3595_1743
3595_1743
kommunefakta
2018-02-20T00:20:00.000Z
no
Høylandet kommune

Kommunefakta

Høylandet - 1743 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 267 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 27
5-9 år 43 42
10-14 år 49 52
15-19 år 42 49
20-24 år 40 29
25-29 år 26 29
30-34 år 23 37
35-39 år 36 27
40-44 år 43 38
45-49 år 44 29
50-54 år 30 39
55-59 år 42 33
60-64 år 38 43
65-69 år 50 44
70-74 år 36 37
75-79 år 28 28
80-84 år 21 20
85-89 år 13 14
90-94 år 0 9
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 4 18 6 10 0 0 0 0 0
2017 3 3 18 6 15 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Høylandet (-2017)
Selveier 80.7
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Høylandet (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 101
Sekundærnæringer 103
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 157
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 34
Undervisning 53
Helse- og sosialtjenester 170
Personlig tjenesteyting 14

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 338000 485000
2006 162000 350000 498000
2007 183000 385000 542000 294000
2008 192000 421000 572000 313000
2009 194000 449000 583000 360000
2010 197000 466000 611000 359000
2011 208000 497000 631000 367000
2012 216000 502000 677000 400000
2013 224000 542000 707000 399000
2014 231000 535000 724000 398000
2015 252000 564000 745000 330000
2016 256000 557000 793000 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Høylandet (-2017)
Grunnskolenivå 259
Videregående skole-nivå 464
Universitets- og høgskolenivå kort 219
Universitets- og høgskolenivå lang 39
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Høylandet (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 18.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 3.6 7.8
2010K3 5.8 3.7 8.1
2010K4 4.9 3.9 5.9
2011K1 6.4 5 8
2011K2 6.3 4.4 8.2
2011K3 6.5 6 7
2011K4 5.4 3.8 7.1
2012K1 6.1 4.2 8.2
2012K2 5.1 4.6 5.7
2012K3 6 5.6 6.3
2012K4 6.2 6.2 6.2
2013K1 6.2 6.1 6.3
2013K2 5.6 5.2 6
2013K3 5.7 2.8 8.9
2013K4 6.5 3.9 9.2
2014K1 6.1 2.4 10.1
2014K2 7.3 3.6 11.2
2014K3 6.7 3.3 10.4
2014K4 5.5 2.9 8.3
2015K1 6.4 4.1 8.7
2015K2 6.6 4.4 9
2015K3 6.5 4.5 8.5
2015K4 7.6 5.9 9.5
2016K1 8.2 5 11.6
2016K2 7.8 4.9 10.8
2016K3 6.8 5.1 8.5
2016K4 5.3 4.3 6.4
2017K1 5.4 4.1 6.8
2017K2 5.1 4.2 6
2017K3 5.1 3.9 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.9 8.3 16.9 37.6 1.4 0.6 5.9 3.6
2008 11 9.6 16.7 39.1 1.3 0.7 4.2 3.9
2009 10.9 9.9 16 38 1.3 0.7 5.7 2.8
2010 10.1 10.9 15.9 37.2 1.4 0.8 6 2.9
2011 10.5 11.1 16.3 37.3 1.3 0.8 4.7 2.8
2012 10.2 11.5 16.3 38.2 1.2 1.7 6.3 3
2013 9.9 10.5 17.2 35.8 1.1 1.3 6 4.3
2014 10.2 9.9 18 36.7 1.2 1.5 7 3.1
2015 10.5 9.3 17.2 35.3 1.3 1.4 6.2 2.7
2016 11.2 8.6 17.5 34.6 2.9 1.3 6.2 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.