3595_0217
3595_0217
kommunefakta
2017-11-20T10:34:00.000Z
no
Oppegård kommune

Kommunefakta

Oppegård - 0217 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

27 148 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 795 748
5-9 år 983 975
10-14 år 938 917
15-19 år 909 875
20-24 år 778 659
25-29 år 635 659
30-34 år 669 683
35-39 år 828 864
40-44 år 1037 1026
45-49 år 1017 1071
50-54 år 964 994
55-59 år 913 925
60-64 år 758 731
65-69 år 683 692
70-74 år 605 669
75-79 år 383 469
80-84 år 224 334
85-89 år 161 228
90-94 år 45 101
95-99 år 11 31
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 334 113 456 140 76 149 100 114 328 134
2017 340 99 433 149 87 159 96 118 355 128

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  257 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  162 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  97 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  5 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Oppegård
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 6.9
Leier 9.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Oppegård
Jordbruk, skogbruk og fiske 7
Sekundærnæringer 1329
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6822
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1287
Undervisning 928
Helse- og sosialtjenester 2130
Personlig tjenesteyting 668

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 207000 456000 620000 305000
2006 217000 473000 650000 320000
2007 232000 517000 699000 352000
2008 248000 553000 750000 376000
2009 250000 550000 762000 384000
2010 258000 575000 783000 397000
2011 264000 603000 814000 405000
2012 276000 629000 845000 408000
2013 284000 659000 881000 428000
2014 292000 686000 919000 432000
2015 303000 694000 939000 438000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Oppegård
Grunnskolenivå 4163
Videregående skole-nivå 7203
Universitets- og høgskolenivå kort 6241
Universitets- og høgskolenivå lang 2863
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 108

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 102 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Oppegård
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.6 3.3 6
2010K2 4.5 3.3 5.8
2010K3 4.9 3.8 6.3
2010K4 4.9 3.6 6.3
2011K1 4.9 3.5 6.6
2011K2 4.7 3.3 6.2
2011K3 4.5 3.5 5.8
2011K4 4.4 3.2 5.7
2012K1 4.9 3.5 6.5
2012K2 4.8 3.6 6.1
2012K3 4.7 3.6 6
2012K4 4.9 3.4 6.6
2013K1 4.9 3.4 6.5
2013K2 4.5 3.3 5.8
2013K3 4.7 3.5 6.1
2013K4 4.7 3.3 6.3
2014K1 4.9 3.6 6.4
2014K2 4.2 3.2 5.4
2014K3 4.7 3.8 5.6
2014K4 4.4 3.2 5.7
2015K1 4.6 3.2 6
2015K2 4.1 2.9 5.5
2015K3 4.4 3.3 5.6
2015K4 4.5 3.2 5.9
2016K1 4.7 3.4 6.1
2016K2 4.3 3 5.8
2016K3 4.6 3.1 6.2
2016K4 4.7 3 6.4
2017K1 4.8 3.2 6.5
2017K2 4.4 3.1 5.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 14 22.2 24.2 3.3 2.1 8.5 3.9
2008 6 15.6 22.5 26.5 3.3 2.3 7.2 4.2
2009 5.4 14.9 22.7 25.4 3.4 2.3 7.9 4.1
2010 5.2 14.2 22.6 26.2 3.8 2.5 8.4 3.9
2011 5.3 14.4 22.3 27.4 3.9 3.1 6.6 3.7
2012 5.4 15.1 21.5 29.6 3.6 3.4 6.1 3.8
2013 5.7 14.6 21 29.2 3.5 2.8 6.1 3.9
2014 5.8 14.9 19.8 30.4 3.5 2.7 6.1 3.9
2015 6 14.8 20.2 29.3 3.6 2.7 5.4 3.8
2016 6.3 14.5 19.5 30.3 4 2.9 5.2 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  55 359 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.