3595_0626
3595_0626
kommunefakta
2017-09-25T22:18:00.000Z
no
Lier kommune

Kommunefakta

Lier - 0626 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

25 859 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 769 712
5-9 år 895 837
10-14 år 900 824
15-19 år 850 793
20-24 år 735 689
25-29 år 694 620
30-34 år 763 767
35-39 år 923 909
40-44 år 1038 960
45-49 år 1053 952
50-54 år 978 931
55-59 år 839 790
60-64 år 710 692
65-69 år 629 670
70-74 år 612 614
75-79 år 325 390
80-84 år 197 232
85-89 år 124 168
90-94 år 37 84
95-99 år 5 27
100 år eller eldre 2 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 110 173 283
1998K4 92 -87 5
1999K4 65 28 93
2000K4 103 132 235
2001K4 73 -82 -9
2002K4 75 25 100
2003K4 81 -119 -38
2004K4 103 38 141
2005K4 80 70 149
2006K4 56 316 383
2007K4 52 398 443
2008K4 93 78 173
2009K4 67 321 394
2010K4 76 244 313
2011K4 100 499 597
2012K4 103 480 586
2013K4 109 301 412
2014K4 81 118 203
2015K4 75 285 353
2016K4 63 -54 9

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lier
Selveier 72.5
Andels- / aksjeeier 11.3
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lier
Jordbruk, skogbruk og fiske 238
Sekundærnæringer 2393
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5567
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 789
Undervisning 798
Helse- og sosialtjenester 2689
Personlig tjenesteyting 517

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 190000 423000 552000 293000
2006 194000 442000 585000 305000
2007 210000 480000 626000 339000
2008 229000 512000 682000 359000
2009 234000 513000 684000 356000
2010 240000 533000 709000 367000
2011 246000 561000 735000 386000
2012 257000 589000 763000 392000
2013 269000 615000 793000 415000
2014 279000 630000 825000 416000
2015 284000 645000 840000 426000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lier
Grunnskolenivå 5158
Videregående skole-nivå 7570
Universitets- og høgskolenivå kort 5141
Universitets- og høgskolenivå lang 1955
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 138

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 779 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lier
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  545 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 11.7 28.7 28.3 3.8 1.8 4.7 3.2
2008 7.5 12.2 27.3 28.6 4 1.7 4.7 2.8
2009 7.8 12.8 26 27.9 4.9 2 4.7 2.8
2010 7.2 13 26 28 5.2 2.7 4.9 2.8
2011 7.6 13.6 25.4 27.2 4.1 3.3 4.5 2.7
2012 6.7 13.7 24.8 29.5 4.2 3.1 5.3 2.7
2013 6.3 13.2 23.6 28.6 4 3.1 5.3 2.9
2014 6 13.2 23.5 30.2 4.2 3.1 6.6 2.8
2015 5.4 13 23.4 28.9 4.8 3 5.6 3.1
2016 5.7 12.1 24 28.5 4.5 3.2 7.4 3.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  64 305 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.