3595_0425
3595_0425
kommunefakta
2018-02-21T17:44:00.000Z
no
Åsnes kommune

Kommunefakta

Åsnes - 0425 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 311 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 125 142
5-9 år 157 163
10-14 år 192 185
15-19 år 207 203
20-24 år 214 193
25-29 år 187 162
30-34 år 158 149
35-39 år 170 181
40-44 år 232 227
45-49 år 289 274
50-54 år 281 246
55-59 år 264 288
60-64 år 241 266
65-69 år 292 262
70-74 år 259 231
75-79 år 167 196
80-84 år 124 130
85-89 år 71 92
90-94 år 33 61
95-99 år 4 11
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 53 57 59 18 71 20 15 12 0 0
2017 55 58 59 19 32 19 17 10 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åsnes
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åsnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 271
Sekundærnæringer 664
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 905
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 155
Undervisning 242
Helse- og sosialtjenester 893
Personlig tjenesteyting 99

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 320000 463000 268000
2006 165000 343000 480000 287000
2007 178000 369000 524000 288000
2008 190000 409000 561000 325000
2009 194000 413000 571000 329000
2010 204000 425000 586000 327000
2011 212000 457000 603000 334000
2012 223000 480000 637000 343000
2013 230000 501000 661000 349000
2014 237000 516000 686000 346000
2015 246000 527000 690000 354000
2016 255000 547000 716000 371000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åsnes
Grunnskolenivå 2388
Videregående skole-nivå 2621
Universitets- og høgskolenivå kort 998
Universitets- og høgskolenivå lang 154
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Åsnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 5 7.8
2010K3 7.5 5.3 10.2
2010K4 7.3 5.5 9.5
2011K1 7.6 5.5 10
2011K2 7.9 5.8 10.3
2011K3 8.2 6 10.9
2011K4 6.7 5 8.8
2012K1 7.1 5.7 8.8
2012K2 6.3 4.8 8.2
2012K3 7.1 5.5 9.1
2012K4 6.5 5.3 7.8
2013K1 8 6.7 9.5
2013K2 6.9 5.6 8.5
2013K3 7 5.8 8.5
2013K4 6.3 5.1 7.6
2014K1 6.9 5.4 8.6
2014K2 6.2 4.3 8.4
2014K3 6.2 4.7 8
2014K4 6 4.4 7.9
2015K1 6 4.6 7.7
2015K2 5.6 4.3 7.2
2015K3 6.1 4.7 7.7
2015K4 5.8 4.7 7.1
2016K1 6.7 5.3 8.2
2016K2 6 4.6 7.5
2016K3 6.1 5.3 7
2016K4 5.9 4.8 7.1
2017K1 6.9 5.2 8.8
2017K2 7.2 5.6 9
2017K3 6.5 5.2 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 7.1 19.5 40.3 4.4 2.3 3.9 1.9
2008 5.7 7.3 18.7 42.4 4.2 3 3.7 1.9
2009 5.1 6.8 17.5 40.3 4.7 5.2 5 1.6
2010 4.8 6.8 17.5 40.5 5 6.5 4.6 1.6
2011 5.2 6.4 17 40.9 4.3 6.7 4.6 1.6
2012 5 6.4 16.5 44 3.9 7.5 4.6 1.7
2013 4.8 6.1 16.2 41.5 4 8.8 4.5 1.7
2014 5.9 6.4 16.1 41.4 4 9.3 4.6 1.5
2015 5.5 6.8 16.3 39.5 4.1 9.1 4.7 1.7
2016 5.3 6.7 15.6 40.8 4.3 9.1 4.6 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.