3595_0632
3595_0632
kommunefakta
2018-02-19T19:19:00.000Z
no
Rollag kommune

Kommunefakta

Rollag - 0632 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 404 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 30
5-9 år 28 27
10-14 år 38 31
15-19 år 60 49
20-24 år 48 42
25-29 år 33 24
30-34 år 34 36
35-39 år 42 24
40-44 år 34 39
45-49 år 45 47
50-54 år 48 41
55-59 år 57 60
60-64 år 58 49
65-69 år 48 49
70-74 år 36 45
75-79 år 24 36
80-84 år 29 11
85-89 år 15 26
90-94 år 5 15
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 14 0 7 15 28 0 0 0 0
2017 5 15 0 7 17 31 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rollag
Selveier 79.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rollag
Jordbruk, skogbruk og fiske 40
Sekundærnæringer 215
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 182
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 39
Undervisning 74
Helse- og sosialtjenester 149
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 361000 514000 279000
2006 162000 370000 531000 302000
2007 178000 399000 563000 331000
2008 195000 445000 607000 340000
2009 207000 419000 624000 309000
2010 215000 446000 663000 359000
2011 230000 491000 680000 328000
2012 239000 492000 700000 331000
2013 250000 513000 759000 346000
2014 256000 528000 751000 332000
2015 261000 551000 750000 348000
2016 261000 585000 742000 372000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rollag
Grunnskolenivå 350
Videregående skole-nivå 547
Universitets- og høgskolenivå kort 212
Universitets- og høgskolenivå lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rollag
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.9 2.3 5.8
2010K3 4.7 2.5 7.2
2010K4 4.7 3.2 6.5
2011K1 5.3 3.7 7.1
2011K2 5.2 3.4 7.2
2011K3 4.3 3.1 5.9
2011K4 4.9 3.9 6.3
2012K1 4.8 3.6 6.3
2012K2 4.2 3.7 4.9
2012K3 4.8 4.7 4.8
2012K4 5.2 4.9 5.6
2013K1 5.6 5.7 5.4
2013K2 6.1 4.2 8.4
2013K3 5.7 3.9 8.1
2013K4 5.7 4.1 7.7
2014K1 5.2 4 6.9
2014K2 5 3.9 6.6
2014K3 6.2 4.4 8.7
2014K4 6.7 4.1 10.1
2015K1 7.3 4.9 10.4
2015K2 5.2 4.6 6
2015K3 4.5 3.9 5.3
2015K4 6.5 5.9 7.3
2016K1 5.4 4.3 6.7
2016K2 4.2 2.4 6.4
2016K3 4.5 3.6 5.7
2016K4 4.2 3.7 4.8
2017K1 5.1 4.1 6.3
2017K2 5.6 4.8 6.6
2017K3 5.4 4.3 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14.5 5.7 18.5 26.8 1.2 1.5 4.3 2
2008 12.4 5 17 24.9 1.2 1.3 3.7 12.2
2009 12.5 5.1 16.4 23.7 0.3 2.1 3.2 2.4
2010 11.8 4.8 16.4 24.7 1.2 1.3 3.2 7.2
2011 11.3 4.9 15.2 33.3 1.5 1.6 3.3 2.2
2012 10.7 5 14.9 33.8 1.8 1.7 3.3 2.5
2013 10.2 4.6 14.4 32.7 2.3 2.1 2.9 1.9
2014 9.8 4.3 13.8 31.7 9.3 1.8 3.1 2.3
2015 9.7 4.2 14.3 29.8 2.9 1.8 3 1.9
2016 9 4.6 13.7 29.7 4.3 1.7 3.3 1.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.