3595_1613
3595_1613
kommunefakta
2017-11-20T10:35:00.000Z
no
Snillfjord kommune

Kommunefakta

Snillfjord - 1613 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

981 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 28 23
5-9 år 21 11
10-14 år 37 24
15-19 år 41 22
20-24 år 52 25
25-29 år 25 20
30-34 år 21 14
35-39 år 20 23
40-44 år 21 30
45-49 år 40 28
50-54 år 51 34
55-59 år 37 29
60-64 år 39 34
65-69 år 40 27
70-74 år 21 26
75-79 år 21 24
80-84 år 23 16
85-89 år 10 11
90-94 år 3 9
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 3 4 25 0 0 5 0 0 0
2017 6 0 5 24 0 0 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  16 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  8 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -4 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -1 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Snillfjord
Selveier 80.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Snillfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 112
Sekundærnæringer 108
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 99
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 30
Undervisning 31
Helse- og sosialtjenester 105
Personlig tjenesteyting 7

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 137000 309000 480000 275000
2006 147000 331000 475000 315000
2007 157000 357000 539000 341000
2008 175000 422000 577000 391000
2009 185000 413000 594000 371000
2010 206000 431000 627000 393000
2011 212000 433000 680000 343000
2012 232000 440000 693000 393000
2013 238000 469000 711000 353000
2014 257000 491000 767000 366000
2015 253000 545000 784000 375000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Snillfjord
Grunnskolenivå 261
Videregående skole-nivå 423
Universitets- og høgskolenivå kort 115
Universitets- og høgskolenivå lang 13
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 456 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Snillfjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.6 4.5 9.3
2010K2 4.9 3.9 6.2
2010K3 4.8 3.1 6.9
2010K4 4.9 4.2 5.7
2011K1 5.5 4.5 6.9
2011K2 6.1 5.7 6.6
2011K3 7.1 5.7 8.9
2011K4 6.8 5.4 8.6
2012K1 6.3 4.3 8.9
2012K2 6.8 4.1 10.3
2012K3 6.1 3.5 9.7
2012K4 5.5 4.2 7.3
2013K1 6.5 5.7 7.6
2013K2 4.1 2.9 5.9
2013K3 5.3 3.8 7.5
2013K4 4.4 3 6.2
2014K1 5.9 3.8 8.7
2014K2 5.8 3.8 8.6
2014K3 6.1 4.5 8.3
2014K4 4.9 2.7 8.1
2015K1 5.9 3.6 9.1
2015K2 4.3 2 7.3
2015K3 4.7 2.2 8.1
2015K4 4.5 3.5 5.8
2016K1 5.5 2.5 9.4
2016K2 5.7 4 7.9
2016K3 4.7 3.4 6.5
2016K4 5.3 3.7 7.4
2017K1 5.8 4 8.1
2017K2 6.4 4.3 9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

-0,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.8 5.9 22.2 30.7 0.5 3 4.4 2.6
2008 12.5 6.9 21.6 31 0.7 2.6 4.5 2.2
2009 12.1 7.1 20.3 30.2 0.8 2.2 3.7 1.8
2010 12.3 6.6 20.4 31.3 1.2 2.4 4 1.9
2011 13.6 6.4 20 30.9 1.5 2.7 3.7 1.7
2012 13.9 6.8 20 33.5 1 2.7 3.8 1.9
2013 12.6 6.4 19.6 32.3 1.2 2.7 3.9 1.4
2014 13.3 6.4 18.2 34.4 1.1 2.6 4 1.5
2015 12.5 6.8 17.9 32.2 1.1 2.9 3.9 1.4
2016 12.4 7.7 18 34.3 1.2 2.6 4.3 1.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  47 630 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.