3595_1933
3595_1933
kommunefakta
2018-02-20T00:28:00.000Z
no
Balsfjord kommune

Kommunefakta

Balsfjord - 1933 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 672 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 109 142
5-9 år 157 132
10-14 år 176 150
15-19 år 187 197
20-24 år 176 150
25-29 år 158 145
30-34 år 140 146
35-39 år 155 111
40-44 år 196 160
45-49 år 218 215
50-54 år 239 180
55-59 år 187 149
60-64 år 182 181
65-69 år 204 180
70-74 år 161 196
75-79 år 138 115
80-84 år 87 96
85-89 år 43 68
90-94 år 14 31
95-99 år 1 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 24 63 54 44 3 5 16 0 0 0
2017 25 65 62 44 5 6 21 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Balsfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 194
Sekundærnæringer 722
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 647
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 237
Helse- og sosialtjenester 655
Personlig tjenesteyting 65

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 327000 488000 276000
2006 162000 347000 511000 282000
2007 173000 372000 544000 287000
2008 186000 409000 586000 321000
2009 190000 418000 603000 338000
2010 200000 435000 624000 357000
2011 211000 464000 661000 350000
2012 218000 493000 678000 349000
2013 229000 504000 697000 357000
2014 240000 525000 719000 378000
2015 255000 538000 721000 369000
2016 258000 550000 742000 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Grunnskolenivå 1886
Videregående skole-nivå 1950
Universitets- og høgskolenivå kort 673
Universitets- og høgskolenivå lang 127
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -0.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 22.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 35.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.8 5.7 8.1
2010K3 7.9 6.1 10.3
2010K4 8.4 5.8 11.6
2011K1 9.2 6.9 12.1
2011K2 7.8 5.3 10.9
2011K3 7.8 5.6 10.5
2011K4 7 4.9 9.5
2012K1 7.3 6 9
2012K2 6.3 4.8 8.2
2012K3 6.5 4.9 8.6
2012K4 7.1 5.8 8.8
2013K1 7.7 6.3 9.3
2013K2 6.5 5.2 8.2
2013K3 6.9 5.6 8.5
2013K4 6.4 5.2 7.9
2014K1 6.7 5.1 8.8
2014K2 6.7 4.6 9.4
2014K3 6.7 4.2 10.2
2014K4 6.6 4.7 9.2
2015K1 7.4 5.8 9.3
2015K2 6.8 4.9 9.2
2015K3 7.1 5.4 9.3
2015K4 6.9 4.8 9.6
2016K1 7 5.3 9.1
2016K2 7 5.5 9
2016K3 7.2 5.8 9
2016K4 6 4.8 7.6
2017K1 6.1 4.9 7.5
2017K2 5.9 4.1 8.1
2017K3 5.7 4.1 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 7.5 23.3 39.6 1.6 1.3 4.3 1.2
2008 8 7.7 22.5 41.2 2 1.9 3.7 1.2
2009 7.5 8.1 22.4 39.6 2 2.2 3.7 1.3
2010 7 8.5 22.3 39.6 2 2 2.4 2
2011 7.1 8.2 21.2 40.4 1.8 1.7 3.2 1.3
2012 7.3 8.4 21.3 43.4 1.7 1.9 3.3 1.2
2013 6.8 8.2 21.9 42.2 1.9 2.7 2.2 1.1
2014 7.5 8.3 21.5 43.4 2 2.1 2.3 1.3
2015 7.3 7.6 21.4 38.9 2.4 2.3 2.7 1
2016 7.1 8.8 20.8 41.2 2.9 2.5 3 1.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.