3595_1922
3595_1922
kommunefakta
2017-10-20T03:26:00.000Z
no
Bardu kommune

Kommunefakta

Bardu - 1922 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

3 978 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 113 104
5-9 år 115 123
10-14 år 123 109
15-19 år 106 111
20-24 år 246 152
25-29 år 184 126
30-34 år 127 97
35-39 år 117 120
40-44 år 119 131
45-49 år 121 130
50-54 år 108 104
55-59 år 115 91
60-64 år 122 119
65-69 år 121 116
70-74 år 93 107
75-79 år 55 85
80-84 år 37 47
85-89 år 25 35
90-94 år 5 23
95-99 år 4 6
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 5 17 22 33 20 3 3 5 0
2017 17 5 17 20 36 22 5 8 7 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  45 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  37 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -33 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -17 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bardu
Selveier 72.2
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 26.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bardu
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 161
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 426
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 825
Undervisning 175
Helse- og sosialtjenester 423
Personlig tjenesteyting 47

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 378000 518000 287000
2006 194000 406000 550000 296000
2007 217000 435000 597000 313000
2008 242000 465000 639000 326000
2009 237000 479000 660000 346000
2010 248000 509000 674000 334000
2011 263000 524000 703000 360000
2012 264000 554000 727000 391000
2013 273000 559000 747000 391000
2014 290000 592000 759000 381000
2015 301000 602000 798000 405000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bardu
Grunnskolenivå 837
Videregående skole-nivå 1327
Universitets- og høgskolenivå kort 700
Universitets- og høgskolenivå lang 196
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 818 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bardu
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 6.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  61 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 11.6 23.7 26.1 2 2.1 3.4 4.7
2008 10.2 13 21.2 26.3 1.7 2.5 2.9 4.3
2009 9.9 12.4 21.1 26 2.2 3.3 3.3 4.2
2010 9.7 11.9 19.7 25.6 2.5 2.2 5.2 4.1
2011 9.3 13.1 19.3 28 1.9 1.9 4.4 4.8
2012 9.4 13.3 19.4 32.2 1.6 1.9 3.9 4.5
2013 7.5 12 18.9 32.3 1.9 2.1 4 3.9
2014 6.9 11.8 19.3 35.1 2.1 2.8 4.5 4.4
2015 6.7 10.3 19.1 33.4 2.2 2.3 4.3 3.8
2016 6.3 10 19 31.4 2.9 2.4 4.4 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  86 042 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.