3595_0512
3595_0512
kommunefakta
2018-02-18T02:09:00.000Z
no
Lesja kommune

Kommunefakta

Lesja - 0512 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 037 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 45 40
5-9 år 60 66
10-14 år 83 50
15-19 år 75 57
20-24 år 50 62
25-29 år 63 44
30-34 år 43 41
35-39 år 57 44
40-44 år 65 64
45-49 år 68 65
50-54 år 65 60
55-59 år 73 80
60-64 år 79 75
65-69 år 79 59
70-74 år 55 60
75-79 år 41 37
80-84 år 33 39
85-89 år 20 33
90-94 år 4 11
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 28 39 18 4 15 0 0 0 0
2017 5 34 41 16 4 16 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lesja
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lesja
Jordbruk, skogbruk og fiske 149
Sekundærnæringer 221
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 297
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 78
Helse- og sosialtjenester 181
Personlig tjenesteyting 25

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 330000 478000 271000
2006 160000 341000 478000 267000
2007 183000 367000 552000 308000
2008 190000 408000 568000 309000
2009 203000 412000 590000 350000
2010 206000 426000 619000 343000
2011 218000 464000 635000 326000
2012 234000 480000 668000 339000
2013 239000 496000 711000 352000
2014 246000 528000 697000 361000
2015 247000 544000 758000 368000
2016 256000 542000 762000 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lesja
Grunnskolenivå 420
Videregående skole-nivå 844
Universitets- og høgskolenivå kort 299
Universitets- og høgskolenivå lang 68
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lesja
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 33.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.5 2.4 4.7
2010K3 3.7 3.1 4.5
2010K4 3.9 2.9 4.9
2011K1 4.2 3.6 5
2011K2 3.7 3.2 4.3
2011K3 3.5 4.1 2.7
2011K4 3.6 3.2 4
2012K1 4.7 4.8 4.7
2012K2 4.7 4.4 5.1
2012K3 4.6 4 5.3
2012K4 5 4.5 5.6
2013K1 4.6 3.7 5.6
2013K2 3.7 3 4.5
2013K3 4.1 3.1 5.2
2013K4 3.7 2.5 5.1
2014K1 3.7 2.5 4.9
2014K2 3.8 2.5 5.3
2014K3 4.4 3.2 5.7
2014K4 3.8 2.8 5.1
2015K1 5.2 4.7 5.7
2015K2 4.6 3.9 5.5
2015K3 5.2 4.6 6
2015K4 4.7 3.7 5.8
2016K1 5.2 3.9 6.6
2016K2 5.4 4.4 6.5
2016K3 5.9 4.8 7
2016K4 5.5 4.4 6.8
2017K1 5.4 4.1 6.8
2017K2 4.5 3 6.2
2017K3 4.8 3.5 6.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.7 7.6 19.3 33.6 2.4 0.7 6.3 3.3
2008 8.8 7.6 18.7 33 2 0.7 6.3 3.2
2009 7.7 7.9 18.1 30.4 1.8 0.7 5.9 3.7
2010 8.1 8.8 17.4 30.2 1.8 0.6 7 4
2011 8.2 9 15.9 29.6 1.7 0.7 6 4.2
2012 8.5 9.5 17.4 32.8 1.6 1 5.7 4.1
2013 8 8.6 17.2 30.3 1.4 1.2 6.7 3.5
2014 8.6 8.7 18.1 32.3 1.7 2 5.8 3.5
2015 8.3 7.8 17.8 30.3 2.2 1.9 6.2 3.8
2016 8.1 7.3 18.1 29.3 2.4 2 6.9 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.