3595_0807
3595_0807
kommunefakta
2017-11-20T10:28:00.000Z
no
Notodden kommune

Kommunefakta

Notodden - 0807 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

12 717 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 348 309
5-9 år 375 336
10-14 år 375 346
15-19 år 404 363
20-24 år 451 377
25-29 år 390 427
30-34 år 370 346
35-39 år 373 310
40-44 år 420 402
45-49 år 442 415
50-54 år 448 431
55-59 år 434 409
60-64 år 446 427
65-69 år 368 361
70-74 år 303 353
75-79 år 199 261
80-84 år 132 167
85-89 år 91 174
90-94 år 51 95
95-99 år 3 25
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 43 107 183 44 101 144 35 32 6 45
2017 41 112 202 43 123 142 47 47 5 46

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  137 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  134 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  35 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -32 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Notodden
Selveier 75
Andels- / aksjeeier 5.5
Leier 19.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Notodden
Jordbruk, skogbruk og fiske 85
Sekundærnæringer 1353
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1685
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 255
Undervisning 639
Helse- og sosialtjenester 1501
Personlig tjenesteyting 174

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 359000 493000 263000
2006 171000 378000 523000 286000
2007 186000 405000 558000 302000
2008 201000 449000 595000 316000
2009 207000 450000 609000 321000
2010 216000 473000 630000 329000
2011 226000 498000 650000 344000
2012 235000 524000 664000 350000
2013 245000 534000 696000 352000
2014 255000 553000 703000 370000
2015 258000 572000 723000 372000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Notodden
Grunnskolenivå 3184
Videregående skole-nivå 4315
Universitets- og høgskolenivå kort 2138
Universitets- og høgskolenivå lang 546
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 79

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 117 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Notodden
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 8 7 9.2
2010K2 7.7 6.2 9.6
2010K3 8.9 7.7 10.3
2010K4 7.8 6.4 9.5
2011K1 7.7 6.3 9.4
2011K2 7.1 5.6 8.9
2011K3 7.5 6.1 9.2
2011K4 6.9 5.6 8.4
2012K1 7.4 6.2 9
2012K2 6.6 5.3 8.2
2012K3 7.4 6.2 8.9
2012K4 7.1 6 8.5
2013K1 7.5 6.1 9.1
2013K2 6.6 5.5 8
2013K3 7 6.3 8
2013K4 6.7 5.4 8.3
2014K1 6.9 5.7 8.4
2014K2 6.3 5.1 7.7
2014K3 7.2 6.3 8.3
2014K4 7.4 5.9 9.2
2015K1 8.2 6.3 10.4
2015K2 6.6 5.4 8
2015K3 6.8 5.7 8.1
2015K4 7 5.9 8.2
2016K1 7.1 5.6 8.8
2016K2 5.8 4.4 7.4
2016K3 6.6 5.3 8
2016K4 6.8 5.7 7.9
2017K1 6.8 5.6 8.2
2017K2 6.5 5.4 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 8.2 19.5 36.2 3.9 1.6 5.1 4.7
2008 7.3 8.4 19.5 37.2 4 1.9 5 4.4
2009 5.4 8.5 20 38.3 4.6 1.9 5 4.2
2010 5.6 8.8 20 37.8 4.6 1.8 5.3 3.7
2011 5.6 8.5 19.3 37 4.4 3.1 5.7 4.1
2012 5.5 8.2 18.7 37.2 4.7 3.8 5.1 3.8
2013 5.3 8.3 18.8 37.9 4.8 4 4.8 3.2
2014 5.2 8.6 18.5 37 4.7 3.8 5.1 3.5
2015 5.8 8.7 18.2 33.5 5.2 4 5 3.5
2016 5.6 8.2 18.2 32.3 5.5 4 5.3 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  84 209 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.