3595_0619
3595_0619
kommunefakta
2017-12-15T20:55:00.000Z
no
Ål kommune

Kommunefakta

Ål - 0619 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 634 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 102 101
5-9 år 156 137
10-14 år 145 168
15-19 år 147 174
20-24 år 149 119
25-29 år 130 106
30-34 år 123 103
35-39 år 121 108
40-44 år 147 149
45-49 år 166 159
50-54 år 167 152
55-59 år 174 174
60-64 år 157 172
65-69 år 152 141
70-74 år 107 132
75-79 år 79 85
80-84 år 56 83
85-89 år 35 70
90-94 år 24 32
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 2 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 18 3 167 12 23 26 6 11 4 0
2017 17 0 161 9 50 24 6 6 4 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ål
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ål
Jordbruk, skogbruk og fiske 105
Sekundærnæringer 637
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 758
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 113
Undervisning 251
Helse- og sosialtjenester 483
Personlig tjenesteyting 80

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 369000 502000 290000
2006 171000 387000 521000 297000
2007 190000 425000 561000 309000
2008 207000 456000 600000 326000
2009 206000 457000 605000 353000
2010 215000 479000 629000 356000
2011 229000 506000 659000 342000
2012 239000 524000 675000 355000
2013 256000 534000 707000 373000
2014 262000 561000 754000 387000
2015 269000 582000 762000 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ål
Grunnskolenivå 922
Videregående skole-nivå 1823
Universitets- og høgskolenivå kort 784
Universitets- og høgskolenivå lang 192
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ål
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 18
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2009K4 5.6 4.3 7
2010K1 4.9 3.7 6.2
2010K2 4.2 3 5.6
2010K3 4.8 3.8 6
2010K4 4.7 3.6 6.1
2011K1 5.6 4.3 7.3
2011K2 5 3.9 6.3
2011K3 4.5 3.4 5.9
2011K4 4.4 3.2 6
2012K1 5.3 3.7 7.1
2012K2 4.1 2.7 5.7
2012K3 4.5 3 6.4
2012K4 4.3 2.9 6
2013K1 5.1 4.1 6.3
2013K2 3.7 2.9 4.8
2013K3 3.7 2.6 5.2
2013K4 3.8 2.8 5.1
2014K1 4.3 3 5.8
2014K2 3.7 2.2 5.5
2014K3 3.6 2.9 4.6
2014K4 4.3 3.7 5.2
2015K1 4.5 3.8 5.3
2015K2 3.7 2.7 4.8
2015K3 4.4 3.4 5.4
2015K4 4.5 2.8 6.6
2016K1 4.5 3.1 6
2016K2 3.9 2.7 5.2
2016K4 4.2 3.4 5.2
2017K1 5.2 4.2 6.4
2017K2 4.8 3.6 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.3 6.8 18 29 2.2 4.5 3.7 5.2
2008 9.6 6.9 18.1 29.3 2.4 5 4.8 5.1
2009 8.9 7 17.7 27.6 2.6 5.1 5.1 4.8
2010 8 7.4 18.6 28.9 2.8 5 5.1 4.4
2011 7.4 6.9 17.3 28 2.6 7.8 4.7 4
2012 8.1 6.7 16.8 26.6 3.6 8.4 4.3 4.5
2013 7.4 6.9 16.8 27.6 2.5 8.7 4.8 4.2
2014 7.4 7 16.9 28.2 2.3 9.2 4.8 4.6
2015 9.9 7.1 17.1 27.6 2.4 10.8 5.6 4.3
2016 10.1 6.7 16.6 28.4 2.9 10 5.3 4.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.