3595_1751
3595_1751
kommunefakta
2018-02-21T17:47:00.000Z
no
Nærøy kommune

Kommunefakta

Nærøy - 1751 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 071 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 177 131
5-9 år 146 139
10-14 år 152 136
15-19 år 180 161
20-24 år 194 160
25-29 år 164 134
30-34 år 144 147
35-39 år 141 105
40-44 år 161 122
45-49 år 182 194
50-54 år 192 193
55-59 år 190 156
60-64 år 160 130
65-69 år 165 150
70-74 år 133 141
75-79 år 107 85
80-84 år 55 70
85-89 år 37 57
90-94 år 12 25
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 22 37 43 31 38 39 28 0 0 0
2017 24 42 46 29 50 38 28 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nærøy (-2017)
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nærøy (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 316
Sekundærnæringer 475
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 826
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 175
Helse- og sosialtjenester 472
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 331000 487000 270000
2006 161000 353000 502000 287000
2007 175000 382000 552000 301000
2008 188000 402000 609000 308000
2009 195000 413000 615000 305000
2010 206000 450000 635000 331000
2011 216000 471000 657000 339000
2012 225000 497000 676000 357000
2013 239000 508000 717000 354000
2014 243000 531000 732000 362000
2015 251000 561000 750000 349000
2016 255000 564000 757000 362000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nærøy (-2017)
Grunnskolenivå 1485
Videregående skole-nivå 1797
Universitets- og høgskolenivå kort 625
Universitets- og høgskolenivå lang 137
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nærøy (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 46
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.5 5.9 9.4
2010K3 8.5 7 10.4
2010K4 6.6 5.2 8.4
2011K1 6.5 5.3 7.9
2011K2 6.7 5.4 8.4
2011K3 7.1 5.7 8.9
2011K4 6.9 5.3 9
2012K1 7.2 5.7 9
2012K2 6.5 5.2 8.1
2012K3 7.1 6.1 8.5
2012K4 6.9 5.3 9
2013K1 7.4 6.3 8.7
2013K2 6.2 5.6 7.1
2013K3 7.2 6 8.8
2013K4 7.6 6.4 9
2014K1 8 6.2 10.3
2014K2 7.6 6.1 9.4
2014K3 8.8 7.3 10.7
2014K4 8.3 7.4 9.6
2015K1 8.3 7.4 9.4
2015K2 6.7 5.1 8.6
2015K3 6.9 5.8 8.4
2015K4 6.4 5.2 7.8
2016K1 6.5 5.1 8.1
2016K2 6.2 4.9 7.8
2016K3 6.2 5 7.8
2016K4 6.5 5.1 8.2
2017K1 6.8 5.4 8.7
2017K2 7.5 6.1 9.3
2017K3 7 5.7 8.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.1 8.6 21.8 32.8 2.2 1.9 7.3 2.6
2008 9.3 7.9 21.5 33.9 2.6 1.7 4.7 2.4
2009 9.2 7.2 20.9 32.7 2.6 2 6.3 3.3
2010 8.2 7.1 20.6 32.5 2.8 2.1 6.7 3.1
2011 9 8.2 23.4 32.8 3.6 2.3 5 2.7
2012 9 9 22.2 34.1 3.9 1.8 6.4 2.1
2013 8.5 8.7 19 32.2 4.7 2 6.4 1.9
2014 9.5 8.7 18.6 32.4 5.9 2 6.8 1.9
2015 8.1 8.8 19.3 30.3 6.2 1.9 6.8 1.6
2016 8.7 9.5 17.6 31 7.5 1.9 7.1 1.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.