3595_0502
3595_0502
kommunefakta
2018-02-19T19:09:00.000Z
no
Gjøvik kommune

Kommunefakta

Gjøvik - 0502 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 572 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 798 752
5-9 år 892 815
10-14 år 883 822
15-19 år 1006 885
20-24 år 1140 972
25-29 år 1076 928
30-34 år 903 848
35-39 år 891 880
40-44 år 1026 1022
45-49 år 1065 1043
50-54 år 1041 1022
55-59 år 971 989
60-64 år 899 934
65-69 år 882 889
70-74 år 752 848
75-79 år 436 551
80-84 år 282 403
85-89 år 164 340
90-94 år 64 168
95-99 år 8 26
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 143 166 442 101 139 281 63 226 39 116
2017 143 156 439 96 171 283 66 243 48 114

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Selveier 69
Andels- / aksjeeier 10.3
Leier 20.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjøvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 399
Sekundærnæringer 2860
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4973
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 817
Undervisning 1292
Helse- og sosialtjenester 3682
Personlig tjenesteyting 521

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 362000 497000 273000
2006 176000 381000 515000 284000
2007 192000 414000 561000 307000
2008 206000 444000 603000 326000
2009 209000 452000 607000 331000
2010 215000 467000 628000 337000
2011 226000 497000 651000 353000
2012 234000 519000 672000 354000
2013 242000 531000 691000 373000
2014 253000 551000 720000 378000
2015 259000 562000 745000 391000
2016 264000 575000 763000 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Grunnskolenivå 7051
Videregående skole-nivå 9670
Universitets- og høgskolenivå kort 5772
Universitets- og høgskolenivå lang 1589
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 156

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 5.1 8
2010K3 7.4 6 9.3
2010K4 7.2 5.9 8.7
2011K1 7.8 6.3 9.6
2011K2 7.1 5.6 9
2011K3 6.9 5.5 8.6
2011K4 6.5 4.9 8.4
2012K1 6.8 4.9 8.9
2012K2 6.1 4.5 8.1
2012K3 6.4 4.6 8.7
2012K4 6.5 4.7 8.7
2013K1 6.6 5 8.6
2013K2 5.7 4.3 7.5
2013K3 5.9 4.4 7.7
2013K4 6 4.3 8
2014K1 6.2 4.6 8.2
2014K2 6 4.4 8
2014K3 6.3 4.7 8.2
2014K4 5.9 4.3 7.9
2015K1 6.3 4.5 8.3
2015K2 5.8 4.3 7.6
2015K3 6 4.6 7.7
2015K4 6.1 4.6 7.9
2016K1 6.3 4.6 8.3
2016K2 5.7 4.1 7.6
2016K3 6.1 4.6 7.9
2016K4 6.1 4.7 7.8
2017K1 6.4 4.8 8.2
2017K2 6.1 4.5 7.9
2017K3 6.3 4.8 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.6 9.1 20.8 31.3 4.8 2.5 7.1 4.1
2008 6.2 9.8 20.5 31.4 5 2.5 6.8 4.2
2009 6.1 10.3 20.4 31.5 5.8 2.5 6.2 4.2
2010 6 10.3 20.6 32.1 5.9 2.9 6.6 4
2011 6.5 10.6 20.3 31.9 5.5 3.8 5.8 4
2012 6.4 10.8 20 35 5 4.2 5.3 3.8
2013 5.9 10.7 19.8 34 5.2 4.2 5.2 3.5
2014 6 10.9 19.7 35.2 5.1 3.9 5.7 3.7
2015 6 10.6 19.8 33.7 5.3 4 5.6 3.5
2016 5.7 10.6 19.7 33.6 5.4 4.1 5.7 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.