3595_0620
3595_0620
kommunefakta
2018-02-20T00:44:00.000Z
no
Hol kommune

Kommunefakta

Hol - 0620 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 535 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 107 81
5-9 år 92 100
10-14 år 145 121
15-19 år 142 126
20-24 år 117 129
25-29 år 171 127
30-34 år 140 156
35-39 år 137 132
40-44 år 148 131
45-49 år 146 161
50-54 år 172 151
55-59 år 150 150
60-64 år 155 175
65-69 år 149 145
70-74 år 133 132
75-79 år 82 79
80-84 år 43 61
85-89 år 32 43
90-94 år 22 44
95-99 år 3 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 67 40 160 27 6 21 13 19 0 0
2017 65 43 177 29 8 17 16 13 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hol
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 19.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hol
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 568
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 902
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 168
Helse- og sosialtjenester 463
Personlig tjenesteyting 135

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 392000 514000 276000
2006 181000 395000 534000 282000
2007 202000 444000 576000 302000
2008 213000 457000 613000 345000
2009 218000 459000 604000 344000
2010 223000 489000 634000 358000
2011 230000 522000 658000 356000
2012 240000 551000 694000 389000
2013 257000 578000 714000 369000
2014 261000 593000 740000 366000
2015 270000 601000 742000 382000
2016 273000 609000 757000 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hol
Grunnskolenivå 1041
Videregående skole-nivå 1732
Universitets- og høgskolenivå kort 771
Universitets- og høgskolenivå lang 189
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hol
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 17.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 25.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3.7 5.4
2010K3 5.5 4.6 6.4
2010K4 4.7 3.9 5.6
2011K1 5 3.4 6.7
2011K2 5.2 4.2 6.3
2011K3 5 4.6 5.3
2011K4 4.8 4.6 5.1
2012K1 5.1 5 5.3
2012K2 4.7 3.8 5.7
2012K3 4.9 4.5 5.3
2012K4 5.1 4.4 6
2013K1 5.3 4.6 6
2013K2 4.5 4.1 4.9
2013K3 4.9 4.5 5.2
2013K4 4.5 3.8 5.3
2014K1 4.9 4.4 5.5
2014K2 5.1 4.6 5.6
2014K3 4.5 4.3 4.7
2014K4 4.8 4.2 5.4
2015K1 5.1 4 6.3
2015K2 4.6 3.4 5.8
2015K3 5.2 3.8 6.7
2015K4 5.1 3.3 7.1
2016K1 4.4 3.1 5.7
2016K2 4.8 4 5.6
2016K3 4.9 4.1 5.8
2016K4 4.4 3.9 4.9
2017K1 5 3.8 6.3
2017K2 4.7 3.8 5.7
2017K3 4.8 3.4 6.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.4 7.2 16.9 31.3 1.4 2.2 5.2 4.2
2008 9.5 7.3 16 30.5 1.3 2.4 7.1 4.2
2009 9.9 7.5 16.7 29.6 1.2 2.6 7 4.4
2010 9.3 7.4 18 28 1.3 2.3 7.2 4.8
2011 9.5 7.6 16.9 28.4 1.7 2.4 7.1 4.6
2012 9.5 7.2 16.2 29.9 1.4 2.4 7.7 4.6
2013 9.1 6.6 15.5 31.5 1 2.2 7.6 3.7
2014 9.5 7 15.2 32.8 1 2.2 7.9 4.3
2015 10 6.8 15.3 30.7 1.3 2.5 8.3 4.3
2016 9.1 7.1 14.6 30.1 1.5 2.7 8.5 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.