3595_0438
3595_0438
kommunefakta
2018-02-20T00:45:00.000Z
no
Alvdal kommune

Kommunefakta

Alvdal - 0438 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 420 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 82 74
5-9 år 77 66
10-14 år 86 81
15-19 år 89 82
20-24 år 84 66
25-29 år 76 60
30-34 år 68 67
35-39 år 52 65
40-44 år 73 66
45-49 år 80 78
50-54 år 86 86
55-59 år 83 99
60-64 år 83 65
65-69 år 75 56
70-74 år 47 58
75-79 år 45 47
80-84 år 22 40
85-89 år 19 31
90-94 år 6 17
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 16 22 9 15 22 7 0 0 0
2017 3 18 26 11 22 18 7 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Alvdal
Selveier 83.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Alvdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 130
Sekundærnæringer 337
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 314
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 50
Undervisning 119
Helse- og sosialtjenester 281
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 318000 493000 293000
2006 176000 341000 507000 311000
2007 192000 377000 550000 313000
2008 207000 416000 595000 332000
2009 210000 438000 603000 342000
2010 220000 437000 619000 352000
2011 234000 465000 638000 364000
2012 236000 495000 658000 364000
2013 256000 521000 668000 388000
2014 261000 550000 705000 407000
2015 267000 578000 743000 382000
2016 275000 585000 763000 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Alvdal
Grunnskolenivå 495
Videregående skole-nivå 952
Universitets- og høgskolenivå kort 372
Universitets- og høgskolenivå lang 62
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Alvdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.6 3.8 5.4
2010K3 5.3 4.6 6.1
2010K4 5.1 4 6.3
2011K1 5.6 5.2 6.2
2011K2 6.1 5.7 6.5
2011K3 6.2 5.9 6.5
2011K4 5 5 5.1
2012K1 4.9 4.7 5
2012K2 4.6 3.8 5.6
2012K3 4.4 3.3 5.7
2012K4 3.9 3.1 4.9
2013K1 4.2 4.1 4.4
2013K2 4.9 4.4 5.4
2013K3 5.4 5.6 5.1
2013K4 5 4.6 5.5
2014K1 4.6 2.9 6.6
2014K2 4.1 2.5 6
2014K3 4.2 3.4 5.2
2014K4 5.2 3.9 6.7
2015K1 5.9 4.1 7.8
2015K2 5.7 3.8 7.9
2015K3 5.8 3.7 8.4
2015K4 4.2 2.3 6.5
2016K1 4.6 2.6 6.9
2016K2 4.2 2.8 5.8
2016K3 5.3 4.2 6.5
2016K4 5.5 4.7 6.3
2017K1 5.1 4.3 6
2017K2 5.3 3.7 7.1
2017K3 5.4 3.9 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.4 6.9 21.5 33.5 1.4 1.6 7.6 4
2008 8.4 8 20.2 31 1.6 1.9 7.1 5.5
2009 8.5 8.3 21.1 32.3 1.7 2.3 6.2 3.4
2010 8.5 8.1 22.2 31.7 2.7 1.9 6.3 3.9
2011 8.1 7.9 21.5 30.3 2.5 2.2 5.8 3.9
2012 8.5 9.3 21.8 33.3 3.2 2 5.9 3.8
2013 8.6 8.1 20.3 30.8 3.1 2.1 5.2 4.8
2014 7.8 9.4 20.5 34 3.5 2.2 6 3.8
2015 7 8.9 19.8 31.9 3.5 1.8 5.5 3.5
2016 6.7 9.1 19.3 35 4.8 1.3 5.7 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.