3595_0633
3595_0633
kommunefakta
2018-02-20T00:45:00.000Z
no
Nore og Uvdal kommune

Kommunefakta

Nore og Uvdal - 0633 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 499 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 57 48
5-9 år 67 58
10-14 år 74 58
15-19 år 103 81
20-24 år 101 62
25-29 år 71 57
30-34 år 65 55
35-39 år 59 50
40-44 år 69 78
45-49 år 104 88
50-54 år 101 91
55-59 år 89 91
60-64 år 95 80
65-69 år 90 74
70-74 år 72 67
75-79 år 40 55
80-84 år 37 62
85-89 år 20 26
90-94 år 5 24
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 25 38 14 12 24 9 0 0 0
2017 6 22 33 14 21 21 9 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Selveier 77.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 85
Sekundærnæringer 457
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 301
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 75
Undervisning 131
Helse- og sosialtjenester 273
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 147000 334000 472000 261000
2006 154000 339000 478000 281000
2007 173000 375000 517000 289000
2008 189000 402000 565000 362000
2009 193000 404000 611000 335000
2010 199000 425000 600000 335000
2011 212000 449000 627000 345000
2012 219000 491000 653000 355000
2013 237000 510000 709000 347000
2014 249000 530000 712000 359000
2015 254000 563000 718000 376000
2016 255000 577000 731000 355000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Grunnskolenivå 654
Videregående skole-nivå 1009
Universitets- og høgskolenivå kort 322
Universitets- og høgskolenivå lang 79
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 2.9 5.8
2010K3 3.9 3.2 4.8
2010K4 4.4 2.9 6.3
2011K1 4.3 3.1 5.9
2011K2 3.7 2.8 4.7
2011K3 3.9 3.2 5
2011K4 3.5 3.1 3.9
2012K1 4.6 4.3 5.1
2012K2 3.8 3.5 4.3
2012K3 4.3 3.7 5.2
2012K4 4.4 4.4 4.5
2013K1 4.8 5.3 4.1
2013K2 3.9 4.2 3.4
2013K3 4.4 4.5 4.3
2013K4 3.4 3 3.9
2014K1 3.4 2.8 4.1
2014K2 2.8 2.6 3.2
2014K3 4.1 3.7 4.6
2014K4 4.8 3.9 6
2015K1 5.3 4.4 6.4
2015K2 4.5 3.8 5.3
2015K3 5.7 4.4 7.5
2015K4 4.8 3.4 6.6
2016K1 5.1 3.1 7.6
2016K2 4.7 2.6 7.4
2016K3 4.4 3.2 6.1
2016K4 4.1 3.6 4.8
2017K1 5.1 3.9 6.7
2017K2 4.3 3.3 5.5
2017K3 4.2 3.3 5.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.5 5.3 16.1 32.1 1.1 2 5.4 4.1
2008 13.6 6.4 16.3 31.1 1.4 2.1 4.7 3.9
2009 13.7 6.2 16.2 30.5 1.5 2.1 4.4 4.2
2010 13.4 6 16.2 30.5 1.2 1.7 4.5 4.4
2011 12.2 6 16.2 31.1 2.7 2.1 4.5 4.2
2012 12.2 6.1 15.3 31 3.1 2.9 4.1 4.7
2013 11.4 5.6 14.6 30.9 1.8 6 3.9 3.8
2014 10.9 5.6 13.5 33.3 2.2 7 3.9 3.8
2015 9.4 5.4 14.7 31.7 1.9 2.4 3.8 3.9
2016 8.6 5.4 14.2 33 2.2 3.2 4 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.