3595_0519
3595_0519
kommunefakta
2018-02-25T08:44:00.000Z
no
Sør-Fron kommune

Kommunefakta

Sør-Fron - 0519 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 146 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 73 70
5-9 år 104 92
10-14 år 81 84
15-19 år 111 108
20-24 år 96 58
25-29 år 80 84
30-34 år 96 90
35-39 år 72 61
40-44 år 97 94
45-49 år 141 123
50-54 år 113 114
55-59 år 113 104
60-64 år 80 99
65-69 år 108 108
70-74 år 98 83
75-79 år 59 61
80-84 år 34 54
85-89 år 26 39
90-94 år 9 16
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 70 36 7 6 0 9 3 0 0
2017 3 85 37 9 12 0 8 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Selveier 83.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 402
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 433
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 96
Undervisning 111
Helse- og sosialtjenester 309
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 150000 306000 464000 267000
2006 157000 327000 494000 278000
2007 172000 355000 530000 294000
2008 187000 383000 592000 314000
2009 187000 401000 600000 296000
2010 195000 416000 596000 303000
2011 204000 442000 624000 354000
2012 219000 473000 630000 358000
2013 226000 492000 678000 364000
2014 235000 506000 700000 399000
2015 246000 546000 719000 388000
2016 254000 535000 745000 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Grunnskolenivå 846
Videregående skole-nivå 1187
Universitets- og høgskolenivå kort 425
Universitets- og høgskolenivå lang 76
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 39.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 8 7.4 8.7
2010K3 8.5 8.7 8.3
2010K4 7 7.1 6.8
2011K1 6.8 7.3 6.2
2011K2 6.3 5.9 6.7
2011K3 6.2 5.9 6.6
2011K4 5.9 5.5 6.4
2012K1 6 6 6.1
2012K2 5.3 5.1 5.7
2012K3 5.9 5 7.1
2012K4 6 5.2 7.1
2013K1 5.5 5 6.3
2013K2 4.9 4.6 5.5
2013K3 4.9 4.2 6
2013K4 5.3 4.6 6.2
2014K1 4.7 4.7 4.8
2014K2 4.3 3.9 4.8
2014K3 4.2 3.6 5
2014K4 4.6 3.7 5.7
2015K1 4.5 3.7 5.4
2015K2 4.4 3.9 5.1
2015K3 5.7 5.7 5.7
2015K4 5 4.6 5.4
2016K1 5.5 4.6 6.6
2016K2 5 4 6.2
2016K3 6.2 5 7.7
2016K4 5.6 4.9 6.6
2017K1 5.6 4.6 6.8
2017K2 5.2 3.7 7
2017K3 5.3 4.5 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 6.8 21.3 31.5 2.7 1 5.6 3.5
2008 10.2 6.5 21.2 30.8 2 1 6.8 6.2
2009 9.6 6.4 21.2 29.9 2.3 1.2 6.7 3.8
2010 9 6.6 21 29.2 2.3 1 6.4 6.8
2011 8.1 7.5 21.1 29.8 2.5 1 4.8 7
2012 6.4 8.1 20 33.2 2.5 1.4 6 5.2
2013 6.9 7.6 20.6 30.4 2.4 1.6 6.4 5.1
2014 5.3 9.3 20.3 33.2 2.7 1.7 7.9 5.4
2015 4.9 8.9 19.2 31.6 2.6 1.8 7.3 4.5
2016 4.8 8.8 17.9 33.1 2.8 2 7.2 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.