3595_1749
3595_1749
kommunefakta
2018-02-20T00:47:00.000Z
no
Flatanger kommune

Kommunefakta

Flatanger - 1749 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 098 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 19 14
5-9 år 25 20
10-14 år 34 22
15-19 år 38 46
20-24 år 38 38
25-29 år 31 23
30-34 år 24 27
35-39 år 24 10
40-44 år 30 27
45-49 år 41 43
50-54 år 50 35
55-59 år 48 41
60-64 år 41 45
65-69 år 42 31
70-74 år 39 35
75-79 år 25 26
80-84 år 16 15
85-89 år 7 5
90-94 år 5 8
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 33 7 17 0 0 6 0 0 3
2017 12 41 8 17 0 0 6 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flatanger (-2017)
Selveier 90.3
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 9.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flatanger (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 93
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 141
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27
Undervisning 51
Helse- og sosialtjenester 113
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 147000 328000 463000 291000
2006 154000 341000 483000 262000
2007 167000 377000 527000 327000
2008 180000 404000 555000 330000
2009 181000 413000 573000 343000
2010 191000 433000 601000 362000
2011 205000 462000 648000 342000
2012 210000 494000 686000 371000
2013 222000 506000 719000 336000
2014 232000 526000 766000 402000
2015 248000 548000 792000 444000
2016 247000 565000 807000 428000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flatanger (-2017)
Grunnskolenivå 299
Videregående skole-nivå 393
Universitets- og høgskolenivå kort 175
Universitets- og høgskolenivå lang 46
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flatanger (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 4.4 9.1
2010K3 7.3 5.4 10.1
2010K4 7.2 4 11.6
2011K1 6.7 3.3 11.3
2011K2 4 2.1 6.7
2011K3 4.1 1.9 7.3
2011K4 4.9 3.3 7
2012K1 6 4.7 7.8
2012K2 5.7 5.6 5.8
2012K3 6.3 6.7 5.8
2012K4 6.2 7.1 5.2
2013K1 6.9 7.3 6.4
2013K2 5.4 4.7 6.3
2013K3 4.9 4 6
2013K4 4.9 3.2 7.4
2014K1 4.9 4.1 6.1
2014K2 5.4 3.9 7.5
2014K3 5.6 5.3 6.1
2014K4 5.6 5.2 6.3
2015K1 6.9 4.9 9.8
2015K2 6 3.8 9.2
2015K3 5.1 3.1 8.1
2015K4 6.3 4.4 9
2016K1 5 3.7 6.8
2016K2 5.3 4.1 7
2016K3 6.3 5.2 8
2016K4 6.2 4.9 8.1
2017K1 6.9 5.9 8.3
2017K2 6 5.3 7
2017K3 5.4 4.2 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.9 7.3 18.6 34.3 2 0.9 5.1 2.3
2008 14.1 7.6 20.9 34 1.8 1.2 2.5 3.1
2009 13.1 7.3 18.7 34 1.9 0.8 4.5 3
2010 13 6.9 20.3 35.2 1.9 0.5 4.5 3.1
2011 13.9 5.6 18.9 37.9 1.8 0.4 2.5 2.8
2012 11.2 5.8 17.8 42 1.7 0.4 5 2.7
2013 11.9 5.4 17.5 40.9 1.5 0.7 4.2 2.5
2014 11.7 5.8 15.9 38 1.3 0.8 4.4 2.4
2015 11.8 6.3 17.2 38.1 1.3 0.5 5 2.9
2016 12.2 6.4 16.2 39.2 1.5 0.5 5.5 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.