3595_0536
3595_0536
kommunefakta
2017-11-20T08:25:00.000Z
no
Søndre Land kommune

Kommunefakta

Søndre Land - 0536 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

5 688 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 128 133
5-9 år 140 130
10-14 år 166 141
15-19 år 201 169
20-24 år 179 156
25-29 år 158 153
30-34 år 150 121
35-39 år 145 132
40-44 år 172 179
45-49 år 223 220
50-54 år 252 223
55-59 år 226 184
60-64 år 211 211
65-69 år 231 175
70-74 år 135 171
75-79 år 98 128
80-84 år 62 71
85-89 år 39 43
90-94 år 7 43
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 4 91 20 53 54 5 9 11 3
2017 17 7 77 22 32 57 8 11 10 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  46 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  64 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -25 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -12 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Søndre Land
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Søndre Land
Jordbruk, skogbruk og fiske 119
Sekundærnæringer 617
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 676
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 191
Helse- og sosialtjenester 792
Personlig tjenesteyting 61

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 331000 460000 250000
2006 167000 353000 486000 267000
2007 181000 376000 521000 285000
2008 194000 407000 557000 310000
2009 199000 415000 566000 317000
2010 205000 435000 586000 312000
2011 216000 463000 603000 337000
2012 224000 491000 630000 332000
2013 235000 507000 655000 341000
2014 243000 521000 674000 351000
2015 251000 538000 696000 358000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Søndre Land
Grunnskolenivå 1717
Videregående skole-nivå 1979
Universitets- og høgskolenivå kort 800
Universitets- og høgskolenivå lang 164
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 582 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Søndre Land
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.9 7.2 8.8
2010K2 7.2 6.4 8.4
2010K3 8 7.5 8.8
2010K4 8.1 7.2 9.2
2011K1 8.1 6.9 9.7
2011K2 7.1 6.4 8.1
2011K3 8.3 7.4 9.4
2011K4 8.6 7 10.6
2012K1 9.3 7.2 12
2012K2 7.9 6.5 9.7
2012K3 7.9 6.9 9.3
2012K4 8.7 7 10.9
2013K1 8.5 6.9 10.6
2013K2 6.5 5.1 8.3
2013K3 6.6 5 8.6
2013K4 6.8 5 9
2014K1 7.4 6.1 9.1
2014K2 6.3 4.8 8.3
2014K3 6.6 4.7 9
2014K4 7 5 9.7
2015K1 7.8 6.1 9.9
2015K2 6.6 5 8.7
2015K3 7.3 5.6 9.4
2015K4 7.6 5 10.9
2016K1 7.8 5.3 11
2016K2 7 5.1 9.4
2016K3 7.3 5.5 9.6
2016K4 7.1 5.3 9.3
2017K1 7.5 5.2 10.3
2017K2 7.3 5.1 10

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 6.9 18.2 41.8 2.8 2.3 6.1 2
2008 7.2 7.4 18.3 42 2.8 2.1 6.1 2.1
2009 7.6 7.2 17.9 39.9 3 2 6.2 1.8
2010 7.5 8.1 18.3 41.6 3 2.2 5.8 1.9
2011 7.2 8 18.3 41.5 2.9 2.6 5.5 2.1
2012 7.4 8 18.4 43.8 2.8 3.4 5.4 1.9
2013 6.9 7.5 17.4 41.4 2.7 3.2 5.6 1.7
2014 7.3 8.1 17.4 43.6 3 3.5 5.7 1.9
2015 7 7.6 17.2 40 3.2 3.1 5.8 1.8
2016 7.4 7.7 18 40.9 3.7 3.7 6.2 2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  47 469 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.