3595_0502
3595_0502
kommunefakta
2017-10-19T20:05:00.000Z
no
Gjøvik kommune

Kommunefakta

Gjøvik - 0502 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

30 294 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 798 752
5-9 år 892 815
10-14 år 883 822
15-19 år 1006 885
20-24 år 1140 972
25-29 år 1076 928
30-34 år 903 848
35-39 år 891 880
40-44 år 1026 1022
45-49 år 1065 1043
50-54 år 1041 1022
55-59 år 971 989
60-64 år 899 934
65-69 år 882 889
70-74 år 752 848
75-79 år 436 551
80-84 år 282 403
85-89 år 164 340
90-94 år 64 168
95-99 år 8 26
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 143 166 442 101 139 281 63 226 39 116
2017 143 156 439 96 171 283 66 243 48 114

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  288 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  271 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  164 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -41 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Gjøvik
Selveier 69
Andels- / aksjeeier 10.3
Leier 20.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Gjøvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 399
Sekundærnæringer 2860
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4973
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 817
Undervisning 1292
Helse- og sosialtjenester 3682
Personlig tjenesteyting 521

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 362000 497000 273000
2006 176000 381000 515000 284000
2007 192000 414000 561000 307000
2008 206000 444000 603000 326000
2009 209000 452000 607000 331000
2010 215000 467000 628000 337000
2011 226000 497000 651000 353000
2012 234000 519000 672000 354000
2013 242000 531000 691000 373000
2014 253000 551000 720000 378000
2015 259000 562000 745000 391000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Gjøvik
Grunnskolenivå 7051
Videregående skole-nivå 9670
Universitets- og høgskolenivå kort 5772
Universitets- og høgskolenivå lang 1589
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 156

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 853 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Gjøvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 072 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.6 9.1 20.8 31.3 4.8 2.5 7.1 4.1
2008 6.2 9.8 20.5 31.4 5 2.5 6.8 4.2
2009 6.1 10.3 20.4 31.5 5.8 2.5 6.2 4.2
2010 6 10.3 20.6 32.1 5.9 2.9 6.6 4
2011 6.5 10.6 20.3 31.9 5.5 3.8 5.8 4
2012 6.4 10.8 20 35 5 4.2 5.3 3.8
2013 5.9 10.7 19.8 34 5.2 4.2 5.2 3.5
2014 6 10.9 19.7 35.2 5.1 3.9 5.7 3.7
2015 6 10.6 19.8 33.7 5.3 4 5.6 3.5
2016 5.7 10.6 19.7 33.6 5.4 4.1 5.7 3.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  45 048 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.