3595_1755
3595_1755
kommunefakta
2018-02-21T17:50:00.000Z
no
Leka kommune

Kommunefakta

Leka - 1755 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 583 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 12 10
5-9 år 9 15
10-14 år 12 17
15-19 år 18 14
20-24 år 23 16
25-29 år 15 8
30-34 år 11 9
35-39 år 10 10
40-44 år 11 19
45-49 år 21 17
50-54 år 22 15
55-59 år 24 24
60-64 år 27 21
65-69 år 26 18
70-74 år 26 28
75-79 år 14 18
80-84 år 12 12
85-89 år 4 6
90-94 år 2 8
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 5 6 3 0 0 9 0 0 0
2017 0 9 7 4 12 0 9 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Leka (-2017)
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Leka (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 21
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 66
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 30
Undervisning 18
Helse- og sosialtjenester 53
Personlig tjenesteyting 3

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 332000 470000
2006 156000 339000 511000
2007 162000 369000 582000 336000
2008 167000 403000 652000 328000
2009 170000 406000 658000 327000
2010 185000 437000 629000 348000
2011 193000 463000 626000 355000
2012 208000 473000 671000
2013 212000 511000 731000 310000
2014 231000 534000 731000 323000
2015 262000 538000 772000 354000
2016 257000 589000 712000 354000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Leka (-2017)
Grunnskolenivå 179
Videregående skole-nivå 223
Universitets- og høgskolenivå kort 73
Universitets- og høgskolenivå lang 10
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Leka (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 28
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 6.6 5.4
2010K3 5.6 4.9 6.4
2010K4 4.4 3.9 5
2011K1 3 3.1 2.9
2011K2 5.3 5.5 5
2011K3 5.9 6.8 4.9
2011K4 4.5 4.3 4.8
2012K1 6.2 5 7.5
2012K2 8.7 4.8 12.8
2012K3 8.7 4.6 13.5
2012K4 5.9 3.8 8
2013K1 8.5 6.5 10.9
2013K2 4.5 3.5 5.7
2013K3 5.3 4.7 5.9
2013K4 5.4 4.9 5.9
2014K1 6.5 3.3 10.1
2014K2 5.2 4.6 5.9
2014K3 5.9 5.7 6.1
2014K4 6.9 6.8 6.9
2015K1 8.8 7.1 10.9
2015K2 7.9 5.3 10.9
2015K3 8.1 6.6 10
2015K4 5.5 3.6 7.6
2016K1 4.9 2.9 7.2
2016K2 4.8 2.5 7.6
2016K3 4.9 3.9 6.2
2016K4 4.8 2.2 8.2
2017K1 5.4 4.9 6.2
2017K2 4 3.5 4.7
2017K3 3.7 2.9 4.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14 3.8 19.9 36.6 1.7 1.2 5.8 1.8
2008 13.1 4.3 19.9 39.1 1.7 1.4 3.5 2.2
2009 13.2 4.2 18.1 35.9 1.7 0.6 5 1.1
2010 13.6 5.2 18.5 36.7 1.5 0.5 5.1 1.1
2011 14.4 5.6 18.6 34.7 1.3 0.5 3.6 1.3
2012 13.7 3.9 16.2 38.2 1.1 0.7 4.7 1.4
2013 13.1 3.1 14.8 40.2 1 0.7 4.4 1.6
2014 13.6 3.5 15.5 40.7 1 0.9 5.2 1.6
2015 11.6 3.6 16 37.9 0.9 0.9 5 1.6
2016 11.2 4.1 15.9 36.1 4.4 0.9 5 1.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.