3595_1736
3595_1736
kommunefakta
2018-02-18T02:01:00.000Z
no
Snåase - Snåsa kommune

Kommunefakta

Snåase - Snåsa - 1736 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 122 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 50 47
5-9 år 62 60
10-14 år 76 60
15-19 år 77 69
20-24 år 62 68
25-29 år 84 52
30-34 år 54 47
35-39 år 50 57
40-44 år 58 53
45-49 år 59 70
50-54 år 84 78
55-59 år 83 74
60-64 år 63 59
65-69 år 70 66
70-74 år 70 59
75-79 år 48 55
80-84 år 33 32
85-89 år 19 25
90-94 år 6 15
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 21 6 5 6 19 12 5 0 0 0
2017 23 5 5 6 22 20 6 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa (-2017)
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 151
Sekundærnæringer 164
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 245
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 88
Undervisning 104
Helse- og sosialtjenester 246
Personlig tjenesteyting 40

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 346000 479000 281000
2006 160000 357000 489000 302000
2007 172000 400000 536000 298000
2008 186000 429000 578000 318000
2009 191000 426000 583000 322000
2010 200000 436000 611000 363000
2011 213000 485000 645000 329000
2012 223000 489000 663000 349000
2013 227000 528000 693000 356000
2014 236000 548000 706000 367000
2015 246000 541000 717000 360000
2016 240000 547000 710000 372000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa (-2017)
Grunnskolenivå 467
Videregående skole-nivå 808
Universitets- og høgskolenivå kort 353
Universitets- og høgskolenivå lang 99
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 18.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 5.2 7.4
2010K3 6.7 5 8.5
2010K4 7.5 6 9.1
2011K1 7 6.8 7.2
2011K2 6.6 5.1 8.2
2011K3 6.4 5.4 7.6
2011K4 4.8 4.8 4.9
2012K1 4.8 4.5 5
2012K2 4.7 4.9 4.4
2012K3 6.2 5.9 6.4
2012K4 5.9 5.8 5.9
2013K1 6.2 5.2 7.3
2013K2 6.8 5.4 8.3
2013K3 6.6 5.8 7.5
2013K4 6.3 5.5 7
2014K1 5.7 4.2 7.2
2014K2 5.8 4.4 7.2
2014K3 6.3 5.1 7.6
2014K4 5.5 4.7 6.3
2015K1 5 4.2 5.9
2015K2 4.5 3.9 5.1
2015K3 5.2 4.5 6.1
2015K4 5 4.3 5.7
2016K1 5.6 4.4 6.8
2016K2 5 4.3 5.6
2016K3 4.1 3.9 4.3
2016K4 3.5 3.3 3.6
2017K1 3.3 2.6 4.1
2017K2 3.4 2.2 4.6
2017K3 4.3 3.2 5.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.8 6 21.5 33.9 0.7 2.4 3.7 2.4
2008 8.5 7.9 19.8 34.4 0.8 2.3 3.9 2.2
2009 7.6 8.1 19.1 33 0.8 1.9 3.7 2.5
2010 7.4 7.4 19.8 33 0.8 2 2.8 2.9
2011 8.1 7 20.1 33.3 0.8 1.6 3.1 2.8
2012 8.8 7.6 20.4 36.3 0.8 1.4 2.9 3
2013 8 8.2 17.8 34.9 1.3 1.3 2.7 2.7
2014 7.7 8.6 18.5 36 2.1 1.3 2.3 2.8
2015 9.2 8.5 17.4 34 3.9 1.1 2 3.2
2016 7.7 9.2 17.8 33.5 4.3 1.2 1.9 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.