3595_0514
3595_0514
kommunefakta
2018-02-21T18:00:00.000Z
no
Lom kommune

Kommunefakta

Lom - 0514 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 342 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 63
5-9 år 56 50
10-14 år 76 65
15-19 år 72 72
20-24 år 75 61
25-29 år 64 53
30-34 år 62 56
35-39 år 69 66
40-44 år 58 75
45-49 år 87 64
50-54 år 89 81
55-59 år 98 91
60-64 år 92 85
65-69 år 78 63
70-74 år 65 69
75-79 år 44 37
80-84 år 32 45
85-89 år 24 27
90-94 år 10 16
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 6 6 20 14 26 3 4 0 0
2017 5 6 6 18 17 31 3 4 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lom
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lom
Jordbruk, skogbruk og fiske 174
Sekundærnæringer 255
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 337
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 93
Helse- og sosialtjenester 222
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 144000 333000 446000 264000
2006 154000 358000 471000 269000
2007 169000 390000 522000 299000
2008 195000 411000 559000 293000
2009 198000 396000 564000 309000
2010 206000 427000 596000 348000
2011 215000 451000 613000 377000
2012 223000 492000 633000 381000
2013 239000 507000 664000 363000
2014 251000 533000 691000 374000
2015 250000 553000 711000 406000
2016 256000 553000 730000 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lom
Grunnskolenivå 511
Videregående skole-nivå 999
Universitets- og høgskolenivå kort 357
Universitets- og høgskolenivå lang 62
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lom
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 49.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4 2.3 6
2010K3 4.8 4 5.8
2010K4 5.1 4.2 6.1
2011K1 4.8 3.7 6.1
2011K2 4.8 3.2 6.6
2011K3 3.9 3.2 4.6
2011K4 5.3 5 5.6
2012K1 5.2 4.4 6.1
2012K2 5.1 4.4 5.9
2012K3 5.1 4 6.4
2012K4 6.3 5 7.8
2013K1 7 6.3 7.8
2013K2 5.2 4.3 6.1
2013K3 5 4.1 6
2013K4 4.7 4.6 4.7
2014K1 6.3 5.6 7.2
2014K2 5.7 4.4 7.2
2014K3 4.5 2.9 6.5
2014K4 4.7 2.7 7.1
2015K1 6.2 4.1 8.5
2015K2 5.3 3.5 7.3
2015K3 5.2 4 6.4
2015K4 6.1 5.3 7
2016K1 6.8 5.4 8.3
2016K2 4.9 3.6 6.4
2016K3 4.9 4.7 5.2
2016K4 4.6 4.7 4.5
2017K1 5.3 4.7 5.9
2017K2 4.3 2.3 6.4
2017K3 4.9 3 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.5 5.8 19.2 33.9 1.1 0.9 5.1 4
2008 9.9 7 17.8 34.7 1.2 1 5.2 3.7
2009 9.7 7.2 18.2 32.6 1.9 1.2 5.2 4.1
2010 9.6 7 17 32.2 2.3 1.2 5 3.8
2011 7.2 6.7 15.9 33.8 3.3 1 5 3.2
2012 6.2 6.8 16.3 35.4 3 1.2 4.9 2.9
2013 6.3 6.3 16.4 33.3 2.8 1.3 5 4.2
2014 7.3 6.6 16.9 34.2 3.5 0.8 5.2 5.5
2015 6.2 6.6 17.2 32.2 3.7 0.6 5.1 5.5
2016 7.1 7.9 16.3 36.2 4.4 0.7 5.1 5.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.