3595_1926
3595_1926
kommunefakta
2018-02-18T02:09:00.000Z
no
Dyrøy kommune

Kommunefakta

Dyrøy - 1926 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 173 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 19
5-9 år 26 24
10-14 år 30 33
15-19 år 30 34
20-24 år 44 27
25-29 år 26 22
30-34 år 25 24
35-39 år 23 27
40-44 år 35 32
45-49 år 41 36
50-54 år 30 41
55-59 år 47 50
60-64 år 49 38
65-69 år 49 40
70-74 år 40 43
75-79 år 27 20
80-84 år 20 24
85-89 år 6 14
90-94 år 3 10
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 4 0 4 3 0 0 0 0 0
2017 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Dyrøy
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Dyrøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 40
Sekundærnæringer 111
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 110
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 34
Undervisning 41
Helse- og sosialtjenester 151
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 149000 337000 486000 293000
2006 160000 362000 504000 304000
2007 172000 395000 540000 306000
2008 184000 425000 608000 361000
2009 193000 431000 619000 361000
2010 198000 457000 618000 353000
2011 217000 484000 643000 364000
2012 225000 495000 668000 378000
2013 230000 528000 677000 405000
2014 240000 552000 710000 435000
2015 252000 560000 747000 399000
2016 258000 590000 734000 442000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Dyrøy
Grunnskolenivå 323
Videregående skole-nivå 424
Universitets- og høgskolenivå kort 168
Universitets- og høgskolenivå lang 25
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Dyrøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 5.6 6.7
2010K3 5.9 5.2 6.7
2010K4 7.6 5.8 9.6
2011K1 7.9 7.3 8.6
2011K2 7.2 5.8 8.7
2011K3 7.2 4.2 10.6
2011K4 6.3 4.4 8.3
2012K1 6.4 4.7 8.3
2012K2 8.3 6.6 10.2
2012K3 9.4 8.1 11
2012K4 9.9 7.7 12.2
2013K1 8.7 6.2 11.5
2013K2 7.5 3.8 11.7
2013K3 6.8 3.8 10.4
2013K4 8.4 7.5 9.4
2014K1 9.6 8.2 11.2
2014K2 7.3 5.6 9.5
2014K3 8.4 7.3 9.7
2014K4 8.5 5.7 12.4
2015K1 9.5 6.9 12.3
2015K2 7.5 4.5 10.9
2015K3 5.8 5.6 6.1
2015K4 6.3 4.4 8.5
2016K1 5.6 3.8 7.5
2016K2 4.8 2.6 7.4
2016K3 6.1 3.9 8.8
2016K4 5.9 5.9 6
2017K1 6.6 5.8 7.5
2017K2 6.2 4.4 8.2
2017K3 6.5 4.9 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.5 5.7 17.7 34.1 2.9 0.8 4 3.6
2008 9 6.9 16.5 35.5 2.6 1.2 3.7 3
2009 8.1 7.1 15.5 34.6 2.7 0.9 4.2 3.1
2010 8 7.4 15.1 34.6 2.6 0.6 4.6 3
2011 8.3 7.5 14.5 33.9 2.5 0.6 4.4 3.3
2012 8.7 6.9 14.2 35.2 2.7 1.1 3.8 3.2
2013 7.8 5.8 13.6 33.2 4.6 1.4 3.7 3
2014 8.3 6.4 13.8 39.8 1.1 1.2 4 3.3
2015 9.1 5.8 14.2 37.2 1.3 0.8 3.6 3.3
2016 8.4 5.6 13.6 37.1 2.3 1.4 4.2 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.