3595_0612
3595_0612
kommunefakta
2018-02-20T00:01:00.000Z
no
Hole kommune

Kommunefakta

Hole - 0612 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 827 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 217 218
5-9 år 256 201
10-14 år 198 205
15-19 år 201 192
20-24 år 150 146
25-29 år 155 159
30-34 år 189 189
35-39 år 238 258
40-44 år 276 254
45-49 år 272 264
50-54 år 260 243
55-59 år 251 217
60-64 år 211 207
65-69 år 205 182
70-74 år 150 136
75-79 år 84 93
80-84 år 58 88
85-89 år 43 58
90-94 år 15 21
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 57 52 264 42 8 0 36 17 3 0
2017 56 58 255 43 12 5 35 16 5 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hole
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hole
Jordbruk, skogbruk og fiske 121
Sekundærnæringer 555
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1359
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 232
Undervisning 265
Helse- og sosialtjenester 718
Personlig tjenesteyting 125

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 415000 566000 276000
2006 193000 425000 582000 295000
2007 213000 468000 620000 314000
2008 233000 487000 664000 347000
2009 232000 504000 676000 353000
2010 236000 513000 697000 351000
2011 253000 552000 723000 368000
2012 260000 574000 758000 385000
2013 265000 601000 791000 376000
2014 272000 630000 815000 407000
2015 285000 643000 845000 419000
2016 286000 666000 868000 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hole
Grunnskolenivå 1217
Videregående skole-nivå 2037
Universitets- og høgskolenivå kort 1420
Universitets- og høgskolenivå lang 581
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hole
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -2.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 22.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.2 3.8 6.9
2010K3 5.7 4.4 7.3
2010K4 5.7 4.2 7.5
2011K1 5.7 4.1 7.5
2011K2 5.7 3.6 8.2
2011K3 5.7 3.9 7.8
2011K4 5.2 3.8 6.9
2012K1 5.9 4.1 8.1
2012K2 5.2 3.5 7.4
2012K3 4.8 3.4 6.5
2012K4 4.9 3.4 6.7
2013K1 5.4 4 7.1
2013K2 5.2 3.7 7.1
2013K3 5 3.2 7.3
2013K4 4.8 3.1 6.9
2014K1 5 2.9 7.6
2014K2 4.9 2.9 7.2
2014K3 3.9 2.9 5.2
2014K4 4.2 2.9 5.9
2015K1 5.1 3.4 7.1
2015K2 4.4 2.7 6.4
2015K3 4.5 3.1 6.2
2015K4 4.8 3.7 6.2
2016K1 5 3.8 6.5
2016K2 4.6 3.4 6.1
2016K3 4.7 3.9 5.5
2016K4 4.6 3.5 5.8
2017K1 5.4 4 7.1
2017K2 4.8 3.1 6.7
2017K3 5.1 3.6 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 12.3 25 29 2.7 2.3 4.2 4
2008 6.4 13.4 24.6 31.3 2.5 2.5 3.9 3
2009 6.4 13.8 24.1 30.8 2.9 2.4 3.8 3.2
2010 7.4 12.9 24.8 29.1 2.7 2.8 3.4 5.2
2011 6.9 12.8 24.7 29.2 3.1 2.5 3.1 6.3
2012 7 13.3 24.7 33.3 3.2 2.7 3.6 5.7
2013 6.6 12.7 23.1 32 2.8 2.5 3.9 4.6
2014 6.5 13.6 22.8 33.6 2.3 2.6 3.6 4.5
2015 7.3 14.3 22.4 30.4 2.3 3.1 3.3 4.5
2016 7.6 14.4 22.8 31.1 2.8 2.8 3.3 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.