3595_1532
3595_1532
kommunefakta
2018-02-19T19:20:00.000Z
no
Giske kommune

Kommunefakta

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 277 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 283 315
5-9 år 292 307
10-14 år 282 301
15-19 år 316 260
20-24 år 246 233
25-29 år 254 258
30-34 år 284 276
35-39 år 279 238
40-44 år 283 270
45-49 år 290 270
50-54 år 244 228
55-59 år 252 228
60-64 år 234 232
65-69 år 189 170
70-74 år 164 170
75-79 år 102 101
80-84 år 64 90
85-89 år 44 67
90-94 år 10 36
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 155 144 38 51 21 19 6 5 0
2017 34 166 143 39 46 15 21 14 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Giske
Selveier 90.2
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 9.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Giske
Jordbruk, skogbruk og fiske 259
Sekundærnæringer 826
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1546
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 151
Undervisning 304
Helse- og sosialtjenester 820
Personlig tjenesteyting 97

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 360000 518000 295000
2006 180000 382000 555000 311000
2007 200000 422000 612000 313000
2008 219000 464000 646000 349000
2009 230000 462000 662000 351000
2010 227000 497000 692000 363000
2011 242000 534000 713000 383000
2012 251000 554000 732000 406000
2013 259000 575000 757000 415000
2014 278000 613000 780000 424000
2015 282000 630000 806000 420000
2016 290000 633000 803000 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Giske
Grunnskolenivå 1708
Videregående skole-nivå 2571
Universitets- og høgskolenivå kort 1389
Universitets- og høgskolenivå lang 306
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Giske
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.1 6.9
2010K3 5.9 4.9 7.2
2010K4 5.2 4.4 6.3
2011K1 5.8 4.6 7.4
2011K2 5.9 4.4 7.7
2011K3 5.6 4.6 6.7
2011K4 5 3.6 6.7
2012K1 5.7 4.1 7.5
2012K2 5.2 3.6 7.1
2012K3 5.3 3.9 7
2012K4 5.4 4.1 7
2013K1 5.4 3.9 7.1
2013K2 4.9 3.8 6.2
2013K3 4.8 3.7 6.3
2013K4 4.6 3.7 5.8
2014K1 5 3.8 6.6
2014K2 5.2 3.5 7.4
2014K3 5.9 4.4 7.9
2014K4 5.8 4.2 7.7
2015K1 5.6 4.4 7.1
2015K2 5 3.6 6.8
2015K3 5.4 4.4 6.6
2015K4 5.2 4 6.7
2016K1 5.4 3.8 7.2
2016K2 5.6 4 7.6
2016K3 5.6 4.1 7.4
2016K4 5.3 3.9 6.9
2017K1 5.4 3.8 7.4
2017K2 5.3 3.3 7.6
2017K3 5.9 4.6 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 12 24.7 31.3 1.6 1.2 5.4 2
2008 5.8 13.7 24.7 33.2 1.7 1.1 4.9 2
2009 7 15 23.9 32.1 1.9 1.3 4.7 2.3
2010 6.8 14.7 24.3 33.2 2.1 1.5 4.6 2.4
2011 6.8 14.9 24.3 33.4 2.1 1.8 4.1 2.1
2012 6.4 14.5 25.1 34.2 2.3 2 4.2 2
2013 6.5 15 24.2 30.7 2 2.5 4.3 2.5
2014 6.4 15 24.9 31.3 2 2.8 4.4 2.4
2015 6.5 16.3 25.5 29.2 2 2.4 4.5 2.1
2016 7 16.2 25 28.6 2.1 2.5 4.6 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.