3595_1755
3595_1755
kommunefakta
2017-11-22T04:54:00.000Z
no
Leka kommune

Kommunefakta

Leka - 1755 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

583 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 12 10
5-9 år 9 15
10-14 år 12 17
15-19 år 18 14
20-24 år 23 16
25-29 år 15 8
30-34 år 11 9
35-39 år 10 10
40-44 år 11 19
45-49 år 21 17
50-54 år 22 15
55-59 år 24 24
60-64 år 27 21
65-69 år 26 18
70-74 år 26 28
75-79 år 14 18
80-84 år 12 12
85-89 år 4 6
90-94 år 2 8
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 5 6 3 0 0 9 0 0 0
2017 0 9 7 4 12 0 9 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  6 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  11 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  27 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -3 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Leka
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Leka
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 21
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 66
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 30
Undervisning 18
Helse- og sosialtjenester 53
Personlig tjenesteyting 3

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 332000 470000
2006 156000 339000 511000
2007 162000 369000 582000 336000
2008 167000 403000 652000 328000
2009 170000 406000 658000 327000
2010 185000 437000 629000 348000
2011 193000 463000 626000 355000
2012 208000 473000 671000
2013 212000 511000 731000 310000
2014 231000 534000 731000 323000
2015 262000 538000 772000 354000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Leka
Grunnskolenivå 179
Videregående skole-nivå 223
Universitets- og høgskolenivå kort 73
Universitets- og høgskolenivå lang 10
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 779 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Leka
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 28
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.2 5.4 5
2010K2 6 6.6 5.4
2010K3 5.6 4.9 6.4
2010K4 4.4 3.9 5
2011K1 3 3.1 2.9
2011K2 5.3 5.5 5
2011K3 5.9 6.8 4.9
2011K4 4.5 4.3 4.8
2012K1 6.2 5 7.5
2012K2 8.7 4.8 12.8
2012K3 8.7 4.6 13.5
2012K4 5.9 3.8 8
2013K1 8.5 6.5 10.9
2013K2 4.5 3.5 5.7
2013K3 5.3 4.7 5.9
2013K4 5.4 4.9 5.9
2014K1 6.5 3.3 10.1
2014K2 5.2 4.6 5.9
2014K3 5.9 5.7 6.1
2014K4 6.9 6.8 6.9
2015K1 8.8 7.1 10.9
2015K2 7.9 5.3 10.9
2015K3 8.1 6.6 10
2015K4 5.5 3.6 7.6
2016K1 4.9 2.9 7.2
2016K2 4.8 2.5 7.6
2016K3 4.9 3.9 6.2
2016K4 4.8 2.2 8.2
2017K1 5.4 4.9 6.2
2017K2 4 3.5 4.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14 3.8 19.9 36.6 1.7 1.2 5.8 1.8
2008 13.1 4.3 19.9 39.1 1.7 1.4 3.5 2.2
2009 13.2 4.2 18.1 35.9 1.7 0.6 5 1.1
2010 13.6 5.2 18.5 36.7 1.5 0.5 5.1 1.1
2011 14.4 5.6 18.6 34.7 1.3 0.5 3.6 1.3
2012 13.7 3.9 16.2 38.2 1.1 0.7 4.7 1.4
2013 13.1 3.1 14.8 40.2 1 0.7 4.4 1.6
2014 13.6 3.5 15.5 40.7 1 0.9 5.2 1.6
2015 11.6 3.6 16 37.9 0.9 0.9 5 1.6
2016 11.2 4.1 15.9 36.1 4.4 0.9 5 1.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  47 058 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.