3595_1515
3595_1515
kommunefakta
2018-02-18T02:17:00.000Z
no
Herøy kommune

Kommunefakta

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 953 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 239 221
5-9 år 320 258
10-14 år 301 278
15-19 år 300 303
20-24 år 243 233
25-29 år 268 272
30-34 år 299 232
35-39 år 270 255
40-44 år 306 295
45-49 år 328 338
50-54 år 312 280
55-59 år 305 271
60-64 år 280 269
65-69 år 285 242
70-74 år 206 194
75-79 år 131 146
80-84 år 98 121
85-89 år 57 100
90-94 år 28 46
95-99 år 5 18
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 323 141 20 11 5 39 9 0 0
2017 7 337 139 20 15 5 36 9 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Selveier 88.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Jordbruk, skogbruk og fiske 318
Sekundærnæringer 1104
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1570
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 99
Undervisning 312
Helse- og sosialtjenester 724
Personlig tjenesteyting 132

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 365000 541000 265000
2006 174000 386000 568000 275000
2007 197000 434000 624000 307000
2008 213000 462000 667000 325000
2009 218000 467000 689000 337000
2010 221000 486000 719000 355000
2011 231000 514000 748000 373000
2012 245000 554000 765000 389000
2013 254000 572000 781000 406000
2014 259000 597000 822000 412000
2015 269000 603000 839000 407000
2016 270000 607000 839000 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Grunnskolenivå 2203
Videregående skole-nivå 3084
Universitets- og høgskolenivå kort 1300
Universitets- og høgskolenivå lang 248
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 4.2 8.6
2010K3 7.1 5.2 9.8
2010K4 6.6 4.9 9
2011K1 7 5.3 9.3
2011K2 6.4 4.1 9.5
2011K3 6.6 4.9 9
2011K4 6.1 4.7 8.1
2012K1 5.6 4.2 7.5
2012K2 5.6 3.6 8.4
2012K3 5.6 4.1 7.9
2012K4 5.5 4 7.6
2013K1 5.6 3.7 8.1
2013K2 5.3 3.4 7.8
2013K3 5.4 3.7 7.7
2013K4 4.9 3.5 6.8
2014K1 5.3 3.3 8.1
2014K2 5.1 3.3 7.5
2014K3 6 4.3 8.3
2014K4 5.8 4.2 8.1
2015K1 6.7 5.3 8.5
2015K2 6.3 5 7.9
2015K3 6.7 5.7 8
2015K4 6.3 5.7 7.1
2016K1 6.1 5.3 7
2016K2 5.5 5.1 5.9
2016K3 6 5.7 6.4
2016K4 6.2 5.4 7.2
2017K1 6.4 5 8.1
2017K2 6 4.8 7.6
2017K3 6.6 5.6 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 9.7 24.1 29.7 3.4 2.2 5.4 3.9
2008 7 10 24.8 34 3.3 2.2 1.8 4.1
2009 6.1 10.2 24 32.4 2.9 1.9 1.5 4.1
2010 7.9 10.3 22.4 30.6 2.7 1.9 3.1 3.7
2011 8 10.7 21.8 31.2 2.4 2.4 3.4 3.7
2012 6.1 10.9 21 34.1 2.8 2.2 3 3.8
2013 6 10 18.3 30 2.8 1.9 3.1 3.2
2014 7.3 10.4 17.9 31.2 3.2 2.2 3 3.9
2015 7 10.5 18.9 30.3 3.1 2.2 3.2 4.8
2016 7.2 10 19.4 31.8 3.7 2 3.7 5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.