3595_1740
3595_1740
kommunefakta
2018-02-20T00:33:00.000Z
no
Namsskogan kommune

Kommunefakta

Namsskogan - 1740 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 906 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 14 12
5-9 år 31 23
10-14 år 27 17
15-19 år 37 27
20-24 år 20 24
25-29 år 18 9
30-34 år 14 18
35-39 år 23 25
40-44 år 24 20
45-49 år 30 39
50-54 år 33 30
55-59 år 31 28
60-64 år 36 28
65-69 år 29 27
70-74 år 32 31
75-79 år 20 27
80-84 år 14 16
85-89 år 13 17
90-94 år 1 6
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 9 8 4 0 0 3 0 0 0
2017 5 3 6 5 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Namsskogan (-2017)
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Namsskogan (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 43
Sekundærnæringer 95
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 103
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 31
Undervisning 30
Helse- og sosialtjenester 85
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 151000 312000 484000 258000
2006 161000 324000 489000 267000
2007 176000 364000 535000 285000
2008 188000 397000 616000 343000
2009 199000 408000 603000 365000
2010 208000 424000 615000 358000
2011 211000 475000 648000 343000
2012 220000 488000 696000 366000
2013 242000 511000 757000 354000
2014 243000 524000 715000 384000
2015 250000 531000 812000 378000
2016 245000 540000 808000 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Namsskogan (-2017)
Grunnskolenivå 277
Videregående skole-nivå 312
Universitets- og høgskolenivå kort 102
Universitets- og høgskolenivå lang 11
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Namsskogan (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 46.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 3.3 8.9
2010K3 6.3 4.5 8.6
2010K4 4.4 3.2 5.7
2011K1 4.8 3.8 6
2011K2 4.3 2.1 6.8
2011K3 4.3 2.5 6.3
2011K4 4.3 2.7 6.1
2012K1 4.3 1.6 7.1
2012K2 5.3 3.6 7.1
2012K3 4.4 5 3.7
2012K4 5.1 4.6 5.6
2013K1 7.4 6.8 8.1
2013K2 7.9 6.4 9.6
2013K3 8.2 7.1 9.4
2013K4 6.1 5 7.3
2014K1 7.4 5.9 9.1
2014K2 7.3 5.1 10
2014K3 6.8 5.1 8.8
2014K4 6.4 5 8.1
2015K1 8.7 8.5 8.9
2015K2 5.8 5.3 6.2
2015K3 5 5.1 4.9
2015K4 4.8 3.7 6
2016K1 6.2 5 7.2
2016K2 5.3 3.8 6.7
2016K3 4.5 2.9 6.3
2016K4 4.8 2.6 7.2
2017K1 4.8 3.6 6.2
2017K2 4.7 3.6 5.8
2017K3 5.7 5.6 5.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.3 5.4 17.5 30 1.4 1 3.4 3.9
2008 12.6 5.7 19.3 31.4 1.4 0.6 3.1 3.6
2009 12.7 6.2 16.5 31.6 1.6 0.8 3 3.6
2010 12.2 6.6 18.2 31.8 1.2 1.6 3.1 3.7
2011 12.2 6.5 17 30.8 1.2 2.4 3.1 4.4
2012 13.4 6.7 18 33 1.2 2.3 3 4
2013 10.4 6.5 16.7 32.2 1.3 3.8 2.7 3.8
2014 10.5 6.7 16.1 34.5 1.4 2.6 2.8 3.8
2015 10.8 5.8 16 32.1 2 2.7 3 3.7
2016 9.8 6.1 16.6 31.6 4.7 2.1 3 4.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.