.9
2016K2 4.8 2.8 6.7
2016K3 5 5.3 4.7
2016K4 6.2 3 9.5
2017K1 5 3 7.2
2017K2 6.9 5.6 8.2
2017K3 5.2 3.2 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12 6.4 16.9 27.1 1.2 0.5 14.4 3.8
2008 12.5 6.6 18.9 27.7 1 1 15.3 3.7
2009 13.5 8.1 17.4 27 0.5 0.4 14.8 3.6
2010 13.3 7.2 18.2 28.6 0.6 0.8 15.4 3
2011 13.9 6.5 18.1 31 0.4 2.4 13.8 2.7
2012 12.7 7.1 17.3 31.2 0.5 2 12.7 2.7
2013 12.8 6 18.6 32.9 0.5 1 11.2 2.9
2014 15.1 5.3 17.2 28.5 0.5 3.7 11.4 2.8
2015 13.3 5.3 18.5 31.5 0.4 1.6 11.9 2.5
2016 11.7 4.8 17.4 30.6 0.4 1.3 13.4 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.