3595_0528
3595_0528
kommunefakta
2017-10-17T00:20:00.000Z
no
Østre Toten kommune

Kommunefakta

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

14 874 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 364 401
5-9 år 390 369
10-14 år 428 401
15-19 år 432 440
20-24 år 489 388
25-29 år 421 377
30-34 år 386 372
35-39 år 398 394
40-44 år 525 520
45-49 år 608 574
50-54 år 544 501
55-59 år 548 511
60-64 år 526 438
65-69 år 463 502
70-74 år 378 429
75-79 år 253 286
80-84 år 179 219
85-89 år 104 175
90-94 år 45 78
95-99 år 5 25
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 37 184 361 47 63 32 21 44 4 5
2017 42 194 375 46 47 27 24 46 3 5

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  137 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  162 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  5 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  44 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Østre Toten
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Østre Toten
Jordbruk, skogbruk og fiske 366
Sekundærnæringer 1706
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2349
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 316
Undervisning 588
Helse- og sosialtjenester 1746
Personlig tjenesteyting 159

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 353000 485000 257000
2006 167000 371000 511000 271000
2007 181000 403000 549000 295000
2008 195000 431000 597000 320000
2009 203000 437000 608000 318000
2010 212000 460000 630000 332000
2011 219000 482000 654000 342000
2012 229000 505000 671000 352000
2013 241000 521000 688000 369000
2014 247000 541000 708000 380000
2015 251000 557000 722000 384000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Østre Toten
Grunnskolenivå 3921
Videregående skole-nivå 5260
Universitets- og høgskolenivå kort 2318
Universitets- og høgskolenivå lang 556
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 71

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 136 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Østre Toten
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  250 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.9 8.3 24.7 39.1 2.2 2 6.3 2.4
2008 6.1 8.9 24.1 38.7 2.2 1.8 5.9 3.6
2009 6.4 9.8 22.4 38.4 2.5 1.7 5.6 2.4
2010 5.8 10.3 22.9 38 2.6 2.1 5.6 2.3
2011 6.1 10 22 39.5 2.4 2.5 5.6 2.6
2012 5.9 10.2 21.6 42.9 2.1 3 5.3 2.3
2013 5.3 9.7 20.9 42.1 2.3 3 5.6 2.3
2014 5.8 10.5 21.3 42.1 2.5 2.9 5.8 2.4
2015 5.3 10.4 21.2 40 2.6 3.1 5.9 2.5
2016 5.1 10.4 20.8 40.3 2.7 3.3 6.6 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  49 125 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.