3595_1703
3595_1703
kommunefakta
2018-02-20T00:21:00.000Z
no
Namsos kommune

Kommunefakta

Namsos - 1703 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 074 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 387 367
5-9 år 444 363
10-14 år 441 411
15-19 år 494 461
20-24 år 457 418
25-29 år 416 407
30-34 år 360 367
35-39 år 360 352
40-44 år 376 430
45-49 år 440 468
50-54 år 449 445
55-59 år 398 394
60-64 år 372 396
65-69 år 369 376
70-74 år 311 325
75-79 år 178 201
80-84 år 115 167
85-89 år 72 142
90-94 år 33 67
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 13 87 84 84 102 35 21 3 0
2017 45 15 104 83 80 101 35 31 0 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Namsos (-2017)
Selveier 80.7
Andels- / aksjeeier 4.5
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Namsos (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 192
Sekundærnæringer 1106
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2073
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 296
Undervisning 564
Helse- og sosialtjenester 1981
Personlig tjenesteyting 182

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 374000 501000 268000
2006 180000 396000 521000 275000
2007 199000 426000 566000 298000
2008 212000 458000 609000 326000
2009 216000 471000 622000 333000
2010 222000 487000 632000 333000
2011 236000 515000 664000 340000
2012 243000 533000 689000 350000
2013 252000 549000 718000 360000
2014 258000 572000 744000 368000
2015 265000 600000 762000 385000
2016 270000 606000 783000 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Namsos (-2017)
Grunnskolenivå 2943
Videregående skole-nivå 4203
Universitets- og høgskolenivå kort 2424
Universitets- og høgskolenivå lang 552
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 71

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Namsos (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 6.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 35.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.3 5.9 9
2010K3 8.1 6.6 9.9
2010K4 7.6 6.1 9.4
2011K1 7.8 6.1 9.8
2011K2 7.5 5.9 9.5
2011K3 7.5 6.2 9.2
2011K4 6.8 5.2 8.7
2012K1 6.9 5.5 8.5
2012K2 6.9 5.5 8.6
2012K3 7.5 6.2 9.2
2012K4 7.3 5.6 9.3
2013K1 7.6 5.9 9.6
2013K2 7 5.6 8.5
2013K3 7.4 6.4 8.6
2013K4 6.9 5.9 8
2014K1 6.7 5.5 8.1
2014K2 6.5 4.9 8.3
2014K3 6.6 4.8 8.8
2014K4 6.5 4.9 8.4
2015K1 7.3 5.9 8.9
2015K2 6.7 5.1 8.5
2015K3 6.7 5.5 8.1
2015K4 6.8 5.4 8.3
2016K1 6.4 4.9 8
2016K2 5.9 3.9 8
2016K3 6.5 4.5 8.8
2016K4 7 5.4 8.7
2017K1 7.2 5.4 9.2
2017K2 6.8 5.3 8.5
2017K3 6.9 5.3 8.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.3 8.5 20.1 26.8 3.4 2.8 8.5 4.9
2008 5.2 9 20 28 3.9 1 6.4 5.3
2009 5.1 9.1 19.9 26.3 3.8 1 7.7 5.4
2010 5.4 10 20.2 27 4.1 2.5 7.6 5.4
2011 5.3 10.1 20 26.5 5.1 2.9 5.6 7.3
2012 5.1 10.3 19.1 28.3 4.6 3.1 7.3 7.5
2013 6.2 9.1 19.1 28.1 4.5 4 7.2 7.1
2014 5.2 10.7 19.9 31.4 3.3 2.4 7.7 7.1
2015 5 10.4 19.9 29.2 3.6 2.8 8.1 6.9
2016 5.4 10.2 19.3 30 3.7 2.8 8 6.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.