3595_0514
3595_0514
kommunefakta
2017-11-22T04:59:00.000Z
no
Lom kommune

Kommunefakta

Lom - 0514 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

2 342 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 65 63
5-9 år 56 50
10-14 år 76 65
15-19 år 72 72
20-24 år 75 61
25-29 år 64 53
30-34 år 62 56
35-39 år 69 66
40-44 år 58 75
45-49 år 87 64
50-54 år 89 81
55-59 år 98 91
60-64 år 92 85
65-69 år 78 63
70-74 år 65 69
75-79 år 44 37
80-84 år 32 45
85-89 år 24 27
90-94 år 10 16
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 6 6 20 14 26 3 4 0 0
2017 5 6 6 18 17 31 3 4 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  29 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  22 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  5 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -14 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lom
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lom
Jordbruk, skogbruk og fiske 174
Sekundærnæringer 255
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 337
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 93
Helse- og sosialtjenester 222
Personlig tjenesteyting 33

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 144000 333000 446000 264000
2006 154000 358000 471000 269000
2007 169000 390000 522000 299000
2008 195000 411000 559000 293000
2009 198000 396000 564000 309000
2010 206000 427000 596000 348000
2011 215000 451000 613000 377000
2012 223000 492000 633000 381000
2013 239000 507000 664000 363000
2014 251000 533000 691000 374000
2015 250000 553000 711000 406000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lom
Grunnskolenivå 511
Videregående skole-nivå 999
Universitets- og høgskolenivå kort 357
Universitets- og høgskolenivå lang 62
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

4 165 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lom
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 49.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.2 3 7.9
2010K2 4 2.3 6
2010K3 4.8 4 5.8
2010K4 5.1 4.2 6.1
2011K1 4.8 3.7 6.1
2011K2 4.8 3.2 6.6
2011K3 3.9 3.2 4.6
2011K4 5.3 5 5.6
2012K1 5.2 4.4 6.1
2012K2 5.1 4.4 5.9
2012K3 5.1 4 6.4
2012K4 6.3 5 7.8
2013K1 7 6.3 7.8
2013K2 5.2 4.3 6.1
2013K3 5 4.1 6
2013K4 4.7 4.6 4.7
2014K1 6.3 5.6 7.2
2014K2 5.7 4.4 7.2
2014K3 4.5 2.9 6.5
2014K4 4.7 2.7 7.1
2015K1 6.2 4.1 8.5
2015K2 5.3 3.5 7.3
2015K3 5.2 4 6.4
2015K4 6.1 5.3 7
2016K1 6.8 5.4 8.3
2016K2 4.9 3.6 6.4
2016K3 4.9 4.7 5.2
2016K4 4.6 4.7 4.5
2017K1 5.3 4.7 5.9
2017K2 4.3 2.3 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.5 5.8 19.2 33.9 1.1 0.9 5.1 4
2008 9.9 7 17.8 34.7 1.2 1 5.2 3.7
2009 9.7 7.2 18.2 32.6 1.9 1.2 5.2 4.1
2010 9.6 7 17 32.2 2.3 1.2 5 3.8
2011 7.2 6.7 15.9 33.8 3.3 1 5 3.2
2012 6.2 6.8 16.3 35.4 3 1.2 4.9 2.9
2013 6.3 6.3 16.4 33.3 2.8 1.3 5 4.2
2014 7.3 6.6 16.9 34.2 3.5 0.8 5.2 5.5
2015 6.2 6.6 17.2 32.2 3.7 0.6 5.1 5.5
2016 7.1 7.9 16.3 36.2 4.4 0.7 5.1 5.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  69 558 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.