3595_1112
3595_1112
kommunefakta
2018-02-21T17:45:00.000Z
no
Lund kommune

Kommunefakta

Lund - 1112 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 245 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 103 104
5-9 år 108 111
10-14 år 119 97
15-19 år 113 135
20-24 år 131 99
25-29 år 95 97
30-34 år 91 93
35-39 år 96 76
40-44 år 105 86
45-49 år 117 103
50-54 år 104 110
55-59 år 107 106
60-64 år 101 91
65-69 år 89 92
70-74 år 53 65
75-79 år 51 56
80-84 år 37 39
85-89 år 14 20
90-94 år 6 20
95-99 år 5 14
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 0 31 20 20 4 7 0 0 0
2017 3 3 29 23 10 3 8 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lund
Selveier 88.2
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 11.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lund
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 652
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 315
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 59
Undervisning 126
Helse- og sosialtjenester 310
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 368000 491000 288000
2006 173000 370000 516000 313000
2007 211000 425000 559000 297000
2008 225000 439000 607000 336000
2009 221000 469000 605000 341000
2010 231000 483000 631000 328000
2011 240000 525000 656000 312000
2012 249000 544000 672000 347000
2013 260000 569000 703000 361000
2014 267000 580000 705000 372000
2015 275000 590000 723000 395000
2016 268000 598000 713000 372000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lund
Grunnskolenivå 806
Videregående skole-nivå 1200
Universitets- og høgskolenivå kort 419
Universitets- og høgskolenivå lang 71
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 3.9 7.6
2010K3 6.3 4.6 8.6
2010K4 6.4 5.1 8.2
2011K1 7.7 6.7 9
2011K2 6.3 5.7 7.2
2011K3 5.3 4.3 6.8
2011K4 4.1 3.1 5.6
2012K1 3.6 3.2 4.3
2012K2 3.1 2.3 4.5
2012K3 3.6 2.9 4.6
2012K4 4.4 3.7 5.5
2013K1 5.1 4.4 6
2013K2 4.4 3.7 5.3
2013K3 5.1 4.9 5.3
2013K4 4.6 4.1 5.2
2014K1 4.7 3.4 6.5
2014K2 5 3.6 7.1
2014K3 5.3 4.3 6.6
2014K4 5.9 4.9 7.5
2015K1 5.8 4.6 7.3
2015K2 4.7 4 5.7
2015K3 4.9 4.3 5.6
2015K4 5.4 4.5 6.6
2016K1 5 4.1 6.2
2016K2 4.8 3.9 5.8
2016K3 5.3 5.2 5.5
2016K4 5.4 4.9 6.1
2017K1 5.6 4.2 7.3
2017K2 4.4 3.5 5.5
2017K3 4.1 3.3 5.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 7.8 25.7 29.3 2 1 3.6 5.5
2008 7.8 8.4 24.8 29.9 2.3 1.1 3.6 5.5
2009 7.6 10.7 23.5 29 2.1 1.3 3.3 4.6
2010 6.9 10.7 21.1 28.7 3 1.5 3.4 4.8
2011 6.9 10.9 20.9 29.3 2 1.3 3.2 4.3
2012 6.8 10.8 21.6 29.8 2.9 1.7 3.7 4.7
2013 7.3 11.7 22.6 32 2.9 2.9 3.4 5.2
2014 7.1 12.2 22.2 35.2 2.9 3.3 1.9 6.3
2015 7 12.2 22.2 32.1 2.6 3.3 3.5 6
2016 7.1 12.3 23.4 33.6 2.8 2.6 2.5 6.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.