3595_0542
3595_0542
kommunefakta
2018-02-19T19:18:00.000Z
no
Nord-Aurdal kommune

Kommunefakta

Nord-Aurdal - 0542 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 449 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 159 139
5-9 år 181 151
10-14 år 160 197
15-19 år 212 189
20-24 år 202 171
25-29 år 206 187
30-34 år 153 145
35-39 år 193 168
40-44 år 229 211
45-49 år 232 219
50-54 år 224 225
55-59 år 217 236
60-64 år 215 230
65-69 år 256 240
70-74 år 174 193
75-79 år 100 128
80-84 år 80 85
85-89 år 41 73
90-94 år 15 36
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 2 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 80 66 38 26 15 8 22 0 3
2017 18 81 73 33 34 15 9 20 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 158
Sekundærnæringer 571
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1358
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 160
Undervisning 280
Helse- og sosialtjenester 703
Personlig tjenesteyting 120

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 369000 473000 271000
2006 173000 380000 492000 274000
2007 192000 415000 535000 313000
2008 201000 450000 568000 309000
2009 204000 459000 578000 306000
2010 214000 480000 598000 323000
2011 222000 502000 615000 330000
2012 230000 525000 637000 349000
2013 241000 546000 665000 341000
2014 248000 576000 680000 362000
2015 256000 583000 710000 372000
2016 267000 580000 734000 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Grunnskolenivå 1533
Videregående skole-nivå 2441
Universitets- og høgskolenivå kort 1028
Universitets- og høgskolenivå lang 232
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 5.7 6.8
2010K3 6.8 5.7 8
2010K4 7.1 6.4 7.8
2011K1 7.2 6.6 7.7
2011K2 6.9 6 7.9
2011K3 7.3 6.2 8.5
2011K4 6.3 4.9 7.9
2012K1 7 5.3 8.8
2012K2 6.9 4.8 9.1
2012K3 6.9 4.7 9.4
2012K4 7.5 5.5 9.6
2013K1 8.1 6.6 9.7
2013K2 6.8 5.7 7.9
2013K3 6.4 5.9 7.1
2013K4 6.9 6.3 7.6
2014K1 6.9 6.3 7.6
2014K2 6.8 5.9 7.8
2014K3 6.4 5.5 7.4
2014K4 6.5 5 8.2
2015K1 7.6 5.5 9.7
2015K2 6.7 4.7 8.8
2015K3 6.2 4.8 7.7
2015K4 5.7 4.8 6.8
2016K1 6.1 4.5 7.7
2016K2 6 4.4 7.7
2016K3 6.2 5 7.4
2016K4 6.1 4.8 7.7
2017K1 7 5.5 8.6
2017K2 6.2 4.8 7.8
2017K3 6.6 4.9 8.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 6.5 18.6 32.1 3.5 1.8 9.6 3.7
2008 8.3 7.4 16.9 32 3.2 1.6 10.2 3.7
2009 7.9 7.4 16.7 30.9 4 1.6 7.7 4.7
2010 7.5 8.1 16.4 31.4 4 2 6.9 3.9
2011 7.2 8 15.7 30.8 3.8 2 7.2 4.9
2012 6.5 8.2 14.7 32.9 3.3 2.2 6.7 4.1
2013 6.2 7.7 13.6 32 3.2 1.9 7.4 4.1
2014 6 7.7 14.4 33.6 3.4 2.1 7.3 4.2
2015 5.5 7 12.7 33.6 3.1 2 6.8 4.2
2016 5.5 6.7 12.2 34.6 3.5 2.3 6.3 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.